3

Phung Anak Êkei Y-Đawit

(II Sam 3:2-5; 5:13-16; I KYD 14:3-7)

1Anei jing phung anak êkei Y-Đawit arăng kkiêng kơ ñu hlăm ƀuôn Hêbron: anak tal êlâo jing Y-Amnôn, ñu mâo gơ̆ hŏng H'Ahinôam mơ̆ng găp djuê Jesrêel; anak tal dua jing Y-Daniel, ñu mâo gơ̆ hŏng H'Abigêl mniê mơ̆ng ƀuôn Karmel, 2anak tal tlâo Y-Apsalôm, amĭ gơ̆ jing H'Maka, anak mniê Y-Talmai, mtao čar Gêsur; anak tal pă Y-Adônija, amĭ gơ̆ jing H'Hagit; 3anak tal êma jing Y-Sêpatia, ñu mâo gơ̆ hŏng H'Abital; anak tal năm Y-Itrêam hŏng mô̆ ñu H'Êgla; 4 arăng kkiêng kơ ñu năm čô hlăm ƀuôn Hêbron, tinăn ñu jing mtao kiă kriê êjai kjuh thŭn năm mlan. Leh anăn ñu kiă kriê tlâo pluh tlâo thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 5 Phung anei arăng kkiêng kơ ñu hlăm ƀuôn Yêrusalem: Y-Simêa, Y-Sôbap, Y-Nathan, leh anăn Y-Salômôn, pă čô hŏng H'Batsua anak mniê Y-Amiêl; 6leh anăn Y-Iphar, Y-Êlisama, Y-Êliphêlet, 7Y-Nôga, Y-Nêphek, Y-Japhia, 8Y-Êlisama, Y-Êliada, leh anăn Y-Êliphêlet, dua păn čô. 9Jih jang phung anăn jing anak êkei Y-Đawit êbeh kơ phung anak êkei hŏng mô̆ hjŭng; leh anăn H'Tamar jing adei mniê diñu.

Phung Anak Čô Y-Salômôn

10Phung anak čô Y-Salômôn: Y-Rôbôam, Y-Abija, Y-Asa, Y-Jôsaphat, 11Y-Jôram, Y-Ahasia, Y-Jôas, 12Y-Amasia, Y-Asaria, Y-Jôtham, 13Y-Ahas, Y-Hêsêkia, Y-Manasê, 14Y-Amôn, Y-Jôsia. 15Phung anak êkei Y-Jôsia: Y-Jôhanan anak tal êlâo, Y-Jêhôyakim anak tal dua, Y-Sêdêkia anak tal tlâo, Y-Salum anak tal pă. 16Phung anak čô Y-Jêhôyakim: Y-Jêkônia, Y-Sêdêkia; 17leh anăn phung anak êkei Y-Jêkônia pô jing mnă: Y-Sêaltiêl, 18Y-Malkiram, Y-Pêdaya, Y-Sênasar, Y-Jêkamia, Y-Hôsama, leh anăn Y-Nêdabia; 19leh anăn phung anak êkei Y-Pêdaya: Y-Sêrubabel leh anăn Y-Simei; leh anăn phung anak êkei Y-Sêrbabel: Y-Mêsulam leh anăn Y-Hanania, leh anăn H'Sêlômit jing adei mniê diñu; 20leh anăn Y-Hasuba, Y-Ôhel, Y-Bêrêkia, Y-Hasadia, leh anăn Y-Jusap-Hêset, êma čô. 21Phung anak êkei Y-Hanania mâo dua čô anak êkei: Y-Pêlatia leh anăn Y-Jêsaya, Y-Jêsaya jing ama kơ Y-Rêphaya; Y-Rêphaya jing ama kơ Y-Arnan; Y-Arnan jing ama kơ Y-Ôbadia; Y-Ôbadia jing ama kơ Y-Sêkania. 22Anak êkei Y-Sêkania: Y-Sêmaya. Phung anak êkei Y-Sêmaya: Y-Hatus, Y-Igal, Y-Baria, Y-Nêaria, leh anăn Y-Saphat, năm čô. 23Phung anak êkei Y-Nêaria: Y-Êliôênai, Y-Hiskia, leh anăn Y-Asrikam, tlâo čô. 24Phung anak êkei Y-Êliôênai: Y-Hôdawia, Y-Êliasip, Y-Pôlaya, Y-Akup, Y-Jôhanan, Y-Dêlaya, leh anăn Y-Anani, kjuh čô.