25

Máh Tỗp Ca Khễuq Lơiq Crơng Lampỡiq

1Puo Davĩt cớp máh sốt tỗp Lê-vi rưoh cũai tễ sâu Asap, Hê-man, cớp Yê-duthun yỗn atỡng parnai Yiang Sursĩ muoi prớh cớp noau tapáih achúng toâr, achúng cớt, cớp parkeh sar. Máh cũai táq ranáq nâi la neq:
2Tễ con samiang Asap bữn Sacur, Yô-sep, Nê-thania, cớp A-sarê-lah. Tỗp alới ỡt pưn chớc Asap, la cũai pau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ toâq puo ớn.
3Yê-duthun bữn tapoât náq con samiang neq: Ke-dalia, Sê-ri, Yê-saya, Si-mê, Hasa-bia, cớp Mati-thia. Ỡt pưn chớc mpoaq alới, tỗp alới pau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, muoi prớh cớp noau tapáih achúng toâr toâq ũat cansái ũat khễn cớp sa‑ỡn Yiang Sursĩ.
4Hê-man bữn muoi chít la pỗn náq con samiang neq: Bukia, Ma-tania, Usiel, Sê-buol, Yê-ri-môt, Ha-nania, Ha-nani, E-lia-tha, Kit-dal-ti, Rô-mam-ti E-sơ, Yôt-baca-sa, Malô-thi, Hô-thir, cớp Ma-hasi-ôt. 5Hê-man la muoi noaq atỡng sacoâiq yỗn puo. Yiang Sursĩ táq o chóq Hê-man na yỗn án bữn con samiang muoi chít la pỗn náq cớp con mansễm ễn pái náq.
6Con samiang dũ náq nâi parkeh sar, tapáih achúng toâr cớp achúng cớt ỡt pưn chớc mpoaq alới toâq rôm sang toam tâng Dống Sang Toâr. Ma Asap, Yê-duthun, cớp Hê-man ki, alới roap ống santoiq puo ớn.
7Bar chít la pỗn náq samiang nâi la moang cũai chiang, cớp sễm ai alới tỗp Lê-vi la moang cũai khễuq lơiq crơng lampỡiq. Nheq tữh tỗp alới la bar culám tacual chít tacual náq.
8Tỗp alới séng yoc ễ dáng noau bữn mpỗl táq nhũang; tam cũai póng tỡ la cũai thâu, cũai khễuq tỡ la mbỡiq rien, la alới séng machớng nheq.
9-31Bar culám tacual chít tacual náq cũai samiang nâi tampễq cỡt pỗn tỗp. Dũ tỗp bữn muoi chít la bar náq, noap dếh cũai sốt alới hỡ. Séng trỗ dâu lứq pĩeiq Yô-sep tễ dống sũ Asap; trỗ bar la Ke-dalia; trỗ pái la Sacur; trỗ pỗn la I-tri; trỗ sỡng la Nê-thania; trỗ tapoât la Bukia; trỗ tapul la Yê-sarê-lah; trỗ tacual la Yê-saya; trỗ takêh la Ma-tania; trỗ muoi chít la Si-mê; trỗ muoi chít la muoi la A-sarel; trỗ muoi chít la bar la Hasa-bia; trỗ muoi chít la pái la Subêl; trỗ muoi chít la pỗn la Mati-thia; trỗ muoi chít la sỡng la Yê-ramôt; trỗ muoi chít tapoât la Ha-nania; trỗ muoi chít tapul la Yôt-baca-sa; trỗ muoi chít tacual la Ha-nani; trỗ muoi chít takêh la Malô-thi; trỗ bar chít la E-lia-tha; trỗ bar chít la muoi la Hô-thir; trỗ bar chít la bar la Kit-dal-ti; trỗ bar chít la pái la Ma-hasi-ôt; trỗ bar chít la pỗn la Rô-mam-ti E-sơ.