Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Sang Ơi Adai amăng plei Rôm, ƀing lu jing ƀing mơnuih Tuai samơ̆ ăt hơmâo ƀing ƀiă jing ƀing Yehudah mơ̆n
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 57 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih kơ Sang Ơi Adai amăng plei Rôm kiăng pơrơđah kơ tơlơi pơthâo hiam phŭn ñu: Hơdră tơlơi pơklaih Ơi Adai kơ abih bang mơnuih, ƀing Yehudah wơ̆t hăng ƀing mơnuih Tuai mơ̆n.

Sŏp hră Paul čih kơ ƀing Rôm jing hră čih prap pre jơlan kơ tơlơi čuă ngui Paul kiăng kơ nao pơ sang Ơi Adai amăng plei Rôm. Hơdră Paul pơmĭn kiăng kơ mă bruă amăng ƀing đaŏ pơ anih anŭn, hăng tơlơi ƀing gơñu djru, kiăng kơ nao pơ lŏn čar Spain. Ñu čih hră anai kiăng kơ pŏk pơblang kơ tơlơi ñu thâo hluh kơ tơlơi đaŏ kơ Yang Krist laih anŭn hơdôm bruă ngă amăng tơlơi hơdip ƀing đaŏ. Sŏp hră anai hơmâo djŏp tơlơi pơhiăp pơhaih Paul yơh amăng anŭn.
 Pô čih hră anai jing ding kơna pơjao Paul laih anŭn ñu čih kơplăh wăh akŏ thŭn 57 T. K. (Tơdơi kơ Krist).
 Tơdơi kơ pơhiăp kơkuh kơ ƀing đaŏ sang Ơi Adai ƀơi plei Rôm laih anŭn ruai kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ñu iâu laĭ kơ ƀing gơ̆, Paul pơhiăp akŏ hrăm kơ hră anai jing, “Tơlơi pơthâo hiam pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai pioh mơnuih mơnam djơ̆ hăng Ñu pô: Anŭn jing mơ̆ng tơlơi đaŏ yơh čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh pơ hơnăl tuč” (1:17).
 Giŏng anŭn, Paul čih rai akŏ hrăm yơh. Abih bang mơnuih, ƀing Yehudah ƀôdah ƀing Tuai, khŏm hơmâo tơlơi jing tơpă hơnơ̆ng hăng Ơi Adai yơh, yuakơ abih bang le̱ng kơ dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi tơlơi soh. Mơnuih mơnam Ơi Adai dưi yap ƀing gơñu tơpă hơnơ̆ng yuakơ ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist yơh. Tŏ tui anŭn Paul pơruai kơ tơlơi hơdip phrâo amăng tơlơi pơgop pơlir hăng Yang Krist, anŭn jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơgop pơlir phrâo hăng Ơi Adai yơh. Ƀing đaŏ hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng Ơi Adai laih anŭn Yang Bơngăt Hiam Ơi Adai pơrơngai hĭ ñu mơ̆ng tơlơi dưi tơlơi soh hăng tơlơi djai. Amăng črăn 5-8, Paul ăt pơrơklah kơ tơlơi kơñăm amăng Tơlơi Juăt Ơi Adai laih anŭn tơlơi dưi Yang Bơngăt Ơi Adai amăng tơlơi hơdip ƀing đaŏ. Giŏng anŭn, Paul ăt laĭ glaĭ kơ tơlơi tơña hiư̆m Ơi Adai dưi yap mŭt ƀing Yehudah wơ̆t hăng ƀing Tuai amăng sa hơdră jơlan kơ abih bang mơnuih. Ñu klah čŭn kơ tơlơi ƀing Yehudah hơngah hĭ Yang Yêsu anŭn jing sa črăn mơ̆ng Ơi Adai mơ̆n, yuakơ mơ̆ng tơlơi pap Ơi Adai amăng Yang Yêsu Krist yơh Ơi Adai ba glaĭ abih bang mơnuih pơ Ñu pô; laih anŭn Paul đaŏ kơ tơlơi ƀing Yehudah ƀu djơ̆ nanao hơngah lui hĭ Yang Yêsu ôh. Hơnăl tuč, Paul čih kơ tơlơi hiư̆m tơlơi hơdip mơnuih đaŏ kơ Yang Krist khŏm hơdip, boh nik ñu kơ hơdră jơlan tơlơi khăp hăng tơlơi pơgop pơlir hăng tơdruă. Ñu ră ruai kơ hơdôm akŏ hrăm mă bruă kơ Ơi Adai, bruă jao ƀing đaŏ hăng kơnŭk kơna laih anŭn hăng tơdruă laih anŭn hơdôm tơlơi tơña kơ pran jua tơpă. Ñu pơđŭt hĭ hră ñu hăng boh hiăp ñu pô laih anŭn hăng boh hiăp bơni hơơč kơ Ơi Adai yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-18)
Akŏ hrăm: Tơlơi tơpă hơnơ̆ng rai mơ̆ng Ơi Adai (1:16, 17)
Tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng abih bang mơnuih mơnam (1:18–3:20)
Tơlơi tơpă hơnơ̆ng pơsir glaĭ (3:21–5:21)
Tơlơi tơpă hơnơ̆ng pơplih: Tơlơi pơrơgoh (5:1–8:39)
Tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai djru pơgang: Tơhơnal tơlơi ƀing Israel tŭ hơngah (9:1–11:36)
Tơlơi tơpă hơnơ̆ng hơdip hơdơ̆ng (12:1–15:13)
Tơlơi klah čŭn (15:14-33)
Tơlơi bơni hăng tơlơi pơhiăp kơkuh (16:1-27)