5

Kơnung Djuai Reuben

1Anai jing ƀing ană tơčô Reuben, jing ană kơčoa đah rơkơi Israel. Samơ̆ wơ̆t tơdah ñu jing ană kơčoa ama ñu Israel, ñu pơgrĭ hĭ bơnai hle̱ ama ñu. Tui anŭn, ama ñu jao hĭ tơlơi dưi jing ană kơčoa ñu kơ adơi ñu Yôsêp yơh. Tui anŭn yơh, anăn Reuben anŭn arăng ƀu čih pioh ôh amăng hră čih pioh kơnung djuai tui hăng tơlơi dưi ană kơčoa. 2Laih anŭn wơ̆t tơdah Yudah yơh jing pô kơtang hloh amăng ƀing ayŏng adơi ñu, laih anŭn pô git gai wai lăng hơmâo rai mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh, samơ̆ tơlơi dưi jing ană kơčoa lŏm kơ Yôsêp.
3Anai jing ƀing ană đah rơkơi Reuben, jing ană kơčoa ama ñu Israel:
  Hanôk, Pallu, Hezrôn laih anŭn Karmi.
  4Anai jing ƀing ană tơčô Yôêl:
    Semayah jing ană ñu, Gôg jing tơčô ñu, Simei jing tơčĕ ñu,
5Mikhah jing tơhrĕ ñu, Reayah jing tơhruai ñu, Baal jing tơhrung ñu,
    6laih anŭn Beêrah jing tơhrang ñu. Beêrah jing khua djă̱ akŏ kơ ƀing Reuben, tơdang Tiglat-Pileser, jing pơtao dêh čar ƀing Asiria, ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu nao dŏ pơ lŏn čar ataih.
  7Anai jing ƀing djuai gơñu tui hăng arăng čih pioh amăng hră čih pioh ƀing djuai gơñu:
    Yeiêl jing khua djă̱ akŏ, Zekharyah,
8laih anŭn Bela ană đah rơkơi Azaz, jing tơčô Sema, jing tơčĕ Yôêl. Hlâo adih ƀing gơñu nao hơdip amăng tring mơ̆ng plei pơnăng Arôêr truh pơ plei Nebô laih anŭn plei Baal-Meôn. 9Ƀing gơñu mă tŭ anih lŏn pơ gah ngŏ̱ truh pơ guai tơdron ha̱r, jing gah yŭ̱ pơ Krong Huphrat, yuakơ khul hlô mơnơ̆ng gơñu hơmâo đĭ kơyar lu tui laih amăng tring Gilead.
    10Amăng rơnŭk pơtao Saul wai lăng, ƀing kơnung djuai Reuben tơgŭ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Hagri laih anŭn blah dưi hĭ kơ ƀing anŭn. Tui anŭn, ƀing gơñu mă tŭ khul plei pla ƀing Hagri anŭn amăng abih bang tring gah ngŏ̱ Gilead.

Kơnung Djuai Gad

  11Ƀing kơnung djuai Gad hơdip jĕ ƀing kơnung djuai Reuben amăng anih lŏn Basan hlŏng truh pơ plei pơnăng Salkah tui anai:
    12Yôêl jing ană kơčoa Gad, jing ơi adon kơ djuai tal sa, laih anŭn Sapham jing ană tal dua Gad, jing ơi adon kơ djuai tal dua. Yanai hăng Saphat ăt jing ơi adon kơ dua djuai pơkŏn mơ̆n amăng anih lŏn Basan.
  13Ƀing djuai Gad pơkŏn arăng yap tui hăng sang anŏ gơñu tui anai:
    Mikhaêl, Mesullam, Seba, Yôrai, Yakan, Zia laih anŭn Eber. Abih bang jing tơjuh djuai.
    14Anai jing ƀing ană tơčô Abihail jing ană đah rơkơi Huri, jing tơčô Yarôah, jing tơčĕ Gilead, jing tơhrĕ Mikhaêl, jing tơhruai Yesisai, jing tơhrung Yahđô, jing tơhrang Buz.
    15Ahi ană đah rơkơi Abđiêl laih anŭn ăt jing tơčô Guni mơ̆n. Ahi jing akŏ kơ sang anŏ gơñu.
  16Ƀing Gad hơdip amăng tring Gilead laih anŭn amăng anih lŏn Basan jing amăng khul plei pla jum dar anŭn wơ̆t hăng abih bang khul đang rơ̆k tring Sarôn ataih truh pơ guai khul đang rơ̆k anŭn yơh.
17Abih bang tơlơi anai arăng hơmâo čih pioh laih amăng khul hră čih pioh amăng rơnŭk pơtao Yôtham wai lăng ƀing Yudah laih anŭn pơtao Yarobam wai lăng ƀing Israel.

Ƀing Kơnung Djuai Gah Ngŏ̱ Kơ Yurdan

18Ƀing kơnung djuai Reuben, ƀing kơnung djuai Gad laih anŭn sămkrah ƀing kơnung djuai Manasseh hơmâo pă̱pluh-pă̱-rơbâo tơjuh-rơtuh nămpluh čô ƀing ling tơhan, anŭn jing ƀing dưi djă̱ khiơl hăng đao gưm, dưi yua hraŏ laih anŭn thâo pơblah. 19Ƀing gơñu tơgŭ pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Hagri, Yetur, Naphis laih anŭn Nôdab. 20Ơi Adai djru ƀing gơñu tơdang ƀing gơñu pơblah hăng ƀing mơnuih anŭn. Ñu jao hĭ kơ ƀing gơñu ƀing Hagri wơ̆t hăng abih bang ƀing gŏp djru kơ ƀing Hagri anŭn mơ̆n, yuakơ ƀing gơñu iâu kwưh kơ Ơi Adai tơdang pơblah. Ơi Adai laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu rơkâo, yuakơ ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ Ñu yơh. 21Ƀing gơñu mă tŭ khul hlô mơnơ̆ng ƀing Hagri. Abih bang jing rơmapluh-rơbâo drơi aseh samô, dua-rơtuh rơmapluh-rơbâo drơi triu laih anŭn dua-rơbâo drơi aseh glai. Ƀing gơñu ăt mă mơnă mơnuih truh kơ sa-rơtuh-rơbâo čô, 22laih anŭn hơmâo lu ƀing mơnuih pơkŏn djai hĭ, yuakơ tơlơi pơblah anŭn jing tơlơi Ơi Adai pơblah yơh. Tui anŭn, ƀing gơñu mă tŭ anih lŏn anŭn hlŏng truh kơ hrơi arăng mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu nao dŏ pơ anih ataih yơh.

Sămkrah Kơnung Djuai Manasseh

23Ƀing mơnuih amăng sămkrah kơnung djuai Manasseh pơlar đĭ lu biă mă tơl ƀing gơñu hơdip amăng anih lŏn čơdơ̆ng mơ̆ng Basan truh pơ Baal-Hermôn, anŭn jing truh pơ čư̆ Senir, ăt jing čư̆ Hermôn mơ̆n.
24Anai jing ƀing djă̱ akŏ ƀing sang anŏ gơñu: Êpher, Isi, Eliêl, Azriêl, Yirmeyah, Hôdâoyah laih anŭn Yahđiêl. Ƀing gơñu jing ƀing tơhan khĭn kơtang hing ang biă mă laih anŭn ăt jing khua djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ gơñu mơ̆n. 25Samơ̆ ƀing gơñu ƀu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai ơi adon gơñu ôh, samơ̆ ƀing gơñu pơrĭh răm gơñu pô kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng mơnuih dŏ amăng anih lŏn anŭn, jing ƀing yang Ơi Adai hơmâo pơrai hĭ laih ƀơi anăp gơñu. 26Tui anŭn, Ơi Adai ƀing Israel pơsur pran jua Pul pơtao prŏng dêh čar Asiria, anăn ñu pơkŏn dơ̆ng ăt jing Tiglat-Pileser mơ̆n, rai pơblah mă pơđuaĭ hĭ ƀing Reuben, ƀing Gad laih anŭn ƀing sămkrah kơnung djuai Manasseh ataih hĭ mơ̆ng anih lŏn gơñu pô. Giŏng anŭn, pơtao anŭn ba ƀing gơñu nao pơ tring Halah, Habôr hăng Hara laih anŭn pơ krong Gôzan, jing khul tring hlŏng truh kơ tă anai.