34

Mauxe tuag

1Mauxe nce ntawm lub tiaj Mau‑a mus rau saum lub roob Nenpau txog lub ncov roob Pixaka, uas nyob ncaj lub moos Yelikhau. Mas Yawmsaub qhia nws pom tag nrho lub tebchaws huvsi, yog Kile‑a mus txog lub moos Daj, 2thiab tag nrho Nathali thiab Efa‑i thiab Manaxe tebchaws, thiab tag nrho Yuda tebchaws mus txog hiavtxwv uas nyob sab hnub poob, 3thiab Neke thiab nras tiaj uas yog txij ntua Yelikhau uas yog lub moos toov laj mus txog lub moos Xau‑a. 4Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “No yog lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tias, ‘Kuv yuav muab pub rau nej caj ces.’ Kuv pub koj lub qhov muag pom tiamsis koj yuav tsis tau hla mus rau hauv lub tebchaws ntawd.” 5Ces Yawmsaub tus qhev Mauxe thiaj li tuag rau qhov ntawd rau hauv Mau‑a tebchaws, raws li Yawmsaub tau hais lawd. 6Yawmsaub muab nws log rau hauv lub hav uas ncaj lub moos Npepe‑au hauv Mau‑a tebchaws. Mas los txog niaj hnub nimno tsis muaj leejtwg paub lub chaw uas log Mauxe. 7Thaum Mauxe tuag ntawd nws hnub nyoog muaj ib puas nees nkaum xyoo. Nws qhov muag tseem pom kev zoo, nws lub zog kuj tsis ntaug. 8Mas cov Yixayee quaj Mauxe tau peb caug hnub hauv lub tiaj Mau‑a, mam li tag lub sijhawm uas quaj ntsuag Mauxe.
9Yausua uas yog Noo tus tub muaj lajlim tswvyim plab plaws puv npo vim yog Mauxe twb tsa tes npuab saum nws lawm. Yog li ntawd cov Yixayee thiaj li mloog nws lus thiab ua raws li Yawmsaub hais rau Mauxe lawd.
10Txij hnub ntawd los tsis muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus twg tshwm rau hauv cov Yixayee zoo ib yam li Mauxe uas Yawmsaub nrog nraim tim ntsej tim muag. 11Tsis muaj ib tug twg zoo li Mauxe uas ua tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj huvsi uas Yawmsaub txib nws ua rau hauv Iyi tebchaws rau Falau thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws thiab tag nrho nws lub tebchaws huvsi. 12Tsis muaj ib tug twg ua tau txhua yam haujlwm uas muaj hwjchim thiab txhua yam haujlwm loj uas txaus ntshai heev yam li Mauxe ua tab meeg cov Yixayee sawvdaws pom.