25

Kjuh Pluh Thŭn Klei Jing Ênguôl

1 Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi klei djŏ kơ jih jang phung ƀuôn sang čar Yuđa, hlăm thŭn tal pă Y-Jêhôyakim anak êkei Y-Jôsia jing mtao kiă kriê čar Yuđa (thŭn anăn jing thŭn tal sa kơ ênuk Y-Nebukatnetsar jing mtao čar Ƀaƀilôn). 2Klei anăn khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi blŭ leh kơ jih jang phung ƀuôn sang čar Yuđa leh anăn jih jang phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem: 3Êjai dua pluh tlâo thŭn dơ̆ng mơ̆ng thŭn tal pluh tlâo Y-Jôsia anak êkei Y-Amôn jing mtao čar Yuđa truh kơ hruê anei, Yêhôwa blŭ kơ kâo, leh anăn kâo kgŭ blŭ nanao kơ diih leh, ƀiădah diih amâo dôk hmư̆ ôh. 4Diih amâo dôk hmư̆ ôh kăn mđing knga čiăng hmư̆ rei, wăt tơdah Yêhôwa tiŏ mơ̆ng aguah ưm hriê nanao leh kơ diih jih jang phung dĭng buăl ñu phung khua pô hưn êlâo, 5lač, “Brei grăp čô diih wir đuĕ bĕ mơ̆ng êlan soh leh anăn klei jhat diih ngă, leh anăn dôk hlăm čar Yêhôwa brei leh kơ diih leh anăn kơ phung aê diih mơ̆ng ênuk đưm leh anăn nanao hlŏng lar. 6Đăm tui hlue yang mkăn ôh čiăng mă bruă leh anăn kkuh mpŭ kơ diñu; leh anăn đăm mčhur ai kâo ôh brei kâo ngêñ kơ bruă kngan diih ngă. Snăn kơh kâo amâo srăng ngă jhat kơ diih ôh.” 7“Ƀiădah diih amâo dôk hmư̆ kâo ôh,” Yêhôwa lač, “tơl diih dưi mčhur ai kâo brei kâo ăl kơ bruă kngan diih ngă bi truh klei jhat kơ diih pô.”
8Kyuanăn Yêhôwa kơ phung kahan lač snei: “Kyuadah diih amâo gưt ôh asăp kâo, 9nĕ anei, kâo srăng tiŏ nao arăng iêu jih jang phung găp djuê mnuih hlăm čar dưr,” Yêhôwa lač, “leh anăn iêu Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn dĭng buăl kâo, leh anăn kâo srăng atăt diñu ngă kơ čar anei leh anăn phung dôk hlăm čar, leh anăn ngă kơ jih jang găp djuê dôk jŭm dar. Kâo srăng bi rai diñu jih, leh anăn mjing diñu klei bi huĭ arăng, klei arăng djă djik djak, leh anăn klei hêñ nanao. 10 Êbeh kơ anăn kâo srăng bi luč hĕ mơ̆ng diñu asăp mmuñ mơak leh anăn asăp klei hơ̆k mơak, asăp êkei dơ̆ng dôk mô̆ leh anăn asăp mniê dơ̆ng dôk ung, ênai arăng kwă êsŭng, leh anăn klei mngač pui kđen. 11 Jih čar anei srăng jing sa kăm mnơ̆ng rai leh anăn êhŏng, leh anăn phung găp djuê anei srăng mă bruă kơ mtao čar Ƀaƀilôn êjai kjuh pluh thŭn.”
12“Leh tloh kjuh pluh thŭn, kâo srăng bi kmhal mtao čar Ƀaƀilôn leh anăn găp djuê anăn, čar phung Kaldê, kyua klei wê diñu,” Yêhôwa lač, “mjing čar diñu ênguôl nanao hlŏng lar. 13Kâo srăng bi truh kơ čar anăn jih jang klei blŭ kâo hưn bi kdơ̆ng leh hŏng ñu, jih jang klei čih leh hlăm hdruôm hră anei, klei Y-Yêrêmi hưn êlâo leh bi kdơ̆ng hŏng jih jang phung găp djuê mnuih. 14Kyuadah lu găp djuê mnuih leh anăn phung mtao prŏng srăng mjing diñu hlŭn msĕ mơh; leh anăn kâo srăng phat kđi diñu tui si klei diñu ngă leh anăn bruă kngan diñu.”

Kčok Klei Ngêñ kơ Phung Găp Djuê

15Snei Yêhôwa Aê Diê phung Israel lač kơ kâo: “Mă bĕ mơ̆ng kngan kâo kčok kpiê klei ngêñ anei, leh anăn brei jih jang găp djuê mnuih kâo tiŏ ih nao mnăm gơ̆. 16Diñu srăng mnăm leh anăn êbat ting ring rang leh anăn jing khŏ kyua đao gưm kâo mơĭt ti krah diñu.”
17Snăn kâo mă kčok anăn mơ̆ng kngan Yêhôwa, leh anăn brei jih jang găp djuê mnuih Yêhôwa tiŏ kâo nao brei mnăm: 18ƀuôn Yêrusalem leh anăn jih jang ƀuôn čar Yuđa, phung mtao leh anăn phung khua ñu, brei digơ̆ jing ênguôl leh anăn êhŏng, sa mnơ̆ng arăng djă djik djak leh anăn klei tăm pah msĕ si truh leh hruê anei; 19Pharaôn mtao čar Êjip, phung dĭng buăl ñu, phung khua ñu, jih jang phung ƀuôn sang ñu, 20leh anăn jih jang phung tue dôk mbĭt hŏng diñu; jih jang mtao čar Us leh anăn jih jang mtao čar Philistin — ƀuôn Askêlon, ƀuôn Gasa, ƀuôn Êkron, leh anăn kdrêč phung Asdôt adôk; 21čar Êđôm, čar Môap, leh anăn phung anak êkei Y-Amôn; 22jih jang mtao čar Tir, jih jang mtao čar Sidôn, leh anăn phung mtao čar hang nah dih êa ksĭ; 23čar Dêdan, čar Têma, čar Bus, leh anăn jih jang phung kăp ƀŭk diñu bi đŭt; 24jih jang phung mtao čar Arabi leh anăn jih jang phung mtao găp djuê mtlai dôk hlăm kdrăn tač; 25jih jang mtao čar Simri, jih jang mtao čar Êlam, leh anăn jih jang mtao čar Mêdơ; 26jih jang mtao čar dưr, kbưi leh anăn giăm, čar anei leh anăn čar anăn, leh anăn jih jang ƀuôn ala mtao ti rŏng lăn ala. Leh digơ̆ mnăm, mtao čar Sêsăk srăng mnăm mơh.
27“Leh anăn brei ih lač kơ diñu, ‘Snei Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê phung Israel lač: Mnăm bĕ tơl ruă leh anăn ô̆, lĕ buh amâo lŏ kgŭ ôh kyua đao gưm kâo mơĭt ti krah diih.’ 28Tơdah diñu hngah amâo tŭ ôh kčok mơ̆ng kngan ih brei mnăm, snăn brei ih lač kơ diñu, ‘Snei klei Yêhôwa kơ phung kahan lač: Brei diih mnăm bĕ! 29Kyuadah nĕ anei, kâo dơ̆ng bi truh klei jhat kơ ƀuôn prŏng arăng pia hŏng Anăn kâo, leh anăn ih srăng tlaih kơ klei bi kmhal mơ̆? Ih amâo srăng tlaih ôh kơ klei bi kmhal, kyuadah kâo iêu đao gưm ngă kơ jih jang phung dôk ti lăn ala, Yêhôwa kơ phung kahan lač.’ ”
30“Kyuanăn brei ih hưn êlâo jih jang klei blŭ anei bi kdơ̆ng hŏng diñu, lač:
  ‘Yêhôwa srăng ur driâo mơ̆ng anôk ti dlông,
   leh anăn brei arăng hmư̆ asăp ñu mơ̆ng anôk doh jăk ñu dôk;
  ñu srăng gruh ktang snăk bi kdơ̆ng hŏng phung ñu,
   leh anăn driâo msĕ si phung dôk juă boh kriăk ƀâo,
   bi kdơ̆ng hŏng jih jang phung dôk ti lăn ala.
  31Arăng srăng hmư̆ ênai hao hao truh ti knhal lăn ala,
   kyuadah Yêhôwa mâo klei hŏng jih jang phung găp djuê mnuih;
  ñu dơ̆ng phat kđi jih jang mnuih,
   leh anăn ñu srăng bi mdjiê phung ƀai hŏng đao gưm,’ ”

32Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač:
   “Nĕ anei, klei jhat kbiă nao leh mơ̆ng sa găp djuê mnuih kơ sa găp djuê mnuih mkăn,
   leh anăn angĭn êbŭ ktang dơ̆ng truh mơ̆ng anôk kbưi hĭn ti lăn ala!”
33Leh anăn phung Yêhôwa srăng bi mdjiê hruê anăn srăng dơ̆ng mơ̆ng sa knhal lăn ala truh kơ knhal lăn ala mkăn. Arăng amâo srăng čŏk hia, duñ bi kƀĭn, amâodah dơr atâo diñu ôh; diñu srăng jing msĕ si hbâo ti dlông rŏng lăn.

  34Čŏk hia bĕ, Ơ phung mgăt biăp, leh anăn hia,
   klŭng bĕ hlăm hbâo, Ơ phung khua kơ biăp,
  kyuadah truh leh hruê arăng koh mdjiê diih,
   leh anăn diih srăng êbuh leh anăn diih srăng mčah msĕ si gŏ lăn lŭ siam.
  35Amâo mâo anôk kđap ăt dôk ôh kơ phung mgăt biăp,
   kăn mâo klei tlaih rei kơ phung khua kơ biăp.
  36Hmư̆ bĕ klei phung mgăt biăp hia,
   leh anăn klei phung khua biăp čŏk hia!
  Kyuadah Yêhôwa dôk bi luč kdrăn rơ̆k diñu,
   37leh anăn bi rai war biăp êđăp ênang diñu,
   kyua klei Yêhôwa ăl hlơr ktang snăk.
  38Msĕ si sa drei êmông gu, ñu srăng kbiă mơ̆ng hruh ñu,
   leh anăn čar diñu srăng jing ênguôl
  kyua đao gưm ƀơ̆ng snăk
   leh anăn kyua klei ñu ngêñ hlơr ktang snăk.