34

Môseh Djai

1Tơdơi kơ anŭn Môseh đĭ nao pơ čư̆ Nebô mơ̆ng tơdron tơhnă̱ Môab nao pơ kơčŏng čư̆ Pisgah, jing gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan klă̱ anăp hăng plei pơnăng Yerêhô. Pơ anŭn yơh Yahweh kơčrâo brơi ñu abih bang anih lŏn ƀing kơnung djuai Israel či mă tŭ, čơdơ̆ng mơ̆ng anih Gilead gah dư̱r truh pơ plei Dan, 2abih bang anih lŏn kơnung djuai Naptali, anih lŏn kơnung djuai Ephraim laih anŭn kơnung djuai Manasseh, abih bang anih lŏn kơnung djuai Yudah ataih truh pơ gah rơsĭ prŏng gah yŭ̱, 3anih Negewơ laih anŭn abih bang tring čơdơ̆ng mơ̆ng dơnung Yerêhô, jing plei khul Kơyâo Đung Kri, ataih truh kơ anih Zôar gah thu̱ng. 4Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh, “Anai yơh jing abih anih lŏn Kâo ƀuăn brơi laih kơ Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb tơdang Kâo laĭ laih hăng ƀing gơñu, ‘Kâo či brơi kơ ƀing kơnung djuai gih.’ Kâo brơi laih kơ ih ƀuh anih anai hăng mơta ih, samơ̆ ih ƀu dưi găn mŭt amăng anih anŭn ôh.”
5Tui anŭn, Môseh ding kơna Yahweh djai pơ anih anŭn jing amăng anih Môab, kar hăng Yahweh hơmâo laĭ laih. 6Yahweh dơ̱r hĭ atâo Môseh amăng anih Môab, amăng dơnung jĕ plei Bet Pheôr, samơ̆ truh kơ ră anai ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀuh pơpă pơsat ñu anŭn. 7Môseh hơmâo sa-rơtuh duapluh thŭn tơdang ñu djai, samơ̆ mơta ñu ƀu tơdu tơlơi kơtang ñu kŏn abih hĭ lơi. 8Ƀing Israel rơngot hơning kơ Môseh amăng tơdron tơhnă̱ Môab amăng klâopluh hrơi, tơl mông ƀing gơñu čŏk hia laih anŭn rơngot hơning rơgao hĭ.
9Yôsua ană đah rơkơi Nun bă blai hăng tơlơi rơgơi mơ̆ng Ơi Adai yuakơ Môseh hơmâo ăh laih tơngan ñu ƀơi gơ̆. Tui anŭn, ƀing Israel hơmư̆ tui Yôsua laih anŭn ngă tui abih tơlơi pơtă Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.
10Čơdơ̆ng mơ̆ng mông anŭn, ƀu hơmâo dơ̆ng tah pô pơala tơgŭ rai amăng ƀing Israel hrup hăng Môseh, jing pô Yahweh pơhiăp hrŏm laih anăp klă̱ anăp. 11Yahweh brơi laih kơ ñu ngă abih bang gru mơyang laih anŭn khul tơlơi mơsêh mơyang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Pharaoh, hăng abih bang ƀing khua moa gơ̆ laih anŭn hăng abih bang ană plei gơ̆ amăng abih lŏn čar Êjip. 12Ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmâo pơdah laih tơlơi kơtang mơyang, kŏn hơmâo mơnuih pơkŏn lơi ngă khul bruă prŏng prin kar hăng Môseh ngă laih ƀơi anăp abih bang ƀing Israel.