11

Vaajtswv tseed hlub cov Yixayee

  1“Thaus Yixayee tseed yau kuv hlub nwg,
   kuv hu kuv tug tub tawm huv Iyi tebchaws lug.
  2Kuv yimfuab hu puab los puab yimfuab tswv deb ntawm kuv.
   Puab tseed muab tsaj xyeem rua tej daab Npa‑aa,
   hab hlawv xyaab xyeem rua tej txoov daab tsw tu le.
  3Kuv yog tug qha Efa‑i moog kev,
   hab kuv muab puab puag,
  los puab tsw paub tas
   yog kuv khu puab zoo.
  4Kuv muab txuj hlua khuvleej caab puab,
   hab muab txujkev hlub khi puab.
  Kuv ua rua tug quab ntawm puab caaj qwb swb zog,
   hab kuv khoov moog pub rua puab noj.

  5“Puab yuav rov moog rua Iyi tebchaws
   hab Axilia yuav ua vaajntxwv kaav puab,
   vem puab tsw yeem rov lug cuag kuv.
  6Nav ntaaj yuav laim quas lag rua huv puab tej moos,
   ua rua puab tej laag rooj luv taag,
  hab muab puab rhuav tshem pov tseg
   vem yog puab tej tswvyim phem.
  7Kuv haiv tuabneeg yeej txav sab
   yuav tswv ntawm kuv moog,
  puab txhad raug muab nruab rua tug quab,
   tsw muaj leejtwg yuav daws tug quab ntawm puab.

  8“Efa‑i 'e, kuv yuav muab koj tso tseg tau le caag?
   Yixayee 'e, kuv yuav muab koj cob rua lwm tug tau le caag?
  Kuv yuav muab koj ua zoo le lub moos Ama tau le caag?
   Kuv yuav ua rua koj ib yaam le
   ua rua lub moos Xenpau‑i tau le caag?
  Kuv lub sab yeej ceeb nkaus tsw xaav ua le ntawd,
   kuv txujkev taab ncuab kub quas lug tuaj.
  9Kuv yuav tsw rau txem lawv le kuv npau tawg ceev,
   kuv yuav tsw ua rua Efa‑i puam tsuaj dua le lawm,
  tsua qhov kuv yog Vaajtswv, kuv tsw yog tuabneeg,
   kuv yog tug Dawb Huv nyob huv mej,
   kuv yuav tsw ua npau tawg quas vog tuaj.
  10Puab yuav lawv Yawmsaub qaab,
   nwg yuav nyooj quas lawg le tsuv ntxhuav.
  Thaus nwg nyooj hov,
   nwg cov tub yuav tawm saab nub poob lug
   ua tshee quas nyo.
  11Puab yuav tawm tshee quas nyo huv Iyi tebchaws lug
   yaam le tej naag noog,
  hab tawm huv Axilia tebchaws lug
   yaam le nquab taug.
  Kuv yuav kuas puab rov moog rua puab lub tsev.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

Cov Yixayee tej kev txhum

  12Efa‑i has lug daag
   hab Yixayee caaj ceg daag ntxag puag ncig kuv,
  hab Yuta ywj faab ywj fwj ntawm Vaajtswv
   kws yog tug Dawb Huv hab yeej ua lawv le nwg cog tseg.