15

Thrũan Ễ Dững Achu Hĩp Parnai Parkhán

1Puo Davĩt táq dống sa‑ữi yỗn án bữm tâng Vil Davĩt, cớp án thrũan ntốq ễ dŏq Hĩp Parnai Parkhán, chơ án táq dống aroâiq ien dŏq hĩp ki. 2Cớp án pai neq: “Ống cũai Lê-vi sâng têq crang hĩp ki; cũai canŏ́h tỡ têq crang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq rưoh tỗp alới yỗn crang Hĩp Parnai Parkhán cớp yỗn táq níc ranáq án.”
3Yuaq ngkíq, puo Davĩt arô nheq tữh cũai proai I-sarel yỗn toâq pỡ vil Yaru-salem dŏq dững achu Hĩp Parnai Parkhán, chơ dŏq tâng ntốq án khoiq thrũan. 4Davĩt mơi máh tŏ́ng toiq Arôn cớp máh cũai Lê-vi hỡ, bữn neq: 5Tễ sâu Cô-hat la Uriel cỡt cũai sốt muoi culám bar chít náq. 6Tễ sâu Mê-rari la A-saya cỡt cũai sốt bar culám bar chít náq. 7Tễ sâu Kêr-sôm la Yô-el cỡt cũai sốt muoi culám pái chít náq. 8Tễ sâu E-li-saphan la Sê-maya cỡt cũai sốt bar culám náq. 9Tễ sâu Hep-rôn la E-liel cỡt cũai sốt tacual chít náq. 10Cớp tễ sâu Usiel la Ami-nadap cỡt cũai sốt muoi culám muoi chít la bar náq.
11Chơ Puo Davĩt arô Sadôc cớp Abia-tha, la cũai tễng rit sang, yỗn toâq ramóh án, dếh tỗp Lê-vi tapoât náq, ramứh neq: Uriel, A-saya, Yô-el, Sê-maya, E-liel, cớp Ami-nadap. 12Án pai chóq tỗp alới ki neq: “Tỗp anhia la sốt tâng máh sâu tỗp Lê-vi. Ngkíq anhia cớp sễm ai anhia cóq táq yỗn tỗ chác cỡt bráh puai rit, yỗn anhia têq crang Hĩp Parnai Parkhán dững dŏq tâng ntốq cứq khoiq thrũan chơ. 13Cỗ tian trỗ nhũang anhia tỡ bữn pỡq crang hĩp ki dững achu, yuaq ngkíq Yiang Sursĩ, Ncháu hái, yỗn hái roap tôt, yuaq hái táq tỡ bữn pĩeiq puai rit.”
14Chơ máh cũai tễng rit sang cớp cũai Lê-vi sambráh tỗ yỗn cỡt bráh puai rit, dŏq atỡi Hĩp Parnai Parkhán khong Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel. 15Ngkíq, tỗp Lê-vi crang Hĩp Parnai Parkhán toâq aluang cantrang, táq samoât Yiang Sursĩ khoiq patâp na Môi-se.
16Davĩt ớn máh cũai sốt tỗp Lê-vi rưoh ĩt cũai dŏq ũat cớp tapáih crơng lampỡiq neq: Achúng cớt, achúng toâr, cớp sar, dŏq ỡn chỡ na sưong ũat. 17-21Máh cũai bữn mpỗl parkeh sar la Hê-man con samiang Yô-el, Asap con samiang Be-rakia, cớp E-than con samiang Cu-saya, sâu Mê-rari. Alới ca tapáih achúng cớt la Sa-chari, Asiel, Sê-mi-ramôt, Yê-hiel, Uni, E-liap, Masĩa, cớp Be-naya. Cũai tapáih achúng toâr la Mati-thia, E-li-phê-lahu, Mic-nĩa, cớp A-sasia. Cớp bar náq kĩaq toong dống sang la Ô-bêt Ê-dôm cớp Yêl.
22Khê-nania la sốt máh cũai Lê-vi ca tapáih crơng lampỡiq, cớp án cỡt cũai ayông tỗp ũat, cỗ án dáng sa‑ữi tễ cansái ũat. 23Be-rakia cớp El-cana la sốt máh cũai kĩaq ngoah toong mut ntốq Hĩp Parnai Parkhán. 24Máh cũai tễng rit sang la neq: Sê-bania, Yô-saphat, Nê-thanel, A-masai, Sa-chari, Be-naya, cớp E-lia-se. Noau rưoh tỗp alới yỗn cỡt cũai plóng lavia pỡq nhũang Hĩp Parnai Parkhán. Ô-bêt Ê-dôm cớp Yê-hia la cũai kĩaq hĩp ki.

Dững Achu Hĩp Parnai Parkhán Pỡ Vil Yaru-salem

25Chơ puo Davĩt cớp máh cũai sốt tâng tỗp I-sarel, dếh máh cũai taniap tahan pỡq chu dống Ô-bêt Ê-dôm, cỗ ễ dững achu Hĩp Parnai Parkhán. Tỗp alới táq muoi pêl toâr dŏq cha bũi. 26Cỗ Yiang Sursĩ chuai cũai Lê-vi crang Hĩp Parnai Parkhán, ngkíq yuaq tỗp alới chiau sang ntroŏq tangcáh tapul lám, cớp cữu tôl tapul lám. 27Puo Davĩt cớp máh cũai Lê-vi ca crang hĩp, dếh Khê-nania la cũai ayông noau ũat, nheq náq alới sớp tampâc táq toâq aroâiq busín. Ma Davĩt sớp dếh au ê-phot busín hỡ. 28Ngkíq, nheq tữh cũai I-sarel pỡq caring hâu Hĩp Parnai Parkhán dững achu pỡ vil Yaru-salem na sưong triau cupo bũi ỡn lứq, dếh plóng lavia, plóng tacoi charán, parkeh sar, tapáih achúng toâr, cớp achúng cớt.
29Bo dững amut Hĩp Parnai Parkhán tâng vil, Mi-cal con mansễm puo Salơ, tapoang nhêng na ngoah toong piang. Án hữm puo Davĩt puan sarai cớp ayữn ayốq bũi óh lứq choâng moat Yiang Sursĩ; ngkíq án mumat puo Davĩt.