4

Mŭk Dram Amăng Khul Čeh Lŏn Kraĭ

1Hơnŭn yơh, yua mơ̆ng tơlơi pap Ơi Adai yơh ƀing ta hơmâo bruă mơnuă anai, ƀing ta ƀu hơmâo hơtah hơtai ôh. 2Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing gơmơi hơmâo lui hĭ laih hơdôm hơdră jơlan hơgŏm hăng mlâo mlañ. Ƀing gơmơi ƀu pơblư̆ pơƀlŏr dơ̆ng tah laih anŭn kŏn pơwĕ hĭ boh hiăp Ơi Adai lơi. Kơđai glaĭ, hăng tơlơi pơhiăp tơlơi sĭt rơđah rơđo̱ng ƀing gơmơi pơrơđah gơmơi pô kơ pran jua tơpă rĭm čô mơnuih ƀơi anăp Ơi Adai yơh. 3Samơ̆ tơdah tơlơi pơthâo hiam ta arăng ăt dŏ hơgŏm hĭ, tơlơi anŭn hơgŏm hĭ kơ ƀing răm rơngiă đôč yơh. 4Tui anŭn, yang rơnŭk anai hơmâo pơbum hĭ laih jua pơmĭn ƀing aka đaŏ, kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi ƀuh ôh tơlơi bơngač tơlơi pơthâo hiam tơlơi ang yang Krist, jing Pô hrup hăng Ơi Adai biă mă. 5Yuakơ ƀing gơmơi ƀu pơtô pơhaih kơ tơlơi gơmơi pô ôh samơ̆ pơtô pơhaih kơ tơlơi Yang Yêsu Krist jing Khua Yang laih anŭn ƀing gơmơi jing ding kơna gih yuakơ Yang Yêsu yơh. 6Yuakơ Ơi Adai yơh, jing Pô laĭ laih tui anai, “Brơi bĕ tơlơi bơngač pơčrang mơ̆ng tơlơi kơnăm mơmŏt,” jing Pô hơmâo pơčrang laih tơlơi bơngač Ñu amăng pran jua ta kiăng kơ pha brơi kơ ƀing ta tơlơi bơngač thâo hluh tơlơi ang yang Ơi Adai ƀơi ƀô̆ mơta Krist.
7Samơ̆ ƀing ta hơmâo mŭk dram yom anŭn amăng khul čeh lŏn kraĭ kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi tơlơi dưi mơyang prŏng hloh jing mơ̆ng Ơi Adai yơh ƀu djơ̆ mơ̆ng ƀing ta ôh. 8Ƀing gơmơi tŭ arăng kơtư̆ juă ƀơi djŏp bơnăh, samơ̆ ƀu tŭ pơphač hĭ ôh, tŭ rŭng răng samơ̆ ƀu tơl kơ rơngiă hĭ tơlơi čang rơmang ôh. 9Ƀing gơmơi tŭ arăng kơpĭ kơpe̱t, samơ̆ ƀing gơmơi ƀu tŭ lui raih hĭ ôh; đơđa tŭ pơrơbuh, samơ̆ ƀu tơl tŭ răm rai hĭ ôh. 10Ƀing gơmơi nanao djă̱ ba amăng drơi jan gơmơi kar hăng tơlơi Yang Yêsu tŭ djai laih, kiăng kơ tơlơi hơdip Yang Yêsu dưi tŭ pơrơđah tơbiă amăng drơi jan gơmơi. 11Amăng abih tơlơi hơdip gơmơi, ƀing gơmơi dŏ nanao amăng tơlơi huĭ hyưt kơ tơlơi djai yuakơ Yang Yêsu, kiăng kơ arăng dưi ƀuh tơlơi hơdip Yang Yêsu amăng drơi jan kơđeh asar gơmơi. 12Tui anŭn, tơlơi djai hlak ngă bruă amăng ƀing gơmơi, samơ̆ tơlơi hơdip hlak ngă bruă amăng ƀing gih.
13Ăt hăng jua pơmĭn tơlơi đaŏ hrup mơ̆n ƀing gơmơi đaŏ kơnang giŏng anŭn ƀing gơmơi pơhiăp. Tui hăng Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Kâo đaŏ kơnang laih, hơnŭn yơh kâo hơmâo pơhiăp laih,” 14yuakơ ƀing gơmơi thâo krăn kơ tơlơi Pô pơhơdip glaĭ Khua Yang Yêsu, Ñu anŭn ăt či pơhơdip glaĭ ƀing gơmơi hrŏm hăng Yang Yêsu laih anŭn ba ƀing gơmơi hrŏm hăng ƀing gih ƀơi anăp Ñu yơh. 15Abih bang tơlơi anŭn truh yuakơ tơlơi tŭ yua kơ ƀing gih yơh, tui anŭn kiăng kơ tơlơi khăp pap rơbeh rơbai truh ƀrư̆ tui pơ lu mơnuih laih anŭn ƀing gơñu či bơni hơơč bă blai kơ tơlơi ang yang Ơi Adai.
16Hơnŭn yơh, ƀing ta ƀu hơtah hơtai ôh, wơ̆t tơdah gah rơngiao drơi jan ta čơdơ̆ng tơdu tui, samơ̆ gah lăm ta Ơi Adai pơphrâo hĭ nanao rĭm hrơi yơh. 17Tơlơi gleh tơnap ƀing ta tŭ ră anai jing djhôl jăng jai kiăng pơtơbiă rai kơ ƀing ta tơlơi ang yang hlŏng lar, jing prŏng hloh kơ abih bang tơlơi gleh tơnap ƀing ta tŭ anŭn yơh, 18yuakơ ƀing ta ƀu lăng ôh ƀơi tơlơi mơnơ̆ng ƀing ta dưi ƀuh, samơ̆ ƀing ta lăng bĕ ƀơi tơlơi mơnơ̆ng ƀu dưi ƀuh. Yuakơ tơlơi mơnơ̆ng ƀing ta dưi ƀuh kơnơ̆ng dŏ jăng jai đôč, samơ̆ tơlơi mơnơ̆ng ƀing ta ƀu dưi ƀuh yơh jing dŏ hlŏng lar.