10

Dòng Dõi Của Gia-phết

1Đây là dòng dõi các con trai của Nô-ê là Sem, Cham và Gia-phết; sau trận lụt, họ sinh con cái.
  2Con trai của Gia-phết là
    Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc và Ti-ra.
  3Con trai của Gô-me là
    Ách-kê-na, Ri-phát và Tô-ga-ma.
  4Con trai của Gia-van là
    Ê-li-sa, Ta-rê-si, Kít-tim và Đô-da-nim.
5Do họ mà có người khắp các bờ biển của các dân, chia ra tùy theo ngôn ngữ và họ hàng trong các nước của họ.

Dòng Dõi Của Cham

  6Con trai của Cham là
    Cúc, Mích-ra-im, Phút và Ca-na-an.
  7Con trai của Cúc là
    Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma và Sáp-tê-ca.
  Con trai của Ra-ê-ma là
    Sê-ba và Đê-đan.
8Cúc sinh Nim-rốt, là người đầu tiên trở thành một người dũng mãnh trên đất. 9Nim-rốt là một thợ săn dũng mãnh trước mặt CHÚA, vì thế có câu tục ngữ: “Giống như Nim-rốt, thợ săn dũng mãnh trước mặt CHÚA.” 10Trước tiên, người lập vương quốc tại Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-nê trong xứ Si-nê-a. 11Từ xứ đó, người tiến qua A-si-ri rồi xây thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bốt, Ca-lách 12và Rô-sen, một thành lớn ở khoảng giữa Ni-ni-ve và Ca-lách.
  13Míc-ra-in sinh
    Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him,
14Pha-ru-sim, Cách-lu-him (tổ tiên dân Phi-li-tin và dân Cáp-tô-rim).
  15Ca-na-an sinh
    Si-đôn, con đầu lòng và Hếch,
16cùng Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-rê-ga-sít, 17Hê-vít, A-rê-kít, Si-nít, 18A-va-đi, Sê-ma-ri, Ha-ma-tít.
 Sau đó, các gia tộc Ca-na-an tản ra.
19Lãnh thổ của người Ca-na-an về hướng Ghê-na, chạy từ Si-đôn đến Ga-xa, về hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im cho đến Lê-sa.
20Đó là con cháu của Cham, chia theo gia tộc, ngôn ngữ trong các lãnh thổ và quốc gia.

Dòng Dõi Của Sem

21Sem là anh cả của Gia-phết và là tổ phụ của dòng dõi Hê-be.
  22Con trai của Sem là
    Ê-lam, A-sua, A-bác-sát, Lút và A-ram.
  23Con trai của A-ram là
    U-xơ, U-lơ, Ghê-te và Mách.
  24A-bác-sát sinh
    Sê-lách; Sê-lách sinh Hê-be,
  25Hê-be sinh hai con trai,
    một người tên Be-léc, vì trong đời người này, người ta chia mặt đất ra làm nhiều xứ; người em tên Giốc-tan.
  26Giốc-tan sinh
    A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Giê-ra,
27Ha-đô-ram, U-danh, Đích-la, 28Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba, 29Ô-phia, Ha-vi-la và Giô-báp. Tất cả các người đó là con trai của Giốc-tan.
30Lãnh thổ của họ chạy từ Mê-sa cho đến Sê-pha, vùng đồi núi ở phương đông.
31Đó là con cháu của Sem, sắp theo gia tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ và dân tộc.
32Trên đây là dòng dõi của ba con trai Nô-ê sắp theo từng thế hệ và dân tộc; do họ mà các dân tộc chia ra trên mặt đất sau trận nước lụt.