13

Pơtao Dawid Gir Ba Glaĭ Hip Tơlơi Pơgop Ơi Adai Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

(2 Samuêl 6:1-11)

1Pơtao Dawid pơhiăp pơrơklah hăng rĭm ƀing khua moa ñu wơ̆t hăng ƀing khua git gai tơhan tơpul rơbâo laih anŭn tơpul rơtuh. 2Giŏng anŭn, ñu pơhiăp hăng abih bang ƀing ană plei Israel pơƀut glaĭ pơ anih anŭn tui anai,
“Tơdah tơlơi anai jing hiam kơ ƀing gih laih anŭn ăt jing tơlơi Yahweh jing Ơi Adai ta kiăng mơ̆n, brơi bĕ ƀing ta mơit boh hiăp jak iâu kơ abih bang ayŏng adơi ta dŏ pơ anih ataih amăng djŏp djang anih amăng guai čar Israel anai, laih anŭn ăt mơit hiăp jak iâu kơ ƀing khua ngă yang wơ̆t hăng ƀing Lêwi pơkŏn, jing ƀing dŏ hăng ƀing khua ngă yang anŭn amăng khul plei pơnăng gơñu pô hrŏm hăng khul đang rơ̆k. Brơi bĕ ƀing ta jak iâu ƀing gơñu rai pơgop hăng ƀing ta kiăng kơ ƀing ta dưi ba glaĭ hĭ hip tơlơi pơgop Ơi Adai ta pơ ƀing ta.
3Yuakơ amăng rơnŭk pơtao Saul wai lăng ƀing ta ƀu hơduah tơña ôh kơ Ơi Adai ƀơi anih hip anŭn. Brơi kơ ƀing ta ba glaĭ bĕ hip Ơi Adai ta pơ ƀing ta, yuakơ ƀing ta ƀu hơduah tơña ôh kơ tơlơi anŭn tơdang amăng rơnŭk pơtao Saul wai lăng.”
4Abih bang ƀing ană plei pơ anŭn le̱ng kơ tŭ ư kiăng kơ ngă tơlơi anŭn, yuakơ anŭn jing tơlơi djơ̆ găl kơ abih bang ană plei yơh.
5Tui anŭn, Dawid iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing Israel, čơdơ̆ng mơ̆ng krong Sihôr amăng čar Êjip gah thu̱ng truh pơ plei pơnăng Lebô-Hamat gah dư̱r, kiăng kơ nao ba glaĭ hip Ơi Adai mơ̆ng anih Kiryat-Yearim truh pơ plei Yerusalaim. 6Dawid hăng abih bang ƀing Israel hrŏm ñu nao pơ plei pơnăng Baalah amăng tring Yudah, jing pơ plei pơnăng Kiryat-Yearim, kiăng ba đĭ Hip Ơi Adai jing Yahweh mơ̆ng plei anŭn. Ƀing gơñu nao ngă tui anŭn yuakơ hip anŭn jing arăng iâu hăng anăn Yahweh, jing Pô dŏ ƀơi grê pơtao kơplăh wăh dua boh čerub gah ngŏ hip anŭn.
7Ƀing gơñu yŏng tơbiă Hip Ơi Adai anŭn hăng pioh ƀơi sa boh rơdêh trŭt phrâo. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba nao mơ̆ng sang Abinadab laih anŭn Uzzah hăng Ahyô git gai rơdêh anŭn. 8Dawid laih anŭn abih bang ƀing Israel djă̱ hơdơr mơak mơai ƀơi anăp Yahweh hăng abih tơlơi kơtang gơñu yơh. Ƀing gơñu adoh tơlơi bơni hơơč kơ Ơi Adai, pĕ khul go̱ng trưng hăng khul go̱ng trap, păh khul hơgơ̆r bŏ, kač khul răng răi laih anŭn ayŭp khul tơdiăp.
9Tơdang ƀing gơñu nao jĕ truh pơ anih prăh pơdai arăng iâu Khidôn, Uzzah yơr tơbiă tơngan ñu păn ƀơi hip Ơi Adai yuakơ rơmô dui rơdêh tơhneč rơbuh. 10Yahweh hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Uzzah yuakơ gơ̆ tĕk tơngan ƀơi hip anŭn. Tui anŭn, Yahweh taih gơ̆ laih anŭn gơ̆ djai hĭ ƀơi anih anŭn mơtam ƀơi anăp Ơi Adai yơh.
11Giŏng anŭn, Dawid hil biă mă yuakơ Yahweh hơmâo hil hăng pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Uzzah. Tui anŭn yơh, ñu pơplih hĭ anăn anih anŭn jing hĭ Perez-Uzzah laih anŭn truh kơ tă anai anih anŭn arăng ăt iâu anih anŭn jing Perez-Uzzah.
12Dawid huĭ kơ Ơi Adai amăng hrơi anŭn laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Hiư̆m pă kâo dưi ba glaĭ hip Ơi Adai pơ anih kâo dŏ lĕ?” 13Tui anŭn, ñu ƀu mă ba glaĭ ôh hip anŭn hrŏm hăng ñu amăng Plei Dawid ôh. Kơđai glaĭ, ñu mă ba hip anŭn pioh pơ sang Ôbed-Edôm mơnuih Git. 14Hip Ơi Adai ăt dŏ amăng sang Ôbed-Edôm amăng klâo blan laih anŭn Yahweh bơni hiam kơ sang anŏ gơ̆ wơ̆t hăng abih bang gơnam gơ̆ hơmâo mơ̆n.