11

Môseh Laĭ Pơthâo Kơ Tơlơi Djai Ană Kơčoa

1Hlak anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Kâo či ba rai sa tơlơi khe̱ng dơ̆ng ƀơi Pharaoh laih anŭn ƀơi lŏn čar Êjip. Tơdơi kơ anŭn, ñu či brơi kơ ih tơbiă nao yơh mơ̆ng anai, tơdang ñu brơi, ñu či pơpuh tơbiă hĭ abih bang ƀing gih yơh. 2Pơtă bĕ kơ abih bang ƀing đah rơkơi đah kơmơi, brơi kơ ƀing gơñu rơkâo mă bĕ mơ̆ng ƀing re̱ng gah gơñu khul sum ao hăng amrăk laih anŭn mah.” 3Yahweh ngă brơi kơ ƀing Êjip pơyom kơ ƀing Israel. Boh nik ñu, ƀing khua moa laih anŭn abih bang mơnuih laĭ kơ Môseh jing mơnuih yom prŏng biă mă yơh.
4Tui anŭn, Môseh laĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ, ‘Ƀơi tŏng krah mlam Kâo či găn nao amăng Êjip. 5Rĭm ană kơčoa đah rơkơi či djai, čơdơ̆ng mơ̆ng ană kơčoa đah rơkơi pơtao Pharaoh hlŏng truh kơ ană kơčoa đah rơkơi đah kơmơi hlŭn jing pô jơlit tơpŭng ƀơi tơngan ñu, wơ̆t hăng abih bang ană kơčoa hlô mơnơ̆ng mơ̆n. 6Či hơmâo tơlơi ur pơkrao prŏng amăng Êjip, jing tơlơi čŏk hia prŏng biă mă tơl hlâo adih ƀu hơmâo ôh laih anŭn tơdơi anai kŏn hơmâo lơi. 7Samơ̆ amăng ƀing Israel, sa drơi asâo ƀu či grŏh mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng lơi.’ Giŏng anŭn, ƀing gih či thâo krăn Yahweh yơh pơkăh pơpha tŏng krah ƀing Êjip hăng ƀing Israel. 8Abih bang ƀing khua moa ih či rai kơ kâo, bon kơkuh ƀơi anăp kâo hăng laĭ, ‘Tơbiă đuaĭ bĕ, ih laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô đuaĭ tui ih!’ Laih kơ anŭn kâo či đuaĭ yơh.” Giŏng anŭn, Môseh bă hăng tơlơi hil yơh tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng pơtao Pharaoh.
9Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Pharaoh ƀu kiăng hơmư̆ ih ôh, tui anŭn Kâo či ngă khul tơlơi mơyang Kâo amăng Êjip.” 10Môseh laih anŭn A̱rôn ngă abih bang tơlơi mơsêh mơyang anŭn ƀơi anăp Pharaoh, samơ̆ Yahweh pơkhăng hĭ pran jua Pharaoh, tui anŭn ñu ƀu či brơi ƀing Israel tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng čar ñu ôh.