10

Nau‑a cov tub caj ces

(1VKk. 1:5-23)

1Txij ntawm no mus yog Nau‑a cov tub li caj ces, yog Xeeb thiab Has thiab Yafe lawv tej tub ki uas dej nyab ntiajteb tag li yug los.

Yafe caj ces

2Yafe li tub yog Kaumaw, Makau, Madai, Yavas, Thunpas, Mese thiab Thila. 3Kaumaw li tub yog Akhena thiab Lifa thiab Thaukama. 4Yavas li tub yog Elisas, Thasi, Khithi thiab Daudani. 5(Cov neeg no tej tub ki thiaj mus nyob thoob plaws tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv, nyias nyob nyias ib lub nyuag tebchaws, nyias hais nyias ib yam lus, nyias nrog nyias cum nyob, thiab nyias ua nyias ib haiv neeg.)

Has caj ces

6Has li tub yog Khuj, Iyi, Phuj thiab Khana‑as. 7Khuj li tub yog Xenpa, Havila, Xatha, La‑ama thiab Xatheka. La‑ama li tub yog Senpa thiab Dedas. 8Khuj muaj ib tug tub hu ua Nilauj. Nilauj yog thawj tug uas muaj siab loj siab tuab hauv ntiajteb no. 9Nilauj yog tus Kws txawj tua nqaij kawg li tab meeg ntawm Yawmsaub xubntiag. Vim li no thiaj muaj paj lug hais tias, “Txawj tua nqaij zoo li Nilauj uas tua tab meeg ntawm Yawmsaub xubntiag.” 10Thawj lub tebchaws uas Nilauj kav yog lub moos Npanpee thiab lub moos Elej thiab lub moos Akhab. Txhua lub moos no nyob hauv Sina tebchaws. 11Nilauj tawm ntawm lub tebchaws ntawd mus rau Axilia tebchaws mas rhawv lub moos Ninave thiab lub moos Lehaunpau‑i thiab lub moos Khala 12thiab lub moos Lexee uas nyob ntawm lub moos Ninave thiab lub moos Khala ntu nruab nrab. Lub moos Khala ntawd loj kawg li. 13Iyir cov tub yog cov neeg no, yog cov Ludi, cov Anami, cov Lehanpi, cov Nathuhi, 14cov Paluxi thiab cov Khaluhi (cov neeg Filixatee yog tshwm ntawm cov Khaluhi los) thiab cov Khathauli.
15Khana‑as cov tub yog cov no, Xaidoo yog tus tub hlob, cov yau yog Hej, 16thiab cov Yenpu, cov Amaulai, cov Kawkasi, 17cov Hivai, cov Akhi, cov Xini, 18cov Alava, cov Xema thiab cov Hama. Yav tom qab no tej cum Khana‑as nyias txawm ncaim mus nyob nyias lawm. 19Cov Khana‑as li tebchaws yog txij ntua lub moos Xaidoo mus rau lub moos Kelas thiab txog ntua lub moos Kaxa thiab mus rau lub moos Xaudoo thiab Kaumaula thiab Ama thiab Xenpau‑i thiab txog ntua lub moos Lasa. 20Cov no yog Has li tub uas lawv nyias nrog nyias cum nyob, nyias hais nyias ib yam lus, nyias nyob nyias ib lub nyuag tebchaws, thiab nyias ua nyias ib haiv neeg.

Xeeb caj ces

21Xeeb uas yog Yafe tus tijlaug hlob kiag kuj muaj tub. Nws yog cov Enpaw sawvdaws tus yawg koob. 22Xeeb li tub yog Elas, Asu, Apasa, Lus thiab Alas. 23Alas li tub yog Us, Hoo, Kethaw thiab Mab. 24Apasa muaj ib tug tub hu ua Sela. Sela muaj ib tug tub hu ua Enpaw. 25Enpaw muaj ob tug tub, ib tug hu ua Pele vim yog thaum Pele ua neej nyob ntawd tej neeg txawm faib teb faib chaw. Pele tus kwv hu ua Yaujthas. 26Yaujthas cov tub yog cov no, yog Amauda, Seleb, Haxamave, Yela, 27Hadaulas, Uxas, Ntila, 28Aunpas, Anpima‑ee, Senpa, 29Aufi, Havila thiab Yaunpam. Cov neeg no puavleej yog Yaujthas li tub ki xeeb ntxwv. 30Lub tebchaws uas lawv nyob ntawd nyob txij ntua ntawm lub moos Mesas mus rau lub moos Xefa uas nyob saum tej roob sab hnub tuaj. 31Cov neeg no yog Xeeb li caj ces uas lawv nyias nrog nyias cum nyob, nyias hais nyias ib yam lus, nyias nyob nyias ib lub nyuag tebchaws, thiab nyias ua nyias ib haiv neeg.
32Cov neeg no yog Nau‑a cov tub li caj ces uas nyias nrog nyias cum nyob thiab nyias ua nyias ib haiv neeg. Txhua haiv neeg puavleej tshwm ntawm lawv los mus nyob puv ntiajteb tom qab uas dej nyab ntiajteb lawd.