3

Tơlơi Amoaih Khăp Tŏ Tui Kiăng Pơmơak Kơ Ơi Adai

1Anŭn jing kar hăng Ơi Adai ăt pơjing laih ƀing gih hơdip tơdang Ñu ngă laih kơ Krist hơdip glaĭ dơ̆ng. Tui anŭn, amoaih khăp tŏ tui bĕ kơ mơta tơlơi tĕk djơ̆ pơ adai, jing anih Krist tŭ pơdun đĭ glông laih anŭn tŭ jao brơi tơlơi dưi kơtang mơyang yua mơ̆ng Ơi Adai. 2Amoaih khăp nanao bĕ kơ hơget tơlơi Ơi Adai kiăng, laih anŭn anăm kluh amoaih hơget tơlơi mơnuih ƀơi lŏn tơnah khăp ngă ôh, 3yuakơ anŭn jing kar hăng ƀing gih djai laih, laih anŭn Ơi Adai hơmâo ngă laih hơgŏm kơ ƀing gih kiăng kơ hơdip sĭt yua mơ̆ng tŭ pơgop sa hăng Krist yơh. 4Tơdang Krist, jing Pô ngă kơ ƀing gih kiăng kơ hơdip sĭt, pơƀuh rai, sĭt Ơi Adai ăt či pơpŭ pơyom ƀing gih hrŏm hăng Ñu mơ̆n.

Anăm Ngă Sat Ƀai Ôh Samơ̆ Ngă Bĕ Hơget Tơlơi Jing Djơ̆

5Hơnŭn yơh, lui hĭ nanao bĕ tơlơi kluh amoaih hơget tơlơi tĕk djơ̆ kơ kơnuih soh: kar hăng, ngă pyu pơde laih anŭn tơlơi hơƀak drak, ƀôdah kluh amoaih ngă hơdôm tơlơi anŭn ƀôdah hơget tơlơi jing soh sat, ƀôdah kiăng kơ hơmâo lu tơlơi mơnơ̆ng ƀu kơƀah kiăng. Ngă laih anŭn kluh amoaih kơ hơdôm tơlơi soh sat kar hăng anŭn jing kar hăng kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah yơh. 6Anăm ngă hơdôm mơta tơlơi soh sat anŭn ôh, yuakơ Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih ƀu tui gưt kơ Ñu yơh. 7Hlâo adih ƀing gih juăt ngă amăng khul hơdră jơlan anŭn, jing tơdang ƀing gih ƀu tui gưt ôh kơ Ơi Adai hlâo adih. 8Samơ̆ ră anai gih pô khŏm anăm ngă ôh hơdôm tơlơi anai: Jing hĭ rơañ hăng hil nač, jing hĭ hil đet, pơhiăp pơčeh kơ arăng laih anŭn pơhiăp khul boh hiăp tă tăn. 9Anăm ƀlŏr kơ tơdruă ôh yuakơ ƀing gih hơmâo pơdơi hĭ laih kluh amoaih hơget tơlơi ƀing gih kluh amoaih laih hlâo adih laih anŭn ngă hơget tơlơi kơnuih hơđăp gih kluh amoaih laih, 10laih anŭn Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ ƀing gih kiăng kơ hơmâo kơnuih phrâo, jing kơnuih Ñu hlak ngă kiăng kơ jing hrup hăng kơnuih Ñu hloh. Ñu hrih pơjing laih mơnuih phrâo gih kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn Ñu sĭt yơh. 11Tui anŭn, anŭn jing tơlơi ƀu yom pơphan ôh tơdah hlơi pô jing sa čô mơnuih Yudah ƀôdah ƀu ôh, tơdah arăng hơmâo khăt klĭ ñu ƀôdah ƀu ôh, tơdah ñu anŭn jing sa čô mơnuih tuai ƀôdah wơ̆t tơdah ƀu djơ̆ sa čô ană plei ôh, tơdah ñu jing sa čô mơnuih hlŭn ƀôdah mơnuih rơngai. Samơ̆ tơlơi yom pơphan jing tơlơi Krist jing Pô yom pơphan hloh amăng abih bang hơdră jơlan yơh.
12Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing gih jing ƀing ană plei Ơi Adai ruah mă laih, jing ƀing rơgoh hiam laih anŭn jing ƀing Ñu khăp biă mă, jing bĕ pô thâo pap, klă djrưng, luă gŭ, tơdu rơun laih anŭn ư̆ añ hăng tơdruă. 13Grơ̆ng glăm brơi kơ tơdruă bĕ laih anŭn pap brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô hơmâo pơsoh hĭ laih ƀing gih. Pap brơi bĕ kơ ƀing gơñu kar hăng Khua Yang pap brơi laih kơ ƀing gih. 14Mơta tơlơi yom pơphan hloh kơ abih bang khul mơta tơlơi anŭn jing kơ tơlơi ƀing gih khăp kơ tơdruă yơh, yuakơ tơlơi anŭn či pơgop sa ƀing gih hlo̱m ƀo̱m yơh.
15Brơi bĕ Krist, jing Pô ngă brơi kơ ƀing gih jing rơnŭk rơno̱m, git gai ƀing gih hlo̱m ƀo̱m, yuakơ ƀing gih jing ƀing ană plei lŏm kơ sa grup, jing ƀing Ơi Adai ruah mă laih kiăng kơ pơlir hơdrăm hăng tơdruă. Hơdơr bơni nanao bĕ kơ Ơi Adai. 16Hơđơ̆ng pơmĭn nanao bĕ ƀơi boh hiăp kơ tơlơi Krist, tơdang ƀing gih pơtô pơhrăm hăng ƀuăh pơkra rơgơi kơ tơdruă, laih anŭn tơdang ƀing gih adoh khul tơlơi adoh bơni hơơč, khul tơlơi adoh bơni hăng khul tơlơi adoh bơngăt mơyang, bơni hơơč nanao bĕ kơ Ơi Adai. 17Hơget tơlơi ƀing gih pơhiăp ƀôdah ngă, ngă bĕ tơlơi anŭn kơnang ƀơi Khua Yang Yêsu laih anŭn bơni bĕ kơ Ơi Adai Ama yuakơ Ñu.

Hơdôm Tơlơi Hơnơ̆ng Pơkă Kơ Sang Anŏ Ƀing Đaŏ

18Ơ ƀing bơnai, jao bĕ gih pô kơ rơkơi gih, yuakơ tơlơi anŭn jing djơ̆ lăp yơh kơ hlơi pô tŭ pơgop sa amăng Khua Yang.
19Ơ ƀing rơkơi, khăp bĕ kơ bơnai gih laih anŭn anăm mơhiăh kơ ƀing gơ̆ ôh.
20Ơ ƀing ană, tui gưt bĕ kơ amĭ ama gih amăng abih bang tơlơi bruă, yuakơ tơlơi anŭn jing pơmơak kơ Khua Yang.
21Ơ ƀing ama, anăm čôih pơhil ƀing ană bă gih ôh, yuakơ tơdah ƀing gih ngă, ƀing gơñu či tah hơtai hĭ yơh.
22Ơ ƀing hlŭn, tui gưt bĕ kơ khua ƀing gih pơ lŏn tơnah anai amăng abih bang tơlơi bruă. Ngă bĕ tơlơi bruă anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ƀơi anăp gơñu đôč ôh kiăng kơ ngă pơmơak kơ ƀing gơñu, samơ̆ ngă bĕ tơlơi anŭn tơpă sĭt nanao yuakơ ƀing gih huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai yơh. 23Djŏp mơta bruă ƀing gih ngă, ngă bĕ hăng abih pran jua gih, kar hăng ngă bruă kơ Khua Yang yơh, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ngă kơ mơnuih đôč ôh, 24yuakơ ƀing gih thâo kơ tơlơi Khua Yang či bơni djơ̆ lăp kơ ƀing gih tui hăng Ñu hơmâo ƀuăn laih yơh. Hơdơr bĕ, anŭn jing yuakơ Krist Khua Yang yơh ƀing gih hlak mă bruă. 25Hlơi pô ngă bruă soh sat, Ơi Adai či phat kơđi ñu yuakơ tơlơi soh ñu yơh, laih anŭn Ñu ƀu či phat kơđi glông be̱r ôh.