7

Tơlơi Iâu Laĭ Pơyơr Pơkô̆ Sang Yang Yahweh

(1 Ƀing Pơtao 8:62-66)

1Tơdang pơtao Solomôn iâu laĭ giŏng laih, blĭp blăp hơmâo jơlah apui trŭn rai mơ̆ng adai čuh hơdôm gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng hơdôm gơnam ngă yang anŭn, laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ sang yang anŭn yơh. 2Ƀing khua ngă yang ƀu thâo mŭt pơ sang yang Yahweh ôh yuakơ tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ pơ sang Ñu anŭn jing bơngač biă mă. 3Tơdang abih bang ƀing Israel ƀuh apui trŭn rai mơ̆ng adai laih anŭn ƀuh tơlơi ang yang Yahweh trŭn ƀơi gah ngŏ kơ sang yang, ƀing gơñu tŏ tơŭt ƀơi atur sang hăng ƀô̆ mơta gơñu akŭp sŏ̱ lŏn yơh. Ƀing gơñu kơkuh pơpŭ bơni hơơč kơ Yahweh tui anai,
  “Yahweh jing hiam klă;
   tơlơi khăp hiam klă Ñu dŏ nanao hlŏng lar.”
4Giŏng anŭn, pơtao Solomôn hrŏm hăng abih bang ƀing Israel pơyơr đĭ gơnam ngă yang ƀơi anăp Yahweh. 5Pơtao Solomôn pơyơr đĭ sa gơnam ngă yang kơ Yahweh tui anai: Duapluh-dua-rơbâo drơi rơmô, sa-rơtuh duapluh-rơbâo drơi triu bơbe. Tui anŭn yơh, pơtao laih anŭn ƀing Israel iâu laĭ pơyơr pơkô̆ sang yang Ơi Adai anŭn. 6Ƀing khua ngă yang dŏ dơ̆ng ƀơi anih arăng ruah brơi laih kơ ƀing gơñu. Ƀing Lêwi pơkŏn ăt dŏ dơ̆ng ƀơi anih arăng ruah brơi laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ adoh hăng khul gơnam ayŭ Yahweh, jing gơnam pơtao Dawid hơmâo pơkra laih kiăng kơ pioh adoh bơni kơ Yahweh tơdang ñu pô adoh bơni tui anai, “Tơlơi khăp hiam klă Ñu dŏ nanao hlŏng lar.” Klă̱ anăp hăng ƀing Lêwi anŭn, ƀing khua ngă yang ayŭp tơdiăp gơñu laih anŭn abih bang ƀing Israel hlak dŏ dơ̆ng pơ anŭn yơh.
7Pơtao Solomôn ăt pơrơgoh hĭ anih tŏng krah wăl tơdron jing anih ƀơi gah anăp sang yang Yahweh. Giŏng anŭn, ñu pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn rơmuă khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir pơ anih anŭn, yuakơ kơnưl ko̱ng Solomôn pơkra laih ƀu prŏng đơi ôh kiăng kơ dưi pioh abih bang khul gơnam pơyơr anŭn.
8Ƀơi mông anŭn, Solomôn djă̱ hơdơr tơlơi phet amăng tơjuh hrơi hrŏm hăng abih bang ƀing Israel mơ̆n, jing sa tơpul mơnuih lu biă mă, jing ƀing mơnuih mơ̆ng guai Lebô-Hamat gah dư̱r truh pơ krong ƀơi guai lŏn čar Êjip gah thu̱ng. 9Ƀơi hrơi tŏ tui anŭn, jing ƀơi lơ tal sapăn, ƀing gơñu hơmâo tơlơi pơjơnum kiăng kơ pơjưh yơh yuakơ ƀing gơñu hơmâo djă̱ hơdơr laih kơ tơlơi pơyơr pơkô̆ kơnưl amăng tơjuh hrơi laih anŭn kơ hrơi phet amăng tơjuh hrơi dơ̆ng. 10Ƀơi lơ tal duapluh-klâo amăng blan tal tơjuh, pơtao brơi kơ ƀing ană plei glaĭ pơ sang gơñu pô yơh. Ƀing gơñu hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai amăng pran jua yuakơ abih bang tơlơi hiam klă Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih brơi kơ ding kơna Ñu pơtao Dawid hăng pơtao Solomôn laih anŭn kơ abih bang ƀing ană plei Ñu ƀing Israel yơh.

Yahweh Pơƀuh Rai Dơ̆ng Hăng Pơtao Solomôn

(1 Ƀing Pơtao 9:1-9)

11Tơdơi kơ pơtao Solomôn hơmâo pơgiŏng hĭ laih kơ tơlơi pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh laih anŭn sang pơtao, anŭn jing tơdơi kơ ñu ăt pơgiŏng hĭ laih mơ̆n abih bang gơnam ñu pơmĭn pơkra kiăng kơ pioh amăng sang yang Yahweh laih anŭn amăng sang ñu pô. 12Yahweh pơƀuh rai kơ ñu amăng mlam hăng laĭ tui anai:
  Kâo hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ih iâu laĭ
   laih anŭn Kâo hơmâo ruah laih anih anai kơ Kâo pô
   jing sang yang pioh kơ pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang.

  13Tơdang Kâo kơđŏl hĭ adai kiăng kơ ƀu hơmâo ia hơjan,
   ƀôdah brơi rai khul kơtop kiăng kĕ pơrai hĭ gơnam tăm amăng anih lŏn anai,
   ƀôdah brơi rai tơlơi kli̱n khe̱ng amăng ƀing ană plei Kâo,
  14tơdah ƀing ană plei Kâo, jing ƀing Kâo yap hăng anăn Kâo, luă gŭ gơñu pô
   laih anŭn iâu laĭ hơduah ƀô̆ mơta Kâo
   hăng wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng khul jơlan sat ƀai gơñu.
  Sĭt Kâo či pơđi̱ng hơmư̆ mơ̆ng adai adih
   laih anŭn pap brơi tơlơi soh gơñu
   hăng pơsuaih hĭ anih lŏn gơñu mơ̆ng abih bang tơlơi truh sat anŭn yơh.
  15Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai, mơta Kâo či blang kiăng kơ gak wai anih anai
   laih anŭn tơngia Kâo či pơđi̱ng hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi kwưh rơkâo hơmâo iâu laĭ laih amăng anih anai yơh.
  16Kâo hơmâo ruah mă hăng pơrơgoh hĭ laih sang yang anai,
   kiăng kơ ană plei Kâo dưi pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo pơ anŭn hlŏng lar.
  Mơta Kâo či lăng pơ anih anŭn
   laih anŭn pran jua Kâo či răng pơgang kơ anih anŭn nanao yơh.

  17Bơ kơ ih, tơdah ih rơbat ƀơi anăp Kâo
   kar hăng Dawid ama ih rơbat laih,
  laih anŭn tơdah ih ăt ngă tui abih bang tơlơi Kâo pơđar
   laih anŭn răk pioh khul tơlơi pơtă pơtăn wơ̆t hăng tơlơi juăt Kâo mơ̆n,
  18Tui anŭn, Kâo či pơkơjăp tơlơi git gai wai lăng ih hlŏng lar,
   jing tơlơi Kâo ƀuăn laih hăng Dawid ama ih anŭn tơdang Kâo laĭ,
  “Ih ƀu či rơngiă hĭ ôh pô ană tơčô ih dŏ ƀơi grê pơtao kiăng kơ git gai wai lăng ƀing Israel.”

  19Samơ̆ tơdah ƀing gih wir đuaĭ hĭ mơ̆ng Kâo
   laih anŭn ƀu hơngah lui hĭ ôh khul tơlơi Kâo pơtă pơtăn laih anŭn pơđar, jing tơlơi Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gih anŭn,
   laih anŭn dơ̆ng tơdah ƀing gih nao ngă yang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng,
  20sĭt Kâo či buč hĭ yơh ƀing Israel mơ̆ng anih lŏn Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu,
   laih anŭn Kâo či hơngah hĭ sang yang anai jing anih Kâo hơmâo pơrơgoh laih
   kiăng kơ ƀing gih pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo pơ anŭn.
  Giŏng anŭn, abih bang ƀing mơnuih mơnam či klao djik
   laih anŭn hơtŏh djraĭ kơ sang anŭn yơh.
  21Wơ̆t tơdah sang yang anai jing anih hing ang ră anai,
   arăng či pơrăm hĭ abih.
  Tui anŭn, abih bang mơnuih găn nao či dŏ kơtuă laih anŭn či pơhiăp tui anai yơh,
   “Yua hơget Yahweh pơrai hĭ anih lŏn anai wơ̆t hăng sang yang anai kar hăng anŭn lĕ?”
  22Ƀing mơnuih pơkŏn či laĭ tui anai,
   “Yuakơ ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu,
   jing Pô ba tơbiă laih ƀing gơ̆ mơ̆ng čar Êjip.
  Ră anai ƀing gơñu hơmâo tŭ ju̱m laih ƀing yang rơba̱ng laih anŭn ngă yang kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang anŭn.
  Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi Yahweh ba rai laih abih bang tơlơi răm rai anai ƀơi ƀing gơñu.”