6

Sa-lamôn Táq Dống Sang Toâr

1Toâq vớt máh cũai proai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, khoiq bữn pỗn culám tacual chít cumo chơ, tâng casâi bar (la casâi Siu) cumo pỗn Sa-lamôn cỡt puo cũai I-sarel, án tabŏ́q táq dống sang. 2Yáng clống dống sang la cuti tapoât chít coat, la‑a bar chít coat, cớp sarỡih pái chít coat. 3Ntrỡn choâng ngoah mut dống sang la bar chít coat, cớp la‑a muoi chít coat, machớng cớp tâng clống Dống Sang Toâr. 4Viang dống sang bữn ngoah toong alúh, tâng clống la‑a ma coah tiah hễp. 5Bar coah piang pa cớp coah clĩ dống sang, án táq cỡt máh clống pái tran. 6Clống tran pưn la‑a sỡng coat, clống mpứng dĩ la‑a tapoât coat, cớp clống tran pỡng la‑a tapul coat. Cớp tâng dống sang án táq dŏq ntốq ien aloap, yuaq án tỡ ễq tốc ratâng.
7Tamáu ễ táq dống sang, noau tốc pỡ ntốq píq tamáu, toâq táq dống sang tỡ bữn sâng sưong parnúh, tanốc, tỡ la crơng canŏ́h táq toâq tac.
8Ngoah mut chu tran pưn to cớp dống sang chu angia coah pưn; chơ bữn ngcál ntruang chỗn chu tran bar cớp tran pái. 9Toâq puo Sa-lamôn táq dống sang moâm chơ, án ĩt aluang sê-da táq chỗih cớp táq ariang sarưng. 10Máh clống noau aloap cỡt pái tran, dũ tran sarỡih sỡng coat, to tễ dống sang toâq tanoâp aluang sê-da, ma amóh cớp ratâng dống sang.
11Yiang Sursĩ atỡng puo Sa-lamôn neq: 12“Tễ ranáq mới ễ táq dống sang nâi, khân mới táq puai máh phễp rit cớp santoiq cứq patâp, cứq táq ariang cứq khoiq ữq cớp Davĩt mpoaq mới. 13Cứq ễ ỡt cớp cũai I-sarel, la cũai proai cứq, tâng dống sang mới ntôm táq sanua, cớp cứq tỡ bữn táh tỗp alới.”
14Ngkíq puo Sa-lamôn táq moâm Dống Sang Toâr.

Crơng Pasang Tâng Clống Dống Sang Toâr Ễq Yỗn Nêuq

15Ratâng yáng clống Dống Sang Toâr tễ pưn toau toâq sarưng noau apooq toâq aluang sê-da; tâng tapang noau sữn aluang sango. 16Tâng clống dống sang ỡt yoah pỡng bữn Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt; cuti bar chít coat, sangkít tễ pưn toau toâq pỡng toâq pian aluang sê-da. 17Ntốq Tễng Rit yáng moat Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt la cuti pỗn chít coat. 18Tâng pian aluang sê-da noau khũar pachĩr cỡt rup aluoi cớp piar aluang. Tâng máh ratâng coah clống noau apooq nheq toâq aluang sê-da dŏq tỡ yỗn hữm tamáu.
19Coah clĩ Ntốq Tễng Rit bữn Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt; tâng ntốq ki noau dŏq Hĩp Parnai Parkhán. 20Clống ki cuti bar chít coat, la‑a bar chít coat, sarỡih bar chít coat, cớp blom nheq toâq yễng. Cớp án blom dếh prông sang táq toâq aluang sê-da hỡ. 21Tâng Ntốq Tễng Rit noau blom toâq yễng, cớp bữn sái-sô yễng yoang catáng rana mut chu Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt; clống nâi noau blom nheq toâq yễng. 22Chũop Ntốq Tễng Rit noau blom toâq yễng nheq, dếh prông sang tâng clống ki hỡ.
23Án táq bar lám rup chê-rup toâq aluang o‑li‑vê, cớp dŏq tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt. Bar lám chê-rup sarỡih muoi chít coat. 24-26Bar lám chê-rup nâi la machớng nheq. Muoi lám bữn bar lám khlap, dũ khlap cuti sỡng coat. Khân paliang khlap mán bữn muoi chít coat. 27Chơ án achúh bar lám chê-rup tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt dŏq muoi coah khlap parchốq parnơi bân mpứng dĩ clống, ma muoi coah ễn tớt cớp ratâng. 28Bar lám chê-rup nâi án blom toâq yễng.
29Ratâng tâng bar clống tâng Dống Sang Toâr noau khũar pachĩr táq rup chê-rup, nỡm tarễc, cớp piar aluang. 30Santưn bar clống ki án blom toâq yễng.
31Bar lám cantáih toong táq toâq aluang o‑li‑vê dŏq catáih Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt; khuon ngoah toong ki bữn sỡng canũt. 32Ngoah toong nâi pasang toâq rup chê-rup, rup nỡm tarễc, cớp rup piar aluang ca cũai chiang khoiq khũar pachĩr. Ngoah toong, rup chê-rup, cớp rup nỡm tarễc án blom toâq yễng. 33Khuon ngoah toong mut chu clống toâr cỡt pỗn canũt, cớp táq toâq aluang o‑li‑vê. 34Bữn bar lám cantáih ngoah toong péh táq toâq aluang sango, 35cớp khũar pachĩr rup chê-rup, nỡm tarễc, cớp piar aluang ca cũai chiang khoiq blom toâq yễng machớng nheq.
36Án táq nchŏh lavíng viang Dống Sang Toâr, patoi cốc tamáu pái rana, cớp padol chóq aluang sê-da táq caning.
37Puo Sa-lamôn tabŏ́q táq Dống Sang Toâr tâng casâi bar raclũoq cớp casâi Siu tâng cumo pỗn án cỡt puo. 38Án táq moâm Dống Sang Toâr ariang án khoiq aloŏh ngê tâng casâi tacual raclũoq cớp casâi Bul, la cumo muoi chít la muoi án cỡt puo. Puo Sa-lamôn táq Dống Sang Toâr nheq tapul cumo nŏ́q moâm.