11

Vajtswv tseem hlub cov Yixayee

  1“Thaum Yixayee tseem yau kuv hlub nws,
   kuv hu kuv tus tub tawm hauv Iyi tebchaws los.
  2Kuv yimhuab hu lawv
   los lawv yimhuab khiav deb ntawm kuv.
  Lawv tseem muab tsiaj xyeem
   rau tej dab Npa‑as,
  thiab hlawv xyab xyeem
   rau tej dab mlom tsis tu li.
  3Kuv yog tus qhia Efa‑i mus kev,
   thiab kuv muab lawv puag,
   los lawv tsis paub tias yog kuv kho lawv zoo.
  4Kuv muab txoj hlua khuvleej cab lawv,
   thiab muab txojkev hlub khi lawv.
  Kuv ua rau tus quab ntawm lawv caj qwb sib zog,
   thiab kuv khoov mus pub rau lawv noj.

  5“Lawv yuav rov mus rau Iyi tebchaws
   thiab Axilia yuav ua vajntxwv kav lawv,
   vim lawv tsis yeem rov los cuag kuv.
  6Hniav ntaj yuav laim pes lias
   rau hauv lawv tej moos,
   ua rau lawv tej las rooj lov tag,
  thiab muab lawv rhuav tshem pov tseg
   vim yog lawv tej tswvyim phem.
  7Kuv haiv neeg yeej txiav txim siab
   yuav khiav ntawm kuv mus,
  lawv thiaj raug muab nruab rau tus quab,
   tsis muaj leejtwg yuav daws
   tus quab ntawm lawv.

  8“Efa‑i 'e, kuv yuav muab koj tso tseg tau li cas?
   Yixayee 'e, kuv yuav muab koj
   cob rau lwm tus tau li cas?
  Kuv yuav muab koj ua zoo li
   lub moos Ama tau li cas?
  Kuv yuav ua rau koj ib yam li
   ua rau lub moos Xenpau‑i tau li cas?
  Kuv lub siab yeej ceeb nkaus
   tsis xav ua li ntawd,
   kuv txojkev khuvleej kub lug tuaj.
  9Kuv yuav tsis rau txim
   raws li kuv npau taws ceev,
  kuv yuav tsis ua rau Efa‑i
   puam tsuaj dua li lawm,
  rau qhov kuv yog Vajtswv, kuv tsis yog neeg,
   kuv yog tus Dawb Huv nyob hauv nej,
   kuv yuav tsis ua npau taws vog tuaj.
  10Lawv yuav raws Yawmsaub qab,
   nws yuav nyooj laws li tsov ntxhuav.
  Thaum nws nyooj ntawd,
   nws cov tub yuav tawm
   sab hnub poob los ua tshee hnyo.
  11Lawv yuav tawm tshee hnyo
   hauv Iyi tebchaws los yam li tej nas noog,
  thiab tawm hauv Axilia tebchaws los
   yam li nquab taug.
  Kuv yuav kom lawv rov mus rau lawv lub tsev.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

Cov Yixayee tej kev txhaum

  12Efa‑i hais lus dag thiab Yixayee caj ces
   dag ntxias puag ncig kuv,
  thiab Yuda ywj fab ywj fwj
   ntawm Vajtswv uas yog tus Dawb Huv
   thiab yeej ua raws li nws cog tseg.