25

Yuta raug nteg xyaa caum xyoo

1Tej lug kws has tuaj rua Yelemi ntswg txug cov tuabneeg Yuta suavdawg yog xyoo plaub kws Yauxiya tug tub Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav Yuta. Xyoo ntawd yog thawj xyoo kws Nenpukhanexa ua vaajntxwv huv Npanpiloo. 2Mas Yelemi kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug has tej lug hov rua cov tuabneeg Yuta suavdawg hab cov kws nyob huv Yeluxalee suavdawg tas, 3“Yawmsaub has nwg tej lug rua kuv tau neeg nkaum peb xyoos lawm, txwj thaus xyoo kaum peb kws Amoo tug tub Yauxiya ua vaajntxwv kaav Yuta lug txug nub nua, mas kuv kuj has rua mej tsw tu ncua le, tassws mej tsw noog. 4Txawm yog Yawmsaub khaiv nwg cov tub qhe kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug suavdawg lug rua mej tsw tu ncua le, los mej tsw noog, tsw tig mej lub qhov ntsej noog. 5Puab has tas, ‘Mej txhua tug ca le tig ntawm mej txujkev phem hab mej tej kev txhum rov qaab, txhad nyob tau huv lub tebchaws kws Yawmsaub muab pub rua mej hab mej tej laug txwj thau u lug moog ib txhws le. 6Tsw xob moog lawv quas ncav luas tej daab hab xob ua koom xob pe tej daab hov, hab tsw xob zwg ua rua kuv chim vem tej kws mej txhais teg ua. Mas kuv txhad tsw tso kev txom nyem rua mej.’ 7Yawmsaub has tas, ‘Txawm le ntawd los mej tsw noog kuv, mej tseed txhob txwm zwg ua rua kuv chim vem tej kws mej txhais teg ua, mej txhad lob kev txom nyem rua mej.’ ”
8Vem le nuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Vem yog mej tsw noog kuv tej lug,” 9Yawmsaub has tas, “Saib maj, kuv yuav hu txhua haiv tuabneeg kws nyob saab peg hab hu kuv tug tub qhe Nenpukhanexa kws ua vaajntxwv huv Npanpiloo, mas kuv yuav coj puab tuaj tawm tsaam lub tebchaws nuav hab cov tuabneeg kws nyob huv, hab tawm tsaam txhua lub tebchaws kws nyob ib ncig. Kuv yuav ua rua puab puam tsuaj taag huvsw, hab ua rua puab ua lub chaw kws luas ceeb hab ntshai, hab raug luas thuaj hab raug nyob do cuas moog ib txhws. 10Tsw yog le ntawd xwb, kuv tseed yuav ua kuas lub suab luag lub suab zoo sab, hab nraug vauv nkauj nyaab lub suab hab lub suab zum zeb hab tug duab teeb pluj plag huv mej moog. 11Taag nrho lub tebchaws nuav yuav pob taag hab lamswm taag, hab tej tebchaws nuav yuav ua koom rua tug vaajntxwv huv Npanpiloo xyaa caum xyoo.”
12Yawmsaub has tas, “Thaus puv xyaa caum xyoo lawm kuv yuav rau txem rua tug vaajntxwv huv Npanpiloo hab lub tebchaws ntawd kws yog cov Kheentia lub tebchaws, vem puab ua txhum muaj txem, hab ua rua lub tebchaws nyob lamswm taag moog ib txhws. 13Kuv yuav tso txhua yaam kws kuv tub has tseg tawm tsaam lub tebchaws ntawd lawm, lug raug lub tebchaws ntawd, yog txhua yaam kws sau ca rua huv phoo ntawv nuav kws Yelemi tau cev tawm tsaam ib tsoom tebchaws suavdawg. 14Txawm yog cov Npanpiloo los yuav muaj ntau lub tebchaws hab tej vaajntxwv luj yuav muab puab ua qhev. Kuv yuav pauj taub rua puab lawv le puab tej num hab lawv le tej kws puab txhais teg ua.”

Yawmsaub rau txem rua txhua lub tebchaws

15Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav rua kuv tas, “Ca le txais lub khob cawv txwv maab nuav kws yog kuv txujkev npau tawg ntawm kuv txhais teg moog, hab yuam txhua lub tebchaws kws kuv khaiv koj moog ntawd haus lub khob nuav. 16Puab yuav haus hab qaug yoj quas yeeg tsw meej pem vem yog raab ntaaj kws kuv xaa moog rua huv plawv puab.”
17Mas kuv txhad txais lub khob ntawm Yawmsaub txhais teg hab yuam txhua lub tebchaws kws Yawmsaub khaiv kuv moog ntawd haus. 18Yeluxalee hab Yuta tej moos hab tej vaajntxwv hab cov thawj huv Yuta kuj haus ua rua puab pam taag nyob do cuas, hab raug luas thuaj hab ua lu lug tsawm foom yaam le naj nub nwgnuav. 19Iyi tug vaajntxwv Falau hab nwg cov tub teg tub taw hab nwg cov thawj hab nwg cov pejxeem suavdawg, 20hab lwm haiv tuabneeg kws nrug puab nyob suavdawg kuj haus. Tej vaajntxwv huv tebchaws Us txhua tug hab tej vaajntxwv huv tebchaws Filixatee txhua tug kuj haus, yog lub moos Akheloo, lub moos Kaxa, lub moos Ekhoo hab cov tuabneeg huv lub moos Asantau kws tseed tshuav nyob. 21Entoo, Mau‑a hab cov tuabneeg Aamoo kuj haus. 22Cov vaajntxwv huv lub nroog Thailab txhua tug hab cov vaajntxwv huv lub moos Xaintoo txhua tug hab cov vaajntxwv lawv ntug dej havtxwv saab tim txhua tug kuj haus. 23Lub moos Ntentaa, lub moos Thema, lub moos Npub hab cov tuabneeg suavdawg kws chais plaubhau txwj nplooj ntseg kuj haus. 24Cov vaajntxwv huv Alanpia txhua tug hab cov vaajntxwv txhua tug kws kaav ntau haiv tuabneeg kws nyob huv ntuj nraag teb do kuj haus. 25Cov vaajntxwv huv lub moos Xili hab huv lub moos Elaa hab huv tebchaws Mintia txhua tug puavleej haus. 26Hab cov vaajntxwv kws nyob saab peg, tsw has nyob deb nyob ze ib tug dhau ib tug huvsw, hab txhua lub tebchaws huv nplajteb nuav kws nyob huv qaab ntuj kuj haus. Hab tug vaajntxwv huv Npanpiloo yuav haus ua qaab tej vaajntxwv nuav.
27“Mas koj has le nuav rua puab tas, ‘Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Ca le haus, haus kuas qaug hab ntuav, ca le qaug tsw xob sawv lug le, vem yog nav ntaaj kws kuv xaa tuaj rua huv plawv mej.’ 28Yog puab tsw kaam txais lub khob ntawm koj txhais teg moog haus, koj ca le has rua puab tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, Mej yuav tsum haus. 29Saib maj, kuv tub chiv tso xwm txheej phem rua lub nroog kws hu lawv le kuv lub npe lawm, mas mej yuav tsw raug rau txem lov? Mej yuav tsw dim kev teem txem tsua qhov kuv saamswm hu ib raab ntaaj lug tawm tsaam cov tuabneeg kws nyob huv nplajteb suavdawg. Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.’
30“Vem le nuav koj yuav tsum cev tej lug nuav huvsw tawm tsaam puab, hab has rua puab tas,
  “ ‘Yawmsaub yuav nyooj quas lawg ntawm lub chaw sab
   hab yuav tsaa suab qw
   ntawm nwg lub chaw nyob kws dawb huv.
  Yawmsaub yuav nyooj quas lawg
   tawm tsaam nwg paab yaaj
  hab yuav qw nrov yaam nkaus le
   cov kws tsuam kua txwv maab qw,
   tawm tsaam ib tsoom tuabneeg suavdawg huv lub nplajteb.
  31Lub suab yuav nrov ntxhe moog thoob qaab ntuj kawg,
   tsua qhov Yawmsaub nrug ib tsoom tebchaws muaj plaub,
  nwg yuav txav txem rua ib tsoom tuabneeg,
   mas nwg yuav xuas ntaaj tua cov tuabneeg limham.’ ”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  32Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
  “Saib maj, vej sub vej sw saamswm
   raug ib haiv tuabneeg dhau ib haiv tuabneeg,
   hab cua daaj cua dub ntsawj tim qaab ntuj kawg tuaj.”
33Cov kws Yawmsaub tua rua nub ntawd yuav muaj thoob plawg saab ntuj nuav moog txug saab ntuj tim u. Puab cov hov tsw muaj leejtwg yuav quaj ntsuag lossws muab sau coj moog log. Puab yuav zoo le quav tsaj txhu sau npoo aav.
  34Mej cov kws yug yaaj, ca le quaj nyav hab quaj lauj!
   Mej cov tswv yaaj, ca le daa luj luam huv cub tshauv,
  tsua qhov txug nub kws muab mej tua
   hab mej yuav tawg rw quas sua,
  hab mej yuav qaug ntawg tawg taag
   yaam le lub taig ntim kws zoo nkauj.
  35Cov kws yug yaaj tsw tau kev tswv
   hab cov tswv yaaj tsw muaj kev dim.
  36Ca le noog cov yug yaaj lub suab quaj
   hab cov tswv yaaj lub suab quaj nyav,
  tsua qhov Yawmsaub saamswm
   ua rua puab tej tshaav zaub puam tsuaj.
  37Tej nkuaj yaaj kws nyob thaaj yeeb kuj puam tsuaj taag
   vem yog qhov kws Yawmsaub chim heev.
  38Yawmsaub tawm huv nwg lub chaw
   yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav,
  hab puab lub tebchaws lamswm taag lawm
   vem tim tug kws tswm txom raab ntaaj
   hab vem yog Yawmsaub chim heev.