3

1Yahweh Dưi Kơtang laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či pơkiaŏ rai sa čô ding kơna Kâo kiăng pơkra jơlan kơ Kâo. Giŏng anŭn, Yahweh jing Pô ƀing gih hlak hơduah, či rai blĭp blăp pơ Sang Yang Ñu. Anai nê, ding kơna Kâo jing Pô ƀing gih čang rơmang kiăng kơ ƀuh, hlak rai laih anŭn Ñu či pơhaih tơlơi pơgop Kâo yơh.”
2Samơ̆ hlơi pô či dưi gir tŭ amăng hrơi Ñu rai lĕ? Hlơi pô či dưi dŏ dơ̆ng tơdang Ñu pơƀuh rai lĕ? Ñu či jing kar hăng ia čơƀu, jing gơnam pơrơgoh kơtang, kar hăng apui pơrơgoh hĭ pơsơi. 3Ñu či rai hăng phat kơđi kar hăng sa čô pô čruih tia laih anŭn pơrơgoh hĭ amrăk. Hrup hăng pô mă bruă gah gơnam mah amrăk pơrơgoh hĭ amrăk laih anŭn mah, tui anŭn mơ̆n Pô ding kơna Yahweh či pơrơgoh hĭ ƀing Lêwi laih anŭn ƀing khua ngă yang. Hơnŭn yơh, ƀing gơñu či pơyơr kơ Yahweh hơdôm gơnam djơ̆ lăp yơh. 4Giŏng anŭn, khul gơnam pơyơr ƀing Yudah laih anŭn ƀing dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim ba rai, či pơmơak kơ Yahweh yơh, kar hăng ƀing gơñu juăt ngă laih hlâo đưm adih.
5Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Kâo či pơƀuh rai tŏng krah ƀing gih kiăng kơ phat kơđi laih anŭn Kâo či ngă gơ̆ng jơlan sa wơ̆t pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ngă pơjâo, ƀing pyu pơde, ƀing ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr, ƀing pleč ƀlŏr jing ƀing pơhiăp ƀlŏr hăng ƀing ding kơna mă bruă kơ ƀing gơñu kơ tơlơi prăk apăh kơ ƀing gơ̆, laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kơtư̆ juă ƀing đah kơmơi kơmai, ƀing tơhrit, ƀing tuai, ăt wơ̆t hăng abih bang ƀing hlơi ƀu thâo pơpŭ kơ Kâo kar kaĭ mơ̆n.

Tơlơi Brơi Sa Črăn Amăng Pluh

6“Kâo jing Yahweh laih anŭn Kâo ƀu pơplih ôh. Laih anŭn ƀing gih kar kaĭ mơ̆n, ƀing kơnung djuai Yakôb jing ƀing ƀu rơngiă hĭ abih bang ôh. 7Ƀing gih ăt jing hrup hăng ƀing ơi adon gih hlâo adih mơ̆n, hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng hơdôm tơlơi juăt Kâo laih anŭn ƀu djă̱ pioh hơdôm tơlơi anŭn ôh. Wơ̆t glaĭ pơ Kâo bĕ, tui anŭn Kâo či wơ̆t glaĭ hăng ƀing gih. Samơ̆ ƀing gơñu tơña tui anai, ‘Hơget ƀing gơmơi khŏm ngă kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ Ih lĕ?’ 8Kâo tơña kơ ƀing gih, sa čô klĕ gơnam Kâo jing sa tơlơi năng lăp mơ̆? Sĭt ƀu năng ôh, samơ̆ ƀing gih hlak klĕ gơnam Kâo. Ƀing gih tơña, ‘Hiư̆m pă ƀing gơmơi klĕ lĕ?’ Anŭn jing amăng tơhơnal tơlơi brơi hơdôm gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh laih anŭn hơdôm gơnam pơyơr pơkŏn yơh. 9Tơlơi hơtŏm păh dŏ ƀơi abih bang ƀing gih yơh, yuakơ abih kơnung djuai gih hlak klĕ gơnam Kâo. 10Ba rai bĕ hơdôm gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh gih djŏp hơdjă amăng anih pioh gơnam sang yang, tui anŭn či hơmâo gơnam ƀơ̆ng huă bă blai yơh pơ anŭn. Mă tơlơi anai hăng lông lăng Kâo bĕ laih anŭn ƀing gih či ƀuh yơh, Kâo či pŏk khul amăng phă̱ pơ adai hăng tuh rai ƀơi ƀing gih bă blai khul gơnam hiam djŏp mơta. 11Kâo ƀu či brơi khul arơ̆ng aruăč kĕ pơrai hĭ khul añăm tăm gih ôh laih anŭn khul boh kơƀâo gih amăng đang hơma či hơmâo boh lu nanao yơh. 12Giŏng anŭn, ƀing djuai mơnuih amăng djŏp lŏn čar či iâu kơ ƀing gih mơyŭn hiam, yuakơ lŏn ƀing gih či jing sa anih hiam mơak yơh kiăng kơ dŏ hơdip.”

Tơlơi Ơi Adai Ƀuăn Laih Anŭn Pap

13Yahweh laĭ, “Ƀing gih hơmâo pơhiăp lu tơlơi sat kơ Kâo. Samơ̆ ƀing gih tơña tui anai, ‘Hơget tơlơi ƀing gơmơi hơmâo pơhiăp laih kơ Ih lĕ?’ 14Ƀing gih hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Mă bruă kơ Ơi Adai jing sa tơlơi đôč đač. Hơget jing tơlơi tŭ yua tơdang ngă tui tơlơi Ñu pơtô laĭ lĕ, ƀôdah gir pơrơđah kơ Yahweh Dưi Kơtang tui anai: Kơhma̱l hĭ tơlơi soh ƀơi anăp Ñu? 15Samơ̆ ră anai, ƀing ta laĭ ƀing mơnuih pơgao ang jing ƀing hơmâo tơlơi mơyŭn hiam. Ƀing mơnuih sat ƀai ƀu djơ̆ hơnơ̆ng anŭn jing hĭ đĭ kơyar, laih anŭn ƀing mơnuih hơmâo lông lăng laih Ơi Adai hăng hơdôm bruă sat ƀai gơñu anŭn ăt hơmâo tơklaih hĭ mơ̆n.’ ”
16Giŏng anŭn, ƀing mơnuih huĭ pơpŭ kơ Yahweh pơhiăp hăng tơdruă gơñu laih anŭn Yahweh pơđi̱ng tơngia hơmư̆ hơget tơlơi ƀing gơñu pơhiăp. Ƀơi anăp Ñu, hơmâo tơlơi čih pioh amăng sa sŏp hră djă̱ pioh kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh wơ̆t hăng ƀing pơpŭ pơyom kơ anăn Ñu mơ̆n. 17Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo. Ƀơi hrơi tơdang Kâo mă bruă, ƀing gơñu či jing ƀing ană plei Kâo pô yơh. Kâo či pap kơ ƀing gơñu hrup hăng sa čô ama pap kơ sa čô ană đah rơkơi jing pô mă bruă kơ ñu yơh. 18Sa wơ̆t dơ̆ng, ƀing ană plei Kâo či ƀuh tơlơi phara tŏng krah hơdôm tơlơi truh kơ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng hăng ƀing mơnuih sat ƀai, laih anŭn tŏng krah ƀing mă bruă kơ Kâo hăng ƀing ƀu mă bruă kơ Kâo ôh.”