Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq yỗn cũai sa‑âm ỡt tâng vil Rô-ma. Án chĩc choâiq thỡ nâi sám 57 toâq 58 cumo ntun Yê-su canỡt. Phau-lô pai án yoc ễ táq ranáq Yiang Sursĩ tâng vil Rô-ma; vớt ki án yoc ễ pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ chu cruang Sapên hỡ.
 Dâu lứq Phau-lô chĩc bĩq dŏq carbán alới; moâm ki án atỡng máh cũai sa‑âm tâng vil Rô-ma dáng án câu níc yỗn alới. Cớp án atỡng cũai I-sarel cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarel dáng cóq alới cỡt ratoi loah cớp Yiang Sursĩ nhơ tễ Yê-su Crĩt, cỗ tian dũ náq cũai ỡt yơng tễ Yiang Sursĩ cớp táq sũl ŏ́c lôih nheq. Phễp rit I-sarel tỡ têq chuai amoong cũai.
 Thỡ nâi Phau-lô chĩc dŏq catoaih máh cũai sa‑âm cóq táq nŏ́q yỗn cỡt tanoang o choâng moat Yiang Sursĩ. Tâng thỡ nâi Phau-lô atỡng samoât lứq la dũ náq cũai têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ ống nhơ alới sa‑âm Yê-su Crĩt sâng. Cớp cũai têq bữn tamoong tamái la nhơ tễ ỡt ratoi cớp Yê-su. Raviei Yiang Sursĩ chuai cớp ayông cũai sa‑âm yỗn têq alới bữn ŏ́c ien khễ cớp ŏ́c bũi hỡr tâng dỡi tamoong alới.