10

Dòng dõi của Gia-phết

1Sau nước lụt, Sem, Cham, Gia-phết - ba con trai Nô-ê lần lượt sinh con. Đây là dòng dõi của họ:
2Con trai Gia-phết là Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-ban, Mê-siết và Ti-ra. 3Con trai Gô-me là A-kê-na, Ri-phát và Tô- ga-ma. 4Con trai Gia-van là Ê-li-sa, Ta-rê- si, Kít-tim và Đô-đa-nim. 5Dòng dõi họ là những dân tộc hàng hải ở nhiều xứ; tùy theo dòng họ, mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng biệt.

Dòng dõi của Cham

6Con trai Cham là Cúc, Mích-ra-im, Phút và Ca-na-an. 7Con trai Cúc là Xê-ba, Ha-vi- la, Sáp-ta, Ra-ma, Sáp-tê-ca. Con trai của Ra-ma là Sê-ba và Đê-đan. 8Cúc là tổ phụ Nim-rốt. Nim-rốt khởi xưng anh hùng trên mặt đất, 9săn bắn dũng cảm trước mặt Chúa Hằng Hữu. Phương ngôn có câu: "Anh hùng như Nim-rốt, săn bắn dũng cảm trước mặt Chúa Hằng Hữu." 10Vương quốc của ông thoạt tiên bao gồm Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne trong xứ Si-nê-a.
11Rồi lãnh thổ bành trướng sang xứ A-sy-ri. Ông xây thành Ni-ni-ve, Rê-hô-bô-la, Ca-la 12và Rê-sen (giữa Ni-ni-ve và Ca-la), thủ đô của vương quốc.
13Mích-ra-im là tổ phụ các dân Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him, 14Bát- ru-sim, Cách-lu-him (từ dân này sinh ra dân Phi-li-tin) và Cáp-tô-rim.
15Ca-na-an sinh Si-đôn, con đầu lòng, và Hê-tít. 16Ông là tổ phụ dân Giê-bu, A-mô, Ghi-reng, 17Hê-vít, A-réc, Si-ni, 18A-va, Xê-ma, Ha-ma. Sau đó, dòng dõi Ca-na-an đi tản mác 19từ Si-đôn cho đến Ghê-ra tận Ga-xa, và cho đến Sô-đôm, Gô-mo, Át-ma và Sê-bô-im tận Lê-sa.
20Đó là con cháu Cham, phân chia theo dòng họ, ngôn ngữ, lãnh thổ và dân tộc.

Dòng dõi của Sem

21Sem, anh cả Gia-phết, là tổ phụ Hê-be. 22Con trai Sem là Ê-lam, A-su-rơ, A-bác- sát, Lút và A-ram. 23Con trai A-ram là U- xơ, Hu-lơ, Ghê-te và Mách. 24A-bác-sát sinh Sê-lách, Sê-lách sinh Hê-be.
25Hê-be sinh hai con trai. Một người tên Bê-léc (nghĩa là chia, vì trong đời ấy, đất bị phân chia). Em Bê-léc là Giốc-tan. 26Giốc- tan sinh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Giê-ra, 27Ha-đô-ram, U-xa, Điệt-la, 28Ô- ban, A-bi-ma-ên, Sê-ba, 29Ô-phia, Ha-vi-la và Giô-báp. Đó là các con trai Giốc-tan.
30Họ định cư từ miền Mê-sa cho đến Sê- pha, ngọn đồi phía đông.
31Đó là con cháu Sem, phân chia theo dòng họ, ngôn ngữ, lãnh thổ và dân tộc.
32Trên đây là dòng dõi ba con trai Nô-ê qua nhiều thế hệ, chia ra nhiều dân tộc. Cũng do họ mà có các dân tộc phân tán trên mặt đất sau cơn nước lụt.