19

Eliya khiav mus rau lub roob Haule

1Ahaj txawm piav txhua yam uas Eliya ua thiab qhov uas nws xuas ntaj tua cov txiv neeb huvsi rau Yexenpee paub. 2Ces Yexenpee txawm tso ib tug xa xov mus hais rau Eliya tias, “Yog tagkis lub sijhawm no kuv tsis ua rau koj txojsia zoo ib yam li cov uas tu siav ntawd, kuj cia tej dab rau txim rau kuv thiab rau hnyav dua.” 3Ces Eliya ntshai heev, thiab sawv tsees khiav kom dim txojsia. Nws mus txog rau lub moos Npe‑awsenpa hauv Yuda tebchaws thiab tseg nws tus qhev nyob qhov ntawd.
4Tiamsis nws tib leeg khiav mus ib hnub ke hauv tebchaws moj sab qhua thiab mus zaum hauv ib tsob nyuag qab ntoo ntxhov thiab thov Yawmsaub cia nws tuag, hais tias, “Txaus kuv lawm lauj! Au Yawmsaub, nimno thov koj rho kuv txojsia mus, rau qhov kuv zoo tsis dua li kuv tej poj koob yawm txwv.” 5Ces nws txawm pw tsaug zog rau hauv tsob qab ntoo ntawd, ces txawm muaj ib tug tubtxib saum ntuj los kov nws thiab hais rau nws tias, “Cia li sawv tsees los noj mov.” 6Eliya tsa muag ntsia ua ciav pom muaj ib lub ncuav ci saum tej pob zeb uas kub lug thiab muaj ib lub nyuag hub dej txawb ncaj ntawm nws taubhau. Nws txawm noj thiab haus ces rov qab pw. 7Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj kuj rov los dua zaum ob kov nws thiab hais tias, “Cia li sawv tsees los noj mov, koj thiaj li muaj zog taug txojkev uas koj mus.” 8Nws txawm sawv tsees los noj thiab haus tag mas cov mov ntawd pub nws muaj zog mus tau plaub caug hnub plaub caug hmo li txog Vajtswv lub roob Haule. 9Nws mus txog ib lub qhov tsua ces txawm mus so ib hmos rau hauv.
 Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau nws, thiab hais rau nws tias, “Eliya, koj ua dabtsi ntawm no?”
10Eliya hais tias, “Kuv kub siab lug rau Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, vim cov Yixayee muab koj tej lus cog tseg tso tseg, thiab rhuav tej thaj uas xyeem rau koj pov tseg thiab xuas ntaj tua koj cov xibhwb cev lus. Tsuas tshuav kuv tib leeg xwb los lawv tseem nrhiav txov kuv txojsia thiab.”
11Mas Yawmsaub hais tias, “Cia li tawm mus sawv saum lub roob tab meeg Yawmsaub xubntiag, vim Yawmsaub yuav hla los mus.” Mas cua ntsawj hlob hlob thiab muaj zog heev ua rau tej roob tawg pleb zom zaws thiab tej pob zeb dhia dawb vog rau ntawm Yawmsaub xubntiag, tiamsis Yawmsaub tsis nyob hauv tej cua ntawd. Dhau tej cua ntawd lawm, av txawm qeeg ua zog koog, tiamsis Yawmsaub kuj tsis nyob hauv cov av qeeg ua zog koog ntawd. 12Dhau av qeeg ua zog koog lawm, kuj muaj hluavtaws, tiamsis Yawmsaub tsis nyob hauv cov hluavtaws ntawd. Dhau cov hluavtaws ntawd lawm muaj ib lub suab hais yau yau tuaj. 13Thaum Eliya hnov lawd, nws txawm muab nws lub tsho ntev kauv nws lub ntsej muag tawm mus sawv ntawm roob tsuas, ces txawm muaj ib lub suab hais tuaj rau nws tias, “Eliya, koj ua dabtsi ntawm no?” 14Nws teb tias, “Kuv kub siab lug rau Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, vim cov Yixayee muab koj tej lus cog tseg tso tseg, thiab rhuav tej thaj uas xyeem rau koj pov tseg thiab xuas ntaj tua koj cov xibhwb cev lus. Tsuas tshuav kuv tib leeg xwb los lawv tseem nrhiav txov kuv txojsia thiab.” 15Mas Yawmsaub hais rau nws tias, “Cia li rov qab taug koj txojkev mus rau hauv tebchaws moj sab qhua ntawm Damaxaka. Thaum koj mus txog lawd, koj cia li hliv roj tsa Haxa‑ee ua vajntxwv kav Alas tebchaws. 16Thiab koj yuav hliv roj tsa Yehu uas yog Nisi tus tub ua vajntxwv kav Yixayee tebchaws. Thiab tsa Elisa uas yog Safa tus tub uas yog neeg hauv lub moos Anpee Mehaula ua xibhwb cev Vajtswv lus nyob koj chaw. 17Mas tus uas dim Haxa‑ee rab ntaj Yehu yuav muab tua. Tus uas dim Yehu rab ntaj Elisa yuav muab tua. 18Tiamsis kuv yuav tseg xya txhiab leej hauv cov Yixayee cia, yog txhua lub hauv caug uas tsis tau pe dab Npa‑as thiab txhua lub qhov ncauj uas tsis tau nwj tus dab mlom ntawd.”

Hu Elisa

19Eliya txawm tawm qhov ntawd mus. Nws mus ntsib Elisa uas yog Safa tus tub tabtom laij teb, muaj kaum ib nkawg nyuj laij ua nws ntej, nws laij nkawm uas kaum ob. Eliya txawm hla los mus thiab muab nws lub tsho ntev coj mus khwb nkaus rau Elisa. 20Elisa txawm tso plhuav nkawm nyuj ntawd tseg dhia raws Eliya qab thiab hais tias, “Thov cia kuv mus nwj thiab fim ncaim kuv niam kuv txiv tso kuv li nrog koj mus.” Eliya hais rau nws tias, “Cia li mus. Kuv twb ua dabtsi rau koj lawm?” 21Ces Elisa txawm tso qhov uas nws raws Eliya qab ntawd rov los muab nws nkawm nyuj tua, muab rab quab rauv hau nqaij nyuj pub rau tej neeg noj. Ces nws txawm sawv tsees raws Eliya qab mus thiab tu Eliya.