1

Txhua yam qhuav qhawv

1Tub Laj Lim tej lus qhia, yog Davi tus tub uas ua vajntxwv hauv Yeluxalees.
  2Tub Laj Lim hais tias,
   “Qhuav qhawv, qhuav qhawv.
   Txhua yam qhuav qhawv xwb.”

  3Neeg tau dabtsi ntawm tej haujlwm
   uas nws siv zog hauv lub qab hnub?
  4Ib tiam dua tag mus, ib tiam tshwm tuaj,
   tiamsis lub ntiajteb nyob ruaj mus ib txhis.
  5Lub hnub tawm tuaj thiab lub hnub poob qho,
   thiab nrawm nroos mus
   rau qhov uas nws tawm tuaj.
  6Cua ntsawj rau sab nrad,
   thiab tig rov rau sab ped,
  ntsawj mus ntsawj los,
   ntsawj qhov qub chaw.
  7Tej dej huvsi ntws rau hauv hiavtxwv
   tiamsis hiavtxwv kuj tsis puv,
  dej ntws qhovtwg los
   kuj ntws rov rau qhov ntawd.
  8Txhua yam ua rau yug dhuav tag,
   tsis txawj hais li,
  lub qhov muag saib tsis txawj txaus,
   lub qhov ntsej mloog tsis txawj puv.
  9Yam uas muaj tshwm los lawm
   kuj yog yam uas yuav tshwm los dua thiab,
  yam uas ua tag los lawm
   kuj yog yam uas yuav ua dua thiab.
  Tsis muaj ib yam tshwm tshiab
   rau hauv lub qab hnub.
  10Muaj ib yam twg uas luag hais tau tias,
   “Saib maj, no yog ib yam tshiab.”?
  Yam ntawd twb xub muaj ua ntej thaum ub
   uas tsis tau muaj peb.
  11Tsis nco txog tej neeg thaum ub,
   thiab yuav tsis cim ntsoov tej neeg
  uas yuav tshwm los rau hauv cov neeg
   uas tshwm los yav tom qab.

Tej uas tub Laj Lim ntsib dhau los

12Kuv uas yog tub Laj Lim txeev ua vajntxwv hauv Yeluxalees kav cov Yixayee. 13Kuv siv kuv lub tswvyim rau siab nrhiav thiab tshuaj txhua yam uas ua hauv lub qab ntuj. Yam uas Vajtswv muab rau neeg ua yog yam uas nyuaj kawg. 14Kuv pom txhua yam uas lawv ua hauv lub qab hnub, saib maj txhua yam kuj qhuav qhawv haus cua xwb.
  15Yam uas nkhaus muab ua tsis tau kom yiag,
   thiab yam uas tu ncua lawm
   muab suav kom txwm kuj tsis tau.
16Kuv xav hauv kuv lub siab tias, “Kuv tau tswvyim ntau heev, ntau dua lwm tus uas kav Yeluxalees ua kuv ntej. Kuv lub siab kuj kawm paub tswvyim thiab kev txawj ntse heev.” 17Kuv rau siab kawm paub tswvyim thiab paub txojkev ruam thiab kev tsis thoob tsib. Kuv xam pom tias tej no kuj tsuas yog haus cua xwb.
  18Muaj tswvyim ntau
   kuj muaj kev txhawj xeeb ntau,
  thiab tus uas tsav kev paub ntau zuj zus
   kuj tsav kev nyuaj siab ntau.