3

Gia đình Đa-vít

1Đây là tên các con trai Đa-vít sinh tại Hếp-rôn: Am-nôn, trưởng nam (mẹ là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên), thứ nhì là Đa-ni-ên (mẹ là A-bi-ga-in, người Cát-mên), 2thứ ba là Áp-sa-lôm (mẹ là Ma-a-ca, con Thanh-mai, vua xứ Ghê-sua), thứ tư là A-đô-ni-gia (mẹ là Ha-ghít), 3thứ năm là Sê-pha-tia (mẹ là A-bi-tan), thứ sáu là Ích-rê-am (mẹ là Éc-la). 4Cả sáu con đều sinh tại Hếp-rôn, nơi Đa-vít cai trị 7 năm rưỡi. Sau đó, về Giê-ru-sa-lem, vua trị vì thêm 33 năm nữa.
5Các con trai Đa-vít sinh tại Giê-ru-sa-lem là: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, và Sa-lô-môn (mẹ của cả 4 người là Bát-sê-ba, con Am-mi-ên). 6Ngoài ra, Đa-vít còn có thêm 9 con trai khác: Íp-ra, Ê-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết, 7Nô-ga, Nê-phéc, Gia-phia, 8Ê-li-sa-ma, Ê-li-a-đa, và Ê-li-phê-lết.
9Đó là tên các con trai Đa-vít, chưa kể con trai do các phi tần. Đa-vít cũng có một con gái tên là Ta-ma.
10-14Đây là dòng dõi của Sa-lô-môn: Rô-bô-am, A-bi-gia, A-sa, Giê-hô-sa-phát, Giô-ram, A-cha-xia, Giô-ách, A-ma-xia, A-xa-ria, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia, Ma-na-se, A-môn, Giô-si-a.
15Con trai của Giô-si-a là: Giô-ha-nan, Giê-hô-gia-kim, Sê-đê-kia và Sa-lum.
16Con trai của Giê-hô-gia-kim là: Giê-cô-nia và Sê-đê-kia.
17,18Trong thời gian bị lưu đày, Giê-cô-nia sinh 7 con trai: Sa-la-thiên, Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-xa, Giê-ca-mia, Hô-sa-ma, và Nê-đa-bia.
19,20Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam, Ha-na-nia, Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia, Du-sáp Hê-sết, và con gái là Sê-lô-mít.
21,22Con trai của Ha-na-nia là Phê-la-tia và Giê-sai.
Con trai của Giê-sai là Rê-pha-gia.
Con trai của Rê-pha-gia là Ạc-nan.
Con trai của Ạc-nan là Áp-đia.
Con trai của Áp-đia là Sê-ca-nia.
Con trai của Sê-ca-nia là Sê-ma-gia. Sê-ma-gia có 6 con trai gồm có Hát-túc, Di-ganh, Ba-ria, Nê-a-ria, Sa-phát.
23Nê-a-ria có 3 con trai: Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham.
24Ê-li-ô-ê-nai có 7 con trai: Hô-đa-via, Ê-li-a-síp, Phê-la-gia, A-cúp, Giô-ha-nan, Đê-la-gia, và A-na-ni.