47

Tus TSWV Hais Txog Cov Filitees

1Ua ntej uas Falaus tuaj tua lub nroog Nkaxas, tus TSWV hais rau kuv txog cov Filitees. 2Nws hais tias,
  “Nej saib! Dej yuav nphau nphwv
   sab qaumteb tuaj thiab yuav kuav ib yam li dej nyab.
  Dej yuav nyab puv nkaus lub tebchaws thiab txhua yam,
  yuav nyab tej nroog thiab tej neeg huv tibsi.
  Tej neeg yuav quaj qw thov kev pab;
  neeg thoob ntiajteb txhua tus yuav quaj qhuav siab qhawv.
  3Lawv yuav hnov tej suab nees dhia
   nrov,
  tej tsheb nees caij tua rog thiab tej
   log tsheb nrov doog diaj.
  Tej niam tej txiv yuav khiav tsis tig
   saib lawv tej menyuam; lawv tej npab yuav tsaug dai vias.
  4Twb txog lub sijhawm uas rhuav cov
   Filitees kom puastsuaj lawm,
  kuv yuav txiav lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos
   kev pab cov Filitees uas seem.
  Rau qhov kuv uas yog tus TSWV yuav rhuav cov Filitees
  uas nyob raws ntug hiavtxwv Keletes kom puastsuaj.
  5Cov neeg uas nyob hauv Nkaxas yuav quaj ntsuag,
  cov neeg uas nyob hauv Asekeloos puastsuaj tas lawm.
  Cov Filitees yuav quaj ntsuag mus txog thaum twg?
  6Nej cia li qw hais tias,
  ‘Tus TSWV rab ntaj! Thaum twg
   koj mam li tseg tsis tua neeg?
  Cia li rov mus rau hauv koj lub hnab thiab so!’
  7Tiamsis yuav ua li cas rab ntaj thiaj
   so tau thaum kuv tseem kom nws ua haujlwm?
  Kuv samhwm kom nws tua cov neeg uas nyob
   hauv lub nroog Asekeloos
  thiab cov neeg uas nyob raws ntug hiavtxwv.”