47

Boh Hiăp Yahweh Kơ Tơlơi Ƀing Philistia

1Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo, pô pơala Yirmeyah, kơ tơlơi ƀing Philistia hlâo kơ pơtao lŏn čar Êjip kơsung blah plei pơnăng Gaza:
2Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Lăng bĕ tơlơi ia tơgŭ đĭ mơ̆ng gah dư̱r.
   Ia anŭn či jing hĭ ia li̱ng rô kơtang yơh.
  Ia li̱ng anŭn či lip hĭ anih lŏn wơ̆t hăng abih bang gơnam amăng anŭn mơ̆n,
   jing khul plei pla wơ̆t hăng ƀing mơnuih dŏ amăng khul plei anŭn mơ̆n.
  Ană plei anŭn či iâu kraih.
   Abih bang ƀing hlơi pô dŏ amăng anih lŏn či pơkrao kraih krin,
  3tơdang ƀing gơñu hơmư̆ dơnai čôp aseh juă yơh,
   hrŏm hăng dơnai rơdêh aseh ƀing rŏh ayăt,
   laih anŭn grĭm grŏm khul pong rơdêh gơñu đuaĭ yơh.
  Ƀing ama ƀu či wĕh djru kơ ƀing ană bă gơñu ôh,
   yuakơ tơngan gơñu či rơgah rơgañ yua mơ̆ng rơngiă hĭ tơlơi khĭn yơh.
  4Hrơi mông hơmâo truh laih
   kiăng pơrai hĭ abih bang ƀing Philistia.
  Kâo, Yahweh, či pơrai hĭ ƀing Philistia anŭn
   jing ƀing truh rai mơ̆ng plao ia Kaptôr hlâo adih yơh.
  Sĭt Kâo, Yahweh, či pơdjai hĭ abih bang ƀing dŏ so̱t
   kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi djru kơ plei pơnăng Tir hăng plei pơnăng Sidôn.
  5Mơnuih amăng plei Gaza či kuăh hĭ akŏ gơñu rơngot hơning.
   Mơnuih amăng plei pơnăng Eskelôn či dŏ rơiăt hĭ yuakơ huĭ.
  Ơ ƀing dŏ so̱t amăng anih tơhnă̱ anŭn hơi,
   hơbĭn sui dơ̆ng ƀing gih ăt či dŏ khăt hĭ drơi jan gih pô yuakơ rơngot hơning lĕ?

  6“Ƀing gih ur tui anai, ‘Ơ anai, đao Yahweh,
   hơbĭn sui tơl ih pơdơi lĕ?
  Wơ̆t glaĭ bĕ pơ hruh đao ih.
   Dŏ pơdơi bĕ pơ anŭn!’
  7Samơ̆ hiư̆m đao Kâo dưi pơdơi hĭ
   tơdang Kâo, Yahweh, hơmâo pơđar laih.
  Sĭt Kâo hơmâo pơtă laih
   kiăng kơ kơsung blah ƀing plei pơnăng Eskelôn laih anŭn ƀing dŏ ƀơi anih kơtuai ha̱ng ia lĕ?”