5

1Tơdang abih bang bruă mơnuă pơtao Solomôn pơkra brơi kơ sang yang Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih, ñu brơi ba mŭt abih bang dram gơnam ama ñu Dawid hơmâo pơyơr pơkô̆ laih kơ Yahweh, laih anŭn pioh amăng khul anih pioh gơnam sang yang Ơi Adai. Hơdôm gơnam anŭn jing: Amrăk, mah laih anŭn abih bang gơnam yua pơkŏn mơ̆n.

Tơlơi Ba Mŭt Hip Tơlơi Pơgop Pơ Sang Yang Yahweh

(1 Ƀing Pơtao 8:1-11)

2Tơdơi kơ anŭn, pơtao Solomôn iâu pơƀut rai amăng plei phŭn Yerusalaim abih bang ƀing kŏng tha Israel, abih bang ƀing djă̱ akŏ ƀing kơnung djuai laih anŭn ƀing ba akŏ ƀing djuai Israel, kiăng kơ ba mŭt amăng sang yang Yahweh hip tơlơi pơgop Yahweh mơ̆ng anih Ziôn, jing mơ̆ng Plei Dawid anŭn. 3Tui anŭn, ƀơi bơyan phet amăng blan tal tơjuh, abih bang ƀing đah rơkơi Israel rai hrŏm hơbĭt hăng pơtao Solomôn yơh.
4Tơdang abih bang ƀing kŏng tha Israel hơmâo pơƀut glaĭ laih, ƀing Lêwi yŏng đĭ hip tơlơi pơgop Yahweh anŭn, 5laih anŭn ƀing gơñu ba đĭ hip anŭn laih anŭn Sang Khăn Pơjơnum hrŏm hăng abih bang dram gơnam rơgoh hiam pioh yua amăng sang anŭn. Ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn čơkŭng đĭ khul gơnam anŭn truh pơ sang yang Yahweh. 6Hlak anŭn, pơtao Solomôn wơ̆t hăng abih ƀing Israel pơjơnum glaĭ hăng ñu gah anăp kơ hip anŭn, pơyơr ngă yang lu triu hăng rơmô tơl ƀing gơñu ƀu dưi tĭng yap ôh.
7Giŏng anŭn, ƀing khua ngă yang anŭn ba mŭt hip tơlơi pơgop Yahweh pơ sang yang laih anŭn pioh amăng gah lăm Anih Rơgoh Hiam Hloh, jing gah yŭ kơ čăng dua boh rup čerub. 8Dua boh rup čerub anŭn blang čăng gơñu gah ngŏ kơ hip jing go̱m hĭ hip anŭn wơ̆t hăng dua ƀĕ gai čơkŭng hip mơ̆n. 9Khul gai čơkŭng anŭn rơyong ñu glông biă mă tơl arăng dưi ƀuh črăn rơnuč mơ̆ng Anih Rơgoh Hiam, jing anih gah anăp kơ Anih Rơgoh Hiam Hloh. Samơ̆ arăng ƀu thâo ƀuh ôh mơ̆ng anih pơkŏn gah rơngiao kơ Anih Rơgoh Hiam. Sĭt khul gai čơkŭng anŭn ăt dŏ pơ anŭn mơ̆n tă anai. 10Ƀơi mông anŭn, ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng hip anŭn rơngiao kơ dua boh hơnăl boh pơtâo Môseh hơmâo pioh mŭt laih amăng anŭn ƀơi anih Hôrêb. Hôrêb jing anih Yahweh pơjing laih tơlơi pơgop hăng ƀing Israel tơdơi kơ ƀing gơñu tơbiă laih mơ̆ng lŏn čar Êjip.
11Giŏng anŭn, ƀing khua ngă yang tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng Anih Rơgoh Hiam. Abih bang ƀing khua ngă yang hlak dŏ pơ anih anŭn, wơ̆t hăng khul grup ƀu mă bruă ôh amăng hrơi anŭn hơmâo pơrơgoh hĭ gơñu pô. 12Abih bang ƀing Lêwi thâo yua ayŭ dŏ dơ̆ng ƀơi akiăng gah ngŏ̱ kơ kơnưl, hơô ao blâo ƀlĭ laih anŭn kač khul răng răi, pĕ khul go̱ng trưng, go̱ng trap. Ƀing gơñu jing: Asap, Heman, Yeduthun laih anŭn ƀing ană đah rơkơi gơñu wơ̆t hăng ƀing adơi ai gơñu mơ̆n laih anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu hơmâo sa-rơtuh duapluh čô ƀing khua ngă yang ayŭp khul tơdiăp. 13Ƀing ayŭp tơdiăp, ƀing adoh pơgop hrŏm hơdrăm jing hĭ sa asăp adoh bơni kiăng kơ bơni hơơč kơ Yahweh. Hrŏm hăng khul asăp tơdiăp, răng răi laih anŭn gơnam ayŭ pơkŏn, ƀing gơñu ur dreo adoh bơni hơơč kơ Yahweh tui anai:
  “Yahweh jing hiam klă;
   tơlơi khăp hiam klă Ñu dŏ nanao hlŏng lar.”
 Giŏng anŭn, sang yang Yahweh hơmâo kơthul pơbă hĭ,
14tui anŭn ƀing khua ngă yang ƀu thâo mŭt glaĭ mă bruă ngă yang gơñu ôh yuakơ hơmâo lu kơthul đơi, anŭn jing yuakơ tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ sang yang Ơi Adai jing hĭ bơngač biă mă yơh.