8

Raviei Yiang Sursĩ Ỡt Cớp Hái

1Sanua, máh cũai ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt tỡ bữn ngcŏh noâng Yiang Sursĩ táq alới. 2Khân puai ngê sâuq, hái cóq cuchĩt. Ma cỗ nhơ hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, ngkíq Raviei Yiang Sursĩ chuai hái yỗn viaq tễ cuchĩt cỗ tian hái táq lôih. 3Phễp rit Yiang Sursĩ tỡ têq chuai amoong cũai, yuaq tỡ bữn noau rơi trĩh phễp rit ki samoât samơi. Ma Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng tâng cutễq nâi. Con ki bữn tỗ machớng cũai tê, ma án tỡ bữn táq lôih ntrớu. Ngkíq Con Yiang Sursĩ chĩuq cuchĩt tang máh cũai lôih. Chơ ŏ́c lôih tỡ têq táq sốt noâng tâng mứt hái. 4Sanua hái puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ sâng, hái tỡ bữn puai noâng rangứh hái bữm. Ngkíq hái têq táq o puai phễp rit Yiang Sursĩ. 5Máh cũai puai rangứh alới bữm, alới chanchớm tễ ranáq tâng dỡi nâi sâng. Ma máh cũai puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ, alới chanchớm tễ ranáq Yiang Sursĩ sâng. 6Máh cũai táq ranáq puai sarnớm alới yoc, kia tễ ranáq alới táq la cuchĩt. Ma máh cũai táq ranáq puai Raviei Yiang Sursĩ, kia tễ ranáq alới táq la bữn tamoong mantái cớp bữn ỡt ien khễ. 7Khân hái puai rangứh hái bữm, la hái par‑ũal cớp Yiang Sursĩ, yuaq hái tỡ ễq puai phễp rit Yiang Sursĩ. Lứq pai hái yoc, la hái tỡ rơi puai phễp rit án. 8Ngkíq, máh cũai puai rangứh alới bữm, alới tỡ têq táq yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm.
9Ma anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Ngkíq anhia tỡ bữn puai noâng rangứh anhia bữm, ma anhia puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ. Cũai aléq ma tỡ bữn bữn Raviei Crĩt ỡt tâng mứt án, cũai ki lứq tỡ bữn ỡt muoi mứt cớp Crĩt. 10Tỗ hái cóq cuchĩt cỗ tian ŏ́c lôih. Ma khân Crĩt ỡt tâng mứt hái, ngkíq raviei hái ỡt tamoong mantái níc, yuaq Yiang Sursĩ noap hái la cũai tanoang o. 11Yiang Sursĩ khoiq yỗn Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt. Ngkíq khân anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt anhia, nỡ‑ra Yiang Sursĩ táq yỗn anhia tamoong loah tễ cuchĩt tê. Yiang Sursĩ táq ngkíq la nhơ tễ Raviei án ỡt cớp anhia.
12Ngkíq, sễm ai ơi, hái tỡ bữn tu noâng tễ ngê tiaq. Hái tỡ bữn puai noâng rangứh hái bữm. 13Yuaq khân anhia puai rangứh anhia bữm, nỡ‑ra anhia cuchĩt. Ma khân anhia tỡ bữn trĩh noâng rangứh anhia bữm cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia, nỡ‑ra anhia lứq bữn tamoong. 14Nheq tữh cũai ca puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ, alới la con acái Yiang Sursĩ. 15Toâq anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ tâng mứt anhia, anhia lứq cỡt con acái Yiang Sursĩ; anhia tỡ bữn noâng ariang cũai sũl. Chơ anhia tỡ bữn ngcŏh noâng samoât cũai sũl dốq ngcŏh. Cỗ nhơ hái bữn Raviei Yiang Sursĩ, ngkíq hái têq arô Yiang Sursĩ neq: “Mpoaq ơi!” 16Raviei Yiang Sursĩ toâp chuai mứt pahỡm hái yỗn dáng samoât samơi hái la lứq con acái Yiang Sursĩ. 17Khân hái lứq con acái Yiang Sursĩ, hái ngcuang bữn ndỡm tê mun án parnơi cớp Crĩt. Cớp khân hái chĩuq túh coat parnơi cớp Crĩt, nỡ‑ra hái bữn ỡt ien khễ cớp án tâng paloŏng tê.

Máh Con Acái Yiang Sursĩ Acoan Ŏ́c Tỡ Yũah Toâq

18Cứq chanchớm neq: Tỡ bữn ntrớu hái chĩuq ŏ́c túh coat sanua, yuaq nỡ‑ra hái bữn ŏ́c o pha moâm. Tangái ki Yiang Sursĩ yỗn hái ỡt cớp án, bữn chớc ang‑ữr parnơi cớp án tê. 19Yiang Sursĩ khoiq tễng túc culám khám ramứh tâng pưn cớp tâng pỡng. Dũ ramứh ỡt ngŏ́h-rangŏ́h ngcuang tangái Yiang Sursĩ apáh nheq tữh con acái án. 20Nheq máh ramứh Yiang Sursĩ tễng la tỡ bữn o yũah, yuaq Yiang Sursĩ anoat máh ramứh ki cóq acoan ngcuang tangái ki tê. 21Sanua máh ramứh nâi cóq cuchĩt cớp abuoiq. Ma toâq tangái nheq con acái Yiang Sursĩ bữn chớc ang‑ữr parnơi cớp án, dũ ramứh Yiang Sursĩ khoiq tễng lứq cỡt o ễn, chơ tỡ bữn cuchĩt cớp abuoiq noâng. 22Hái dáng chơ dũ ramứh tâng paloŏng cớp tâng cutễq ramóh ŏ́c bap, tễ mbŏ́q toau sanua. Ŏ́c ki la samoât máh ramứh ki u‑ỗi túh coat ariang mansễm dốq u‑ỗi toâq khuop cumo. 23Hái la u‑ỗi machớng ki tê, yuaq hái ễr áiq ngcuang tangái Yiang Sursĩ apáh hái lứq con acái án. Yiang Sursĩ khoiq yỗn Raviei án ỡt tâng mứt hái, yỗn hái dáng samoât lứq nỡ‑ra hái bữn tỗ tamái ễn. 24Bo Yiang Sursĩ chuai amoong hái, án ữq yỗn hái bữn tỗ tamái. Ngkíq hái ngcuang bữn ŏ́c ki. Khân hái bữn chơ ŏ́c hái ngcuang, hái tỡ bữn túh ngcuang noâng. Nŏ́q hái noâng ngcuang ŏ́c hái khoiq bữn chơ? 25Ma sanua hái tỡ yũah bữn ŏ́c Yiang Sursĩ ữq yỗn hái. Ngkíq hái ỡt tanhĩr, cớp hái ngcuang nỡ‑ra hái lứq bữn ŏ́c ki.
26Cớp Raviei Yiang Sursĩ yoc ễ chuai hái, yuaq hái la sacũl lứq, tỡ dáng nŏ́q ễ câu sễq tễ Yiang Sursĩ. Toâq hái cuclỗiq ma tỡ bữn luoh, lứq Raviei Yiang Sursĩ toâp dững santoiq hái câu ki atoâq pỡ Yiang Sursĩ. 27Yiang Sursĩ lứq dáng dũ ŏ́c tâng mứt pahỡm cũai. Cớp án dáng tê Raviei Yiang Sursĩ câu tang yỗn cũai sa‑âm. Raviei Yiang Sursĩ câu ngkíq, án puai samoât lứq ngê Yiang Sursĩ.
28Hái dáng chơ máh cũai Yiang Sursĩ arô yỗn puai ngê án, la cũai ca ayooq lứq án, ŏ́c ntrớu toâq pỡ alới, lứq Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt o tễ ŏ́c ki. 29Tễ dâu lứq Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ hái, cớp án chanchớm ễ táq yỗn hái cỡt samoât Con án tê. Ngkíq Yê-su Crĩt la con clúng Yiang Sursĩ, cớp hái ca toâq ntun, la máh a‑ễm Yê-su. 30Ngkíq Yiang Sursĩ arô hái, yuaq án khoiq chanchớm ễ táq ranáq nâi tễ dâu lứq chơ. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq arô hái, ngkíq án táq yỗn hái ỡt tanoang o yáng moat án. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn hái ỡt tanoang o yáng moat án, ngkíq án táq yỗn hái bữn ỡt manơi nứng án, cớp chống chớc ang‑ữr án tê.

Yiang Sursĩ Ayooq Lứq Hái

31Nŏ́q hái ễ pai tễ ranáq nâi? Khân Yiang Sursĩ lứq chuai hái ngkíq, tỡ bữn noau têq táq ntrớu chóq hái. 32Yiang Sursĩ khoiq yỗn Con án cuchĩt tang hái. Khân án khoiq chuai hái ngkíq, hái dáng samoât lứq án chuai tê máh ramứh hái yoc ễ bữn dŏq têq táq ranáq án. 33Tỡ bữn ntrớu noau cauq hái ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh, yuaq Yiang Sursĩ toâp noap hái tanoang o. 34Cớp tỡ bữn ntrớu noau tếq hái cỗ tian lôih hái, yuaq Yê-su Crĩt toâp ỡt coah atoam Yiang Sursĩ, cớp án rapai chuai hái chóq Yiang Sursĩ. Yê-su Crĩt khoiq cuchĩt tang hái, cớp án khoiq tamoong loah tễ cuchĩt. 35Yê-su Crĩt ayooq lứq hái, cớp tỡ bữn muoi ŏ́c ntrớu têq cayoah hái tễ ŏ́c ayooq ki. Khân hái ramóh túh arức, tỡ la túh cadĩt, tỡ la noau táq hái, tỡ la hái panhieih khlac, tỡ la ŏ́q tampâc tâc, tỡ la ramóh croŏq, tỡ la noau tráh toâq dau, lứq samoât máh ramứh nâi tỡ têq táq yỗn Yê-su Crĩt tỡ bữn ayooq hái. 36Machớng noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
  “Cỗ tian hếq puai ngê anhia,
   ngkíq cu rangái noau chuaq ngê ễ cachĩt hếq.
Noau nhêng chu hếq samoât noau nhêng chu charán cữu cheq ễ cachĩt.”
37Ma tỡ bữn ntrớu máh ŏ́c túh coat nâi toâq pỡ hái, cỗ nhơ án ca ayooq hái chuai hái yỗn riap. 38-39Cứq dáng samoât samơi tỡ bữn muoi ŏ́c ntrớu têq cayoah hái tễ ŏ́c ayooq Yiang Sursĩ. Khân toâq ŏ́c cuchĩt, toâq ŏ́c tamoong, toâq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng, toâq yiang canŏ́h, toâq ranáq tâng dỡi nâi tỡ la tâng dỡi ntun, toâq cũai sốt, toâq ŏ́c tễ pỡng tỡ la tễ pưn, tỡ la toâq ramứh ntrớu canŏ́h ễn, lứq ramứh aléq la tỡ têq táq yỗn Yiang Sursĩ tỡ bữn ayooq hái. Án ayooq níc hái, yuaq hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái.