4

1Kuv nkaw lus rau koj tab meeg Vajtswv thiab Yexus Khetos uas yuav txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag, thiab kuv ntuas koj vim qhov uas nws yuav rov los thiab nws lub tebchaws yuav los, 2cia li tshaj tawm Vajtswv txojlus, thiab kub siab qhia rau thaum muaj sijhawm thiab tsis muaj, cia li yaum kom los ntseeg, qhuab ntuas thiab txhawb lub siab, ua siab ntev thiab ua tib zoo qhuab qhia. 3Rau qhov yuav txog lub sijhawm uas neeg thev tsis taus mloog tej lus qhia uas tseeb lawm, lawv yuav sau zog cov xibhwb kom qhia raws li lawv lub siab nyiam thiab raws li lawv lub qhov ntsej xav mloog, 4lawv yuav tseg tsis mloog txoj tseeb thiab tig mus mloog tej dab neeg. 5Koj cia li tswj koj lub siab txhua yam, cia li thev tej kev txom nyem, ua tes haujlwm uas qhia txoj xov zoo thiab ua koj tes haujlwm kom tiav huvsi.
6Rau qhov kuv twb yuav raug muab hliv xyeem thiab txog sijhawm uas kuv yuav ncaim mus. 7Kuv twb tawm tsam zoo heev lawm, kuv twb dhia txog tom kawg lawm, kuv twb tuav txojkev ntseeg cia lawm. 8Txij no mus twb muab lub mom kub uas yog txojkev ncaj ncees khaws cia rau kuv. Tus Tswv uas tu plaub ncaj ncees yuav muab pub rau kuv rau hnub ntawd, thiab tsis yog pub rau kuv tib leeg xwb tiamsis yuav pub rau txhua tus uas tos ntsoov qhov uas tus Tswv rov los.

Povlauj qhia Timaute

9Koj cia li siv zog tuaj cuag kuv sai sai. 10Rau qhov Dema mus nyiam kev ntiajteb thiab tso kuv tseg mus rau lub moos Thexalaunika lawm. Khexakhe mus rau lub xeev Kalatia thiab Titau mus rau lub xeev Damatia. 11Luka tib leeg nrog kuv nyob xwb. Cia li mus coj Malakau nrog koj tuaj thiab, rau qhov nws muaj qabhau rau kuv tes haujlwm. 12Kuv twb txib Thikhika mus rau lub moos Efexau lawm. 13Thaum koj tuaj, cia li coj kuv lub tsho ntev uas kuv tseg rau Khapa hauv lub moos Rhau‑a tuaj thiab coj tej phau ntawv thiab qhov cheem tsum yog coj tej tsiag ntawv tuaj. 14Alexadaw tus Kws ntaus tooj liab ua phem rau kuv ntau heev. Tus Tswv yuav pauj rau nws raws li tej uas nws tau ua. 15Koj cia li ceev faj nws tib zoo vim nws tawm tsam tej lus uas peb qhia heev kawg li.
16Thawj zaug uas kuv hais daws kuv tshaj plaub tsis muaj ib tug tuaj kuv tog kiag li, lawv txhua tus tso kuv tseg. Thov tsis txhob suav lawv tej kev txhaum. 17Tiamsis tus Tswv nrog nraim kuv thiab pub zog kom kuv thiaj piav tau txoj xov zoo tag nrho huvsi xwv lwm haiv neeg sawvdaws thiaj tau hnov. Thiab kuv dim hauv tsov ntxhuav lub qhov ncauj. 18Tus Tswv yuav cawm kuv dim txhua yam kev phem thiab yuav cawm kuv dim los nyob hauv nws lub tebchaws saum ntuj ceeb tsheej. Thov kom nws tau koob meej ci ntsa iab mus ib txhis tsis kawg. Amee.

Tej lus sib fim thaum kawg

19Thov hais lus nco txog Plixakha thiab Akhila thiab Aunexifaula tsev neeg. 20Elata tseem nyob hauv lub moos Khaulee. Kuv tseg Rhaufima uas muaj mob rau hauv lub moos Miletha. 21Thov koj siv zog tuaj kom txog ua ntej lub caij ntuj no. Yunpula, Pudee, Lina thiab Khaudia thiab cov kwvtij sawvdaws hais lus nco txog tuaj rau koj.
22Thov tus Tswv nrog nraim koj tus ntsuj plig. Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nej.