19

Pô Pơala Êliyah Đuaĭ Kơdŏp Pơ Čư̆ Hôrêb

1Hlak anŭn, pơtao Ahab ruai glaĭ kơ bơnai ñu HʼYêzebel abih bang tơlơi Êliyah hơmâo ngă wơ̆t hăng tơlơi ñu pơdjai hĭ laih abih bang ƀing pô pơala Baal hăng đao. 2Tui anŭn, HʼYêzebel pơkiaŏ mơnuih nao laĭ pơthâo kơ Êliyah tui anai, “Rơkâo kơ ƀing yang pơtơnap kơ kâo kơtang hloh yơh tơdah hlâo kơ mông anai amăng hrơi pơgi kâo ƀu mă pơđuaĭ hĭ ôh tơlơi hơdip ih kar hăng ih hơmâo ngă hĭ laih kơ tơlơi hơdip ƀing ding kơna yang Baal anŭn.”
3Tui anŭn, Êliyah huĭ bra̱l laih anŭn đuaĭ kơdŏp kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu. Tơdang ñu truh pơ anih Beêrseba amăng anih lŏn Yudah, ñu brơi ƀing ding kơna ñu dŏ pơ anŭn, 4samơ̆ ñu pô rơbat sa hrơi amăng tơdron ha̱r. Ñu nao truh pơ sa phŭn kơyâo anet laih anŭn dŏ be̱r gah yŭ kơyâo anŭn hăng iâu laĭ rơkâo kiăng kơ djai. Ñu iâu laĭ tui anai, “Ơ Yahweh hơi, kâo hơmâo djŏp laih tơlơi gleh tơnap. Mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo bĕ yuakơ tơlơi hơdip kâo ƀu hiam hloh kơ tơlơi hơdip ƀing ơi adon kâo ôh.” 5Giŏng anŭn, ñu đih gah yŭ kơyâo anŭn laih anŭn pĭt hĭ. Blĭp blăp hơmâo sa čô ling jang hiam tĕk ƀơi ñu laih anŭn pơđar tui anai, “Tơgŭ ƀơ̆ng bĕ.” 6Ñu lăng jum dar laih anŭn ƀuh sa tơlŏ ƀañ tơpŭng ƀơi hơdăng pơiă anŭn, wơ̆t hăng sa boh ge̱t ia mơ̆n. Ñu ƀơ̆ng hăng mơñum, giŏng anŭn ñu đih pĭt dơ̆ng.
7Ling jang Yahweh rai tal dua dơ̆ng tĕk ƀơi ñu laih anŭn pơđar tui anai, “Tơgŭ ƀơ̆ng dơ̆ng bĕ, yuakơ jơlan rơbat ih ăt dŏ ataih biă mă yơh.” 8Tui anŭn, ñu tơgŭ, ƀơ̆ng hăng mơñum dơ̆ng. Hơmâo glaĭ pran yua mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anŭn, ñu rơbat nao pă̱pluh hrơi mlam tơl truh pơ čư̆ Hôrêb, jing čư̆ Ơi Adai yơh. 9Ñu mŭt nao pơ amăng pa̱r čư̆ laih anŭn đŏm mlam pơ anŭn.

Yahweh Pơƀuh Rai Kơ Pô Pơala Êliyah

 Ƀơi čư̆ anŭn Yahweh pơhiăp hăng Êliyah tui anai, “Ơ Êliyah, yua hơget ih hlak dŏ ngă pơ anih anai lĕ?”
10Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo juăt hur har biă mă kơ Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang ăh. Samơ̆ ƀing Israel hơmâo hơngah hĭ laih tơlơi pơgop Ih, pơglưh hĭ kơnưl ngă yang Ih laih anŭn pơdjai hĭ ƀing pô pơala Ih hăng đao. Kơnơ̆ng dŏ glaĭ hơjăn kâo đôč yơh laih anŭn ră anai ƀing gơñu ăt hlak hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo mơ̆n.”
11Yahweh laĭ tui anai, “Tơbiă nao dŏ dơ̆ng gah anăp Kâo bĕ ƀơi čư̆ anŭn.”
 Giŏng anŭn, Yahweh găn nao ƀơi anăp Êliyah laih anŭn ƀơi mông anŭn mơtam, hơmâo sa glung angĭn prŏng kơtang biă mă pơčơđang hĭ čư̆ laih anŭn pơrai hĭ khul boh pơtâo ƀơi anăp Yahweh, samơ̆ Yahweh ƀu dŏ amăng angĭn anŭn ôh. Tơdơi kơ angĭn, hơmâo sa tơlơi pơpư̆ pơgơi lŏn tơnah, samơ̆ Yahweh kŏn dŏ amăng tơlơi pơpư̆ pơgơi anŭn lơi.
12Tơdơi kơ lŏn pơpư̆, hơmâo rai apui, samơ̆ Yahweh kŏn dŏ amăng apui anŭn lơi. Hơnăl tuč, tơdơi kơ apui anŭn, hơmâo rai dơnai hiăp pơhoč tơdu rơun yơh. 13Tơdang Êliyah hơmư̆ dơnai anai, ñu go̱m hĭ ƀô̆ mơta ñu hăng ao jao laih anŭn tơbiă nao dŏ dơ̆ng ƀơi amăng bah pa̱r.
 Giŏng anŭn, sa jua pơhiăp laĭ kơ ñu tui anai, “Ơ Êliyah, yua hơget ih hlak dŏ ngă pơ anih anai lĕ?”
14Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo juăt hur har biă mă kơ Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang ăh. Samơ̆ ƀing Israel hơmâo hơngah hĭ laih tơlơi pơgop Ih, pơglưh hĭ kơnưl ngă yang Ih laih anŭn pơdjai hĭ ƀing pô pơala Ih hăng đao. Kơnơ̆ng dŏ glaĭ hơjăn kâo đôč yơh laih anŭn ră anai ƀing gơñu ăt hlak hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip kâo mơ̆n.”
15Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Wơ̆t glaĭ bĕ ƀơi jơlan ih rai laih, laih anŭn nao bĕ pơ tơdron ha̱r lŏm kơ plei pơnăng Damaskus. Tơdang ih truh pơ anih anŭn, trôč bĕ ia jâo ƀơi Hazaêl kiăng kơ pơrơđah kơ ñu či jing pơtao ƀing Aram. 16Ih ăt trôč mơ̆n ia jâo ƀơi Yêhu tơčô đah rơkơi Nimsi kiăng kơ pơrơđah kơ ñu či jing pơtao kơ ƀing Israel laih anŭn trôč bĕ ia jâo ƀơi Êlisa ană đah rơkơi Saphat mơ̆ng plei Abêl-Mehôlah kiăng kơ pơrơđah kơ ñu či tŏ tui ih jing pô pơala. 17Yêhu yơh či pơdjai hĭ abih bang ƀing tơklaih hĭ mơ̆ng đao Hazaêl laih anŭn Êlisa yơh či pơdjai hĭ abih bang ƀing hlơi tơklaih hĭ mơ̆ng đao Yêhu. 18Samơ̆ Kâo či pioh glaĭ kơ Kâo pô tơjuh-rơbâo čô amăng ƀing Israel, jing ƀing ƀu bon kơkuh ôh kơ yang rơba̱ng Baal laih anŭn amăng bah gơñu aka čum pơhaih djơ̆ ôh yang anŭn.”

Tơlơi Iâu Kơ Êlisa Jing Pô Pơala

19Tui anŭn, Êliyah nao mơ̆ng anih anŭn laih anŭn hơduah ƀuh Êlisa ană đah rơkơi Saphat pơ sang boh đang hơma prŏng. Êlisa hăng pluh-sa ƀing pơkŏn hlak kai jik hrŏm hăng pluh-dua pe̱r rơmô ƀơi pluh-dua boh oč, laih anŭn ñu pô hlak gai pe̱r tal pluh-dua. Êliyah rơbat nao pơ gơ̆ laih anŭn tơng ao jao ñu ƀơi gơ̆ kiăng kơ iâu gơ̆ đuaĭ tui ñu. 20Giŏng anŭn, Êlisa lui hĭ rơmô ñu pơ anŭn laih anŭn đuaĭ tui Êliyah. Gơ̆ laĭ, “Brơi bĕ kâo glaĭ čum čơlah hăng amĭ ama kâo amơĭ hŏ, giŏng anŭn kâo či đuaĭ tui hăng ih yơh.”
 Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Nao bĕ! Nao glaĭ bĕ! Kâo ƀu pơgŏ̱ kơ ih đuaĭ tui kâo ôh.”
21Tui anŭn, Êlisa đuaĭ hĭ mơ̆ng Êliyah laih anŭn wơ̆t glaĭ. Ñu mă dua drơi rơmô ñu anŭn laih anŭn pơdjai hĭ. Ñu mă gơnam kai jik ñu ngă djŭh kiăng čuh añăm rơmô anŭn laih anŭn pơpha añăm anŭn kơ ƀing kai jik hăng ñu anŭn kiăng kơ ƀơ̆ng. Giŏng anŭn, ñu tơgŭ đuaĭ tui Êliyah laih anŭn mă bruă djru kơ gơ̆ yơh.