47

Lời tiên tri về người Phi-li-tin

1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi về người Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn đánh Ga-xa.
  2Đức Giê-hô-va phán:
  “Kìa, những dòng sông dâng trào từ phương bắc,
   Và trở thành dòng nước vỡ bờ,
  Làm ngập đất và mọi vật trên đất,
   Ngập thành phố và dân cư trong thành.
  Người ta cất tiếng kêu gào,
   Mọi người dân trong xứ đều than thở.
  3Tiếng vó ngựa dồn dập,
   Tiếng chiến xa huyên náo, tiếng bánh xe rầm rập,
  Cha mẹ bủn rủn tay chân
   Không quay lại nhìn con cái.
  4Vì sẽ đến ngày
   Tất cả dân Phi-li-tin bị tiêu diệt,
  Tất cả những người sống sót
   Có thể cứu giúp Ty-rơ và Si-đôn cũng bị loại trừ.
  Vì Đức Giê-hô-va tiêu diệt dân Phi-li-tin,
   Là những người sót lại của đảo Cáp-tô.
  5Ga-xa cạo trọc đầu
   Ách-ca-lôn câm lặng.
  Hỡi dân sót lại của A-na-kim
   Các ngươi tự rạch mình cho đến bao giờ?
  6Ôi, gươm của Đức Giê-hô-va,
   Bao giờ ngươi mới nghỉ tay?
  Hãy trở vào vỏ đi,
   Nằm yên đó và nghỉ ngơi.
  7Nhưng Đức Giê-hô-va đã ra lệnh
   Làm sao ngươi yên nghỉ được?
  Vì Ngài đã giao cho nó
   Trừng phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải.”