4

Ngăn Yuôm Hlăm Čeh Lăn

1Snăn kyuadah hmei mâo bruă anei tui si klei Aê Diê pap, hmei amâo êdu ai ôh. 2Hmei lui leh jih bruă bi hêñ leh anăn hgăm. Hmei hngah ngă klei mnêč amâodah bi msoh klei Aê Diê blŭ, ƀiădah êjai hmei hưn mngač klei sĭt nik, hmei hưn bi sĭt hmei pô ti anăp ai tiê kpă jih jang mnuih, ti anăp Aê Diê. 3Wăt tơdah klei mrâo mrang jăk hmei ăt mâo čhiăm guôm, mâo čhiăm guôm knŏng kơ phung dôk rai luč. 4Kơ phung amâo đăo anăn, yang ênuk anei guôm hĕ leh klei mĭn diñu, čiăng đăm brei diñu thâo săng klei mngač mơ̆ng klei mrâo mrang jăk kơ klei guh kơang Krist, Pô jing rup Aê Diê. 5Kyuadah hmei amâo mtô kơ hmei pô ôh, ƀiădah hmei mtô klei Yêsu Krist jing Khua Yang, leh anăn hmei pô jing dĭng buăl diih kyua Yêsu. 6 Kyuadah Aê Diê Pô lač leh, “Brei klei mngač mtrang hlăm anôk mmăt,” mtrang leh hlăm ai tiê hmei, čiăng brei klei mngač mơ̆ng klei thâo săng klei guh kơang Aê Diê mtrang mơ̆ng ƀô̆ mta Krist.
7Ƀiădah hmei dưm ngăn yuôm anei hlăm lu čeh lăn, čiăng bi êdah klei myang prŏng hĭn jing dŏ Aê Diê, amâo djŏ ôh dŏ hmei. 8Arăng bi knap hmei hŏng djăp mta klei, ƀiădah hmei amâo rai ôh; hmei mâo klei rŭng răng, ƀiădah amâo tơl luč jih klei čang hmăng ôh; 9arăng ngă jhat kơ hmei, ƀiădah Aê Diê amâo lui hmei ôh; arăng čăm tơl hmei êbuh, ƀiădah amâo tơl djiê ôh; 10hmei djă nanao hlăm asei mlei hmei klei Yêsu djiê, čiăng kơ klei hdĭp Yêsu msĕ mơh dưi bi êdah hlăm asei mlei hmei. 11Kyuadah êjai hmei dôk hdĭp arăng jao hmei nanao kơ klei djiê kyua Yêsu, čiăng kơ klei hdĭp Yêsu dưi bi êdah hlăm kđeh hmei thâo djiê. 12Snăn klei djiê dôk mă bruă hlăm hmei, ƀiădah klei hdĭp dôk mă bruă hlăm diih.
13 Kyuadah hmei mâo ai mĭn đăo msĕ si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Kâo đăo leh, snăn kâo blŭ,” hmei msĕ mơh đăo, snăn yơh hmei blŭ, 14êjai hmei thâo kơ Pô bi kbiă lŏ hdĭp leh Khua Yang Yêsu srăng bi kbiă lŏ hdĭp hmei msĕ mơh mbĭt hŏng Yêsu, leh anăn atăt hmei mbĭt hŏng diih mŭt ti anăp Ñu. 15Jih klei anăn truh kyua diih, čiăng kơ êjai klei pap srăng truh êbeh dlai kơ lu hĭn mnuih, klei pap anăn srăng bi mđĭ klei bi mni, čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê.

Hdĭp hŏng Klei Đăo

16Kyuanăn hmei amâo êdu ai ôh. Wăt tơdah asei mlei hmei dôk rai ƀrư̆ ƀrư̆, knuih hlăm lam hmei arăng lŏ bi mrâo grăp hruê. 17Kyuadah klei knap mñai hdjul bhiâo anei mjing kơ hmei klei guh kơang prŏng hĭn hlŏng lar êgao kơ arăng dưi mkă. 18Kyuadah hmei amâo dlăng ôh kơ mnơ̆ng arăng dưi ƀuh, ƀiădah kơ mnơ̆ng arăng amâo dưi ƀuh ôh. Kyuadah mnơ̆ng arăng dưi ƀuh dôk bhiâo, ƀiădah mnơ̆ng arăng amâo dưi ƀuh ôh dôk hlŏng lar.