4

1Ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn Krist Yêsu, jing Pô či phat kơđi ƀing mơnuih hơdip wơ̆t hăng ƀing mơnuih djai mơ̆n, laih anŭn yuakơ Ñu či trŭn rai dơ̆ng hăng jing Pơtao kơ abih bang mơnuih, kâo pơđar kơ ih tơlơi anai: 2Pơtô pơblang bĕ Boh Hiăp. Prap pre pơtô bĕ boh hiăp anŭn wơ̆t tơdah ƀing arăng kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀu kiăng ôh. Pơtơpă, ƀuăh pơkra hăng pơtrŭt pơkơjăp bĕ kơ ƀing gơñu, tơdang hăng tơlơi ư̆ añ prŏng laih anŭn tơlơi răng kiăng pơtô pơhrăm kơ ƀing gơñu. 3Yuakơ hrơi mông či truh tơdang mơnuih mơnam ƀu khăp hơmư̆ kơ tơlơi pơtô pơhrăm sĭt Ơi Adai dơ̆ng tah. Kơđai glaĭ, kiăng kơ pơkrĕp djơ̆ tui hăng khul tơlơi amoaih kluh gơñu pô, ƀing gơñu či pơƀut glaĭ ƀing nai pơtô lu biă mă jum dar gơñu kơnơ̆ng kiăng kơ laĭ hơdôm tơlơi ƀing gơñu kiăng kơ hơmư̆ đôč yơh. 4Ƀing gơñu ƀu či hơmư̆ tui tơlơi sĭt ôh, samơ̆ či hơmư̆ tui khul tơlơi akhan ƀu sĭt yơh. 5Samơ̆, bơ kơ ih, Ơ Timothe, brơi kơ ih thâo pơkhư̆ bĕ ih pô amăng djŏp anih hơdip, gir run tơdang tŭ tơlơi gleh tơnap, ră ruai bĕ kơ ƀing arăng kơ tơlơi Krist, ngă bĕ abih bang bruă jao Ơi Adai kiăng kơ ih ngă.
6Ngă bĕ tui anŭn, yuakơ kâo prap pre tŭ pơsăn drơi kar hăng tuh tơbiă gơnam pơyơr mơñum yơh, laih anŭn hrơi mông hơmâo truh laih kơ kâo kiăng kơ đuaĭ lui hĭ lŏn tơnah anai. 7Kâo hơmâo pơblah laih tơlơi pơblah hiam klă, kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi pơlông laih anŭn kâo hơmâo tŏ tui đaŏ kơnang nanao laih kơ Krist. 8Ră anai Khua Yang, jing Pô Khua Phat Kơđi tơpă hơnơ̆ng, či bơni kơ kâo ƀơi hrơi Ñu phat kơđi mơnuih mơnam laih anŭn pha brơi kơ kâo guang muk yuakơ ngă tơpă hơnơ̆ng, laih anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ kâo đôč ôh, samơ̆ ăt kơ abih bang hlơi pô čang tơguan kơ tơlơi Ñu či trŭn rai dơ̆ng mơ̆n.

Paul Pô Pơtă Dơ̆ng

9Brơi kơ ih gir rai tañ pơ kâo bĕ, 10yuakơ Dêmas, ñu khăp kơ khul tơlơi lŏn tơnah anai, hơmâo đuaĭ lui hĭ kâo laih, laih anŭn ñu hơmâo đuaĭ nao laih pơ plei Thessalonikê. Krêskês hơmâo đuaĭ nao laih pơ plei Galatia laih anŭn Titos nao laih pơ plei Dalmatia. 11Kơnơ̆ng hơjăn Luk đôč dŏ hăng kâo. Brơi kơ ih djă̱ ba Markôs hrŏm hăng ih, yuakơ ñu dưi djru kơ kâo amăng bruă mơnuă kâo. 12Kâo pơkiaŏ laih Tukhikos nao pơ plei Ephesos. 13Tơdang ih rai, hơdơr djă̱ ba bĕ ao jao kâo lui pơ sang Karpos ƀơi plei Trôas wơ̆t hăng khul tơkŭl hră kâo mơ̆n, boh nik ñu hơdôm tơkŭl hră ngă hăng klĭ yơh.
14Aleksandros, jing pô ngă bruă gơnam pơsơi, ngă sat kơ kâo biă mă. Khua Yang yơh či pơkơhma̱l hĭ ñu tui hăng tơlơi ñu hơmâo ngă laih yơh. 15Bơ kơ ih ăt kar kaĭ mơ̆n, brơi kơ ih răng bĕ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu, yuakơ ñu pơkơdơ̆ng kơtang biă mă kơ boh hiăp ƀing ta pơtô.
16Amăng tơlơi kâo pơgăl pơgang blung hlâo, ƀu hơmâo hlơi pô rai djru kơ kâo ôh, samơ̆ rĭm čô le̱ng kơ đuaĭ lui hĭ kâo. Čang rơmang Ơi Adai ƀu djă̱ pioh kơ tơlơi anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu ôh. 17Samơ̆ Khua Yang dŏ gah kâo laih anŭn pơkơtang brơi kơ kâo, tui anŭn Ñu pơdưi kâo kiăng kơ pơtô pơblang boh hiăp hlo̱m ƀo̱m laih anŭn kiăng kơ abih bang ƀing mơnuih Tuai dưi hơmư̆ yơh. Laih anŭn Khua Yang pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng tơlơi tŭ arăng pơdjai, kar hăng mă pơđuaĭ hĭ kâo mơ̆ng amăng bah rơmung dŭl yơh. 18Khua Yang či pơklaih kâo mơ̆ng abih bang ƀing mơnuih sat ƀai kơsung blah kâo laih anŭn či ba kâo rơnŭk rơnua pơ dêh čar Ñu pơ adai adih. Brơi kơ ƀing ta bơni hơơč hăng kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu hlŏng lar nanao. Amen.

Hơdôm Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

19Brơi kơ kâo mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ Priskilla hăng Akulas, wơ̆t hăng sang anŏ Onêsiphoros mơ̆n. 20Erastos dŏ pơ plei Korinthos laih anŭn kâo lui hĭ Trophimos dŏ pơ plei Milêtos yuakơ ñu ruă. 21Brơi kơ ih gir rai pơ kâo anai hlâo kơ bơyan puih. Eubulos, Pudês, Linos, Klâodia laih anŭn abih bang ƀing ayŏng adơi đaŏ pơkŏn pơ anai ăt pơhiăp kơkuh kơ ih mơ̆n.
22Kâo rơkâo kơ Khua Yang dŏ hăng jua pơmĭn ih. Kâo rơkâo kơ Ñu khăp pap kơ ih.