12

Cũai Dâu Lứq Tễ Tỗp Ben-yamin Ca Puai Puo Davĩt

1Nâi la máh cũai ca pỡq ramóh puo Davĩt tâng vil Sic-lac, la ntốq án ỡt tooq puo Salơ tễ nhũang. Tâng ntốq ki bữn tahan khễuq táq sa‑ữi ranáq. 2Tỗp alới khễuq pán tamĩang cớp payoal carvứt cartúng tamáu coah atĩ atoam tỡ la coah atĩ avêr. Alới la tễ tỗp Ben-yamin cớp sễm ai puo Salơ. 3Ahi-sơ cớp Yô-at la con samiang Sê-mah tễ vil Ki-bĩah; alới cỡt sốt tỗp Ben-yamin.
 Nheq tữh cũai cỡt tahan, bữn neq: Yê-siel cớp Pê-lêt la con samiang At-mavet; Be-raca cớp Yê-hu tễ vil Ana-thôt;
4It-maya tễ vil Ki-bê-ôn, án la tahan tễ tỗp pái chít náq clŏ́q lứq, cớp án cỡt sốt tâng tỗp pái chít náq ki. Cớp bữn tahan canŏ́h ễn, ramứh neq: Yê-ramia, Ya-hasiel, Yô-hanan, cớp Yô-sabat tễ tỗp Ke-dara; 5El-usai, Yê-ri-môt, Bê-lia, Sê-maria, Sê-patia tễ tỗp Harup; 6El-cana, It-sia, A-sarel, Yô-ê-sơ, Yasô-biam tễ tỗp Cô-ra; 7Yô-el-a cớp Sê-badia la con samiang Yê-rô-ham tễ tỗp Kê-dôr.

Cũai Tễ Tỗp Cát Ca Puai Puo Davĩt

8Nheq tữh cũai nâi la moang cũai tahan bữn ramứh pardŏh parchia. Alới tễ tỗp Cát, alới khễuq rachíl. Alới toâq rôm pỡ puo Davĩt, bo án ỡt ntốq parnoâng tâng ntốq aiq. Tỗp alới khễuq yống khễl cớp coih. Alới pla samoât cula samín, sangháiq samoât pỗih tâng anũol cóh. 9Tỗp nâi bữn chớc muoi noaq tĩng muoi noaq la neq: E-sơ la cũai muoi, Ô-badia la cũai bar, E-liap la cũai pái, 10Mit-mana la cũai pỗn, Yê-ramia la cũai sỡng, 11Atai la cũai tapoât, E-liel la cũai tapul, 12Yô-hanan la cũai tacual, El-sabat la cũai takêh, 13Yê-ramia la cũai muoi chít, cớp Mac-banai la cũai muoi chít la muoi.
14Máh cũai nâi tễ tỗp Cát, alới cỡt cũai taniap máh tỗp tahan; án ca bữn chớc cớt ki taniap muoi culám náq tahan, cớp án ca chớc toâr hỡn ki taniap muoi ngin náq tahan. 15Bữn muoi cumo tâng casâi muoi, bo crỗng Yôr-dan clưn poân bar coah pứh, alới clong crỗng cớp tuih yỗn dễq nheq máh cũai proai ỡt tâng phong coah angia mandang loŏh, cớp coah angia mandang pât.

Máh Cũai Tễ Tỗp Ben-yamin Cớp Tỗp Yuda

16Bữn muoi tỗp tahan tễ tỗp Ben-yamin cớp tỗp Yuda pỡq ramóh puo Davĩt pỡ ntốq parnoâng. 17Puo Davĩt loŏh roap chỗm alới, cớp pai neq: “Khân tỗp anhia toâq cỗ ễ cỡt yớu ratoi dŏq rachuai cứq, cứq bũi roap anhia yỗn ỡt tâng ntốq nâi, cớp têq anhia mut ỡt parnơi cớp tỗp hếq. Ma khân anhia toâq cỗ táq alia bar ploah, cớp ễ chiau cứq yỗn cũai par‑ũal, tam cứq tỡ bữn táq lôih ntrớu chóq anhia, ki cứq sễq Yiang Sursĩ toâp, án ca achúc achiac hái sang toam, dáng tễ ranáq nâi cớp yỗn anhia bữn roap tôt.”
18Chơ Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt A-masai, la cũai sốt pái chít náq tahan clŏ́q lứq, cớp án pai neq: “Davĩt con samiang Yê-sai ơi! Tỗp hếq pruam coah anhia. Sễq anhia cớp máh cũai rachuai ranáq anhia táq ranáq yỗn pân cỡt. Lứq samoât Yiang Sursĩ chuai anhia!”
 Chơ Davĩt loŏh roap chỗm tỗp alới, cớp án chóh alới cỡt cũai sốt tahan án.

Cũai Tễ Tỗp Ma-nasê Ca Puai Davĩt

19Dếh cũai tễ tỗp Ma-nasê hỡ ỡt coah Davĩt, bo Davĩt pruam cớp tỗp Phi-li-tin dŏq chíl puo Salơ. Ma Davĩt tỡ bữn rachuai tỗp Phi-li-tin, yuaq máh puo tỗp Phi-li-tin khoiq sâng noau pai cŏh lơ Davĩt phếq thũ tỗp alới. Alới ngcŏh Davĩt pruam coah puo Salơ la cũai sốt án tễ nhũang. Chơ tỗp alới ớn án píh chu pỡ vil Sic-lac. 20Máh cũai bữn ramứh nâi la tahan tễ tỗp Ma-nasê ca ỡt coah Davĩt bo án chu loah pỡ vil Sic-lac. Ramứh alới neq: At-náh, Yô-sabat, Yê-diel, Mi-kêl, Yô-sabat, E-li-hu, cớp Si-lathai. Máh cũai nâi la sốt tahan muoi ngin náq tâng tỗp Ma-nasê. 21Tỗp alới chuai Davĩt chíl cớp máh cũai toâq rapốn, yuaq nheq náq alới la cũai clŏ́q lứq rachíl, cớp alới cỡt cũai taniap tỗp tahan Davĩt. 22Cu rangái bữn níc tahan tamái toâq parỗm cớp tỗp tahan Davĩt, toau tahan Davĩt cỡt tỗp poâl ca clứng lứq.

Davĩt Chĩc Ramứh Máh Tahan Án

23Bo Davĩt ỡt tâng vil Hep-rôn bữn sa‑ữi náq tahan ễn khoiq rien ngê tahan, alới mut parỗm parnơi cớp tahan án. Alới rachuai án yỗn bữn chỗn cỡt puo pláih loah puo Salơ, yỗn cỡt samoât Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq chơ. Nâi la máh thrỗq cũai tahan tễ dũ tỗp, bữn neq:
24Tỗp Yuda 6,800 náq, alới bữn dũ máh crơng choac dŏq pỡq rachíl, la khễl cớp coih.
25Tỗp Si-mê-ôn 7,100 náq, la moang tahan khoiq rien ngê rachíl.
26Tỗp Lê-vi 4,600 náq, 27bữn dếh tỗp Yê-hôi-ada tŏ́ng toiq Arôn, la 3,700 náq, 28dếh tỗp sễm ai Sadôc la cũai póng ca dáng sa‑ữi tễ ngê rachíl; alới la 22 náq sốt tahan.
29Tỗp Ben-yamin la muoi tỗp cớp puo Salơ, alới bữn tahan 3,000 náq; ma noâng clứng cũai tễ tỗp Ben-yamin ca pruam cớp puo Salơ.
30Tỗp Ep-ra-im 20,800 náq moang tahan clŏ́q lứq tễ sâu alới.
31Tadĩ tỗp Ma-nasê la 18,000 náq moang tahan noau khoiq rưoh dŏq rachuai Davĩt yỗn cỡt puo.
32Tỗp I-sacar la 200 náq ca cỡt sốt máh tahan tễ sễm ai alới. Máh cũai nâi dáng cóq táq nŏ́q bo ki, cớp alới dáng tỗp I-sarel cóq táq nŏ́q yỗn cỡt o.
33Tỗp Sa-bulôn bữn 50,000 náq khoiq rien yống dũ ramứh crơng choac; alới cỡt tahan tanoang tapứng lứq chóq Davĩt.
34Tỗp Nep-tali bữn cũai sốt tahan 1,000 náq, cớp alới bữn tahan 37,000 náq yống khễl cớp yống coih.
35Tỗp Dan la 28,600 náq, la moang tahan khoiq rien ngê rachíl.
36Tỗp Asêr la 40,000 náq thrũan ễ rachíl tê.
37Cớp tễ angia mandang loŏh yáng crỗng Yôr-dan bữn tỗp Ruben, Cát, cớp tadĩ tỗp Ma-nasê. Parỗm nheq tữh alới la 120,000 náq; tỗp nâi khoiq rien yống cớp dững crơng choac dũ ramứh.
38Máh tahan nâi pruam pỡq chu vil Hep-rôn thrũan ễ loŏh rachíl, yuaq alới ễ táq yỗn Davĩt bữn chỗn cỡt puo cũai I-sarel. Cớp nheq tữh cũai I-sarel canŏ́h la pruam tê yỗn Davĩt cỡt puo alới. 39Tỗp alới ỡt cớp Davĩt tâng ntốq ki pái tangái, cớp alới cha nguaiq cỗ sễm ai alới khoiq thrũan dŏq chơ máh crơng sana ki. 40Bữn dếh tỗp I-sacar, Sa-bulôn cớp Nep-tali, ca ỡt yơng coah angia pỡng hỡ toâq. Alới dững máh aséh dễn, lac‑da, cớp ntroŏq patiang crơng sana neq: Bỗt racáu, palâi tarúng, palâi nho khỗ, blŏ́ng nho, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê. Tỗp alới dững ntroŏq cớp cữu hỡ dŏq kiac cỡt crơng sana. Chũop cruang I-sarel dũ náq sâng bũi ỡn lứq Davĩt bữn cỡt puo.