3

Phung Noi Deh Y-David

1Aơ jêng phung kon bu klâu Y-David bu deh ma păng tâm ƀon Hêbron: Kon bôk rah jêng Y-Amnôn, păng geh ôbăl đah H'Ahi nôam, bơh phung mpôl Jesrêel; kon rơh bar jêng Y-Daniel, păng gel ôbăl đah H'Abigiêl bu ur bơh ƀon Karmel. 2Kon rơh pe, Y-Apsalôm, mê̆ ôbăl jêng H'Maka, kon bu ur Y-Talmai, hađăch n'gor Gêsur; kon rơh puăn Y-Adônija mê̆ ôbăl jêng H'Hagit; 3kon rơh prăm jêng Y-Sêpatia, păng geh ôbăl đah H'Abital; kon rơh prao Y-Itrêam đah ur păng H'Êgla; 4bu deh ăn păng prao nuyh tâm ƀon Hêbrôn, ta nây păng jêng hađăch chiă uănh dôl pơh năm prao khay. Jêh ri păng chiă uănh pe jê̆t ma pe năm tâm ƀon Yêrusalem. 5Phung aơ bu deh ăn păng ta ƀon Yêrusalem: Y-Simêa, Y-Sôbap, Y-Nathan jêh ri Y-Salômôn, puăn nuyh đah H'Batsua kon bu ur Y-Amiêl; 6jêh ri Y-Iphar, Y-Êlisama, Y-Êliphêlet, 7Y-Nôga, Y-Nêphek, Y-Japhia, 8Y-Êlisama, Y-Êliada, jêh ri Y-Êliphêlet, sĭn nuyh. 9Lĕ rngôch phung nây jêng kon bu klâu Y-David rmeh ma kon bu klâu đah ur yông; jêh ri H'Tamar jêng oh bu ur khân păng.

Phung Kon Sau Y-Salômôn

10Phung kon bu klâu Y-Salômôn: Y-Rôbôam, Y-Abija, Y-Asa, Y-Jôsaphat, 11Y-Jôram, Y-Abasia, Y-Jôas, 12Y-Amasia, Y-Asaria, Y-Jôtham, 13Y-Ahas, Y-Hêsêkia, Y-Manasê, 14Y-Amôn, Y-Jôsia. 15Phung kon bu klâu Y-Jôsia: Y-Jôhanan kon bôk rah, Y-Jêhôyakim kon rơh bar, Y-Sêdêkia kon rơh pe, Y-Salum kon rơh puăn. 16Phung kon bu klâu Y-Jêhôyakim: Y-Jêkônia, Y-Sêdêkia; 17jêh ri phung kon bu klâu Y-Jêkônia nơm jêng bu nă: Y-Sêaltiêl, 18Y-Malkiram, Y-Pêdaya, Y-Sênasar, Y-Jêkamia, Y-Hôsama, jêh ri Y-Nêdabia; 19jêh ri phung kon bu klâu Y-Pêdaya: Y-Sêrubabet jêh ri Y-Simei; jêh ri phung kon bu klâu Y-Sêrubabel: Y-Mêsulam jêh ri Y-Hanania, jêh ri H'Sêlômit jêng oh bu ur khân păng; 20jêh ri Y-Hasuba, Y-Ôbel, Y-Bêrêkia, Y-Hasadia, jêh ri Y-Jusap-Hêset, prăm nuyh. 21Phung kon bu klâu Y-Hanania: Y-Pêlatia, jêh ri Y-Pêsaya, Y-Rêphaya, Y-Arnan, Y-Ôbadia, Y-Sêkania. 22Kon bu klâu Y-Sêkania: Y-Sêmana. Phung kon bu klâu Y-Sêmay a: Y-Hatus, Y-Igal, Y-Baria, Y-Nêaria, jêh ri Y-Saphat, prăm nuyh. 24Phung kon bu klâu Y-Êliônai: Y-Hôda wia, Y-Êliasip, Y-Pôlaya, Y-Akup, Y-Jôhanan, Y-Dêlaya, jêh ri Y-Anani, pơh nuyh.