11

Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả

  1“Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó;
  Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
  2Các đầy tớ của Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu.
  Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng.
  3Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi;
  Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta,
  Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng.
  4Ta đã dùng những dây nhân tình và những dải buộc yêu thương kéo chúng về;
  Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng;
  Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn.
  5Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng,
  Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta.
  6Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng;
  Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan;
  Mọi kế hoạch của chúng sẽ đều bị hỏng.
  7Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta;
  Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao,
  Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.”

Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA

  8“Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi?
  Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác?
  Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma?
  Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im?
  Lòng Ta chùn lại trong Ta;
  Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi.
  9Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta;
  Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im;
  Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải người phàm.
  Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi,
  Và Ta sẽ đến không phải trong phẫn nộ.
  10Chúng sẽ bước đi theo CHÚA,
  Ðấng gầm lên như sư tử;
  Khi Ngài gầm lên, các con cái của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về.
  11Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về.
  Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán.

Một Quá Trình Phản Nghịch

  12“Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian;
  Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh.