4

Tej uas muaj nqes nyob hauv lub tais av

1Yog li no vim peb muaj tes haujlwm no ntawm Vajtswv txojkev khuvleej, peb thiaj tsis poob siab. 2Peb tso tej kev txaj muag uas zais ntshis hauv peb lub siab tseg. Peb tsis siv tej tswvyim phem lossis muab Vajtswv txojlus hloov, tiamsis peb nthuav kiag qhov tseeb thiaj qhia peb tus kheej rau sawvdaws lub siab tshuaj saib tab meeg Vajtswv lub xubntiag. 3Yog peb txoj xov zoo tseem raug daim ntaub kauv, kuj yog raug kauv ntawm cov uas tabtom yuav puam tsuaj. 4Tus dab uas kav tiam no ua rau cov uas tsis ntseeg, txojkev xav tsaus ntuj nti mus lawm, lawv thiaj tsis pom txoj xov zoo qhov kaj uas hais txog lub hwjchim ci ntsa iab hauv Khetos uas yog Vajtswv tus yam ntxwv. 5Rau qhov tsis yog peb tshaj tawm peb tus kheej tiamsis tshaj tawm tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab peb yog nej li qhev vim yog saib rau Yexus. 6Rau qhov Vajtswv uas hais tias, “Cia qhov kaj ci hauv qhov tsaus ntuj tuaj,” nws tsom qhov kaj tuaj rau hauv peb lub siab kom peb thiaj muaj qhov kaj uas paub txog Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab uas tshwm rau ntawm Khetos lub ntsej muag.
7Peb muaj tej uas muaj nqes no nyob hauv lub tais av xwv thiaj pom tias lub hwjchim uas loj kawg nkaus ntawd yog Vajtswv li tsis yog los ntawm peb los. 8Peb raug kev ceeblaj txhua fab tuaj, tiamsis tsis txog qeb nti tsis taus, peb siab faj tag tiamsis tsis tag kev vam, 9peb raug tsim txom, tiamsis tsis raug muab pov tseg, peb raug ntaus ntog tiamsis kuj tsis raug puam tsuaj. 10Peb niaj hnub ris Yexus txojkev tuag rau hauv peb lub cev, kom Yexus txojsia thiaj li tshwm rau hauv peb lub cev thiab. 11Peb cov uas tseem muaj txojsia nyob raug muab cob rau txojkev tuag tsis tu li vim yog saib rau Yexus, kom Yexus txojsia thiaj li tshwm rau hauv peb lub cev nqaij uas txawj tuag. 12Yog li no txojkev tuag tabtom ua haujlwm rau hauv peb, tiamsis txojsia tabtom ua haujlwm rau hauv nej.
13Peb muaj siab ntseeg ib yam nkaus li uas sau cia hais tias, “Kuv ntseeg kuv thiaj li hais,” peb kuj ntseeg peb thiaj li hais thiab. 14Peb paub tias tus uas tsa tus Tswv Yexus ciaj sawv rov los yuav tsa peb nrog Yexus ciaj sawv rov los thiab, thiab yuav coj peb nrog nej ua ke mus cuag nws. 15Txhua yam no muaj qabhau rau nej, xwv thaum Vajtswv txojkev hlub nthuav mus txog neeg coob zuj zus, qhov uas ua Vajtswv tsaug kuj yuav muaj ntau zuj zus thiaj ua rau Vajtswv tau koob meej.

Ua lub neej raws li kev ntseeg

16Vim li no peb thiaj tsis poob siab. Txawm yog peb lub cev sab nraud sem zuj zus los sab hauv kuj niaj hnub hloov dua tshiab. 17Rau qhov tej kev txom nyem me me uas peb raug ib nyuag ntu no yuav ua rau peb tau koob meej ntau kawg mus ib txhis tsis muaj dabtsi piv tau, 18rau qhov peb tsis saib rau tej uas peb qhov muag pom tiamsis saib rau tej uas qhov muag tsis pom. Vim tias tej uas qhov muag pom nyob tsis ntev tiamsis tej uas qhov muag tsis pom nyob mus ib txhis.