33

Cuộc hành trình khi ra khỏi Ai-cập

1Sau đây là những nơi dân Ít-ra-en đã đi qua khi Mô-se và A-rôn dẫn họ theo từng sư đoàn ra khỏi Ai-cập. 2Theo mệnh lệnh CHÚA truyền, Mô-se ghi lại những chỗ họ đi qua và sau đây là các nơi đó.
3Vào ngày mười lăm tháng giêng, tức hôm sau Lễ Vượt Qua, dân Ít-ra-en rời Ram-se ra đi hiên ngang trước mặt cả dân chúng Ai-cập. 4Lúc đó người Ai-cập đang chôn cất các con trai đầu lòng mà CHÚA đã giết; Ngài trừng phạt các thần của Ai-cập.
5Người Ít-ra-en rời Ram-se và đóng trại tại Xu-cốt. 6Họ rời Xu-cốt và đóng trại tại Ê-tham, ven sa mạc. 7Rồi họ rời Ê-tham quay trở lại Bi Ha-hi-rốt, gần Ba-anh Xê-phôn và đóng trại gần Mít-đôn.
8Họ rời Bi Ha-hi-rốt và băng qua biển đi vào sa mạc. Sau khi đi ba ngày trong sa mạc Ê-tham, họ đóng trại tại Ma-ra.
9Họ rời Ma-ra và đi đến Ê-lim; nơi họ đóng trại có mười hai giếng nước và bảy mươi cây chà là.
10Họ rời Ê-lim và đóng trại gần Hồng hải.
11Họ rời Hồng hải và đóng trại trong sa mạc Xin.
12Họ rời sa mạc Xin và đóng trại tại Đốp-ca.
13Họ rời Đốp-ca và đóng trại tại A-lút.
14Họ rời A-lút và đóng trại tại Rê-phi-đim, nơi dân chúng không có nước uống.
15Họ rời Rê-phi-đim và đóng trại trong sa mạc Si-nai.
16Họ rời sa mạc Si-nai và đóng trại tại Kíp-rốt Hát-ta-va.
17Họ rời Kíp-rốt Hát-ta-va và đóng trại tại Ha-xê-rốt.
18Họ rời Ha-xê-rốt và đóng trại tại Rít-ma.
19Họ rời Rít-ma và đóng trại tại Rim-môn Bê-re.
20Họ rời Rim-môn Bê-re và đóng trại tại Líp-na.
21Họ rời Líp-na và đóng trại tại Rít-xa.
22Họ rời Rít-xa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha.
23Họ rời Kê-hê-la-tha và đóng trại tại núi Sê-phe.
24Họ rời núi Sê-phe và đóng trại tại Ha-ra-đa.
25Họ rời Ha-ra-đa và đóng trại tại Ma-kê-lốt.
26Họ rời Ma-kê-lốt và đóng trại tại Ta-hát.
27Họ rời Ta-hát và đóng trại tại Thê-ra.
28Họ rời Thê-ra và đóng trại tại Mít-ca.
29Họ rời Mít-ca và đóng trại tại Hát-mô-na.
30Họ rời Hát-mô-na và đóng trại tại Mô-xê-rốt.
31Họ rời Mô-xê-rốt và đóng trại tại Bê-ne Gia-a-an.
32Họ rời Bê-ne Gia-a-can và đóng trại tại Hô-Ha-ghi-gát.
33Họ rời Hô-Ha-ghi-gát và đóng trại tại Giốt-ba-tha.
34Họ rời Giốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na.
35Họ rời Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-xi-ôn Ghê-be.
36Họ rời Ê-xi-ôn Ghê-be và đóng trại tại Ca-đe trong sa mạc Xin.
37Họ rời Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ, trên biên giới Ê-đôm. 38Thầy tế lễ A-rôn vâng lời CHÚA đi lên núi Hô-rơ. Ông qua đời tại đó vào ngày đầu tiên của tháng năm năm thứ bốn mươi sau khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. 39A-rôn hưởng thọ 123 tuổi khi ông qua đời trên núi Hô-rơ.
40Người Ca-na-an, vua của A-rát, sống ở miền nam Ca-na-an, nghe dân Ít-ra-en đang đến. 41Dân chúng rời núi Hô-rơ và đóng trại tại Xanh-mô-na.
42Họ rời Xanh-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn.
43Họ rời Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt.
44Họ rời Ô-bốt và đóng trại tại Ai-A-ba-rim, trên biên giới Mô-áp.
45Họ rời Ai-A-ba-rim và đóng trại tại Đi-bôn-Gát.
46Họ rời Đi-bôn-Gát và đóng trại tại Anh-môn Đíp-la-tha-im.
47Họ rời Anh môn Đíp-la-tha-im và đóng trại tại vùng núi A-ba-rim, gần Nê-bô.
48Họ rời vùng núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 49Họ đóng trại dọc theo sông Giô-đanh trên đồng bằng Mô-áp, doanh trại của họ chạy từ Bết Giê-si-mốt đến A-bên A-ca-xia.
50Trên đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô CHÚA nói chuyện cùng Mô-se. Ngài bảo, 51“Hãy nói cùng dân Ít-ra-en và bảo họ: Khi các ngươi băng qua sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an, 52thì hãy đánh đuổi tất cả dân ở đó. Thiêu hủy tất cả tượng chạm và các tượng bằng kim loại của chúng. Phá sập tất cả các nơi thờ phụng của chúng. 53Hãy chiếm xứ và định cư tại đó vì ta đã cấp cho các ngươi xứ nầy làm sản nghiệp. 54Hãy bắt thăm chia xứ theo dòng họ, dòng họ lớn thì cấp nhiều đất hơn dòng họ nhỏ. Tùy thăm mà cấp đất; mỗi chi tộc sẽ nhận phần đất cấp cho mình.
55Nhưng nếu các ngươi không đánh đuổi chúng ra khỏi xứ thì chúng sẽ gây rối cho các ngươi. Chúng sẽ như gai trong mắt và chông nơi hông các ngươi. Chúng sẽ tạo rắc rối cho xứ các ngươi ở. 56Rồi ta sẽ phạt các ngươi như ta đã định phạt chúng.”