16

1Vớt ki, Yiang Sursĩ ớn Yê-hu con samiang Ha-nani, la cũai tang bỗq án, pỡq atỡng puo Basa neq: 2“Mới la cũai cacớt lứq, ma cứq khoiq acŏ́q mới achỗn yỗn cỡt cũai radững tỗp I-sarel, la proai cứq. Ma sanua, mới táq ranáq lôih machớng Yê-rabũam, cớp mới radững cũai proai cứq táq lôih tê. Ranáq lôih tỗp alới ki táq yỗn cứq sâng cutâu mứt. 3Yuaq ngkíq, cứq ễ pupứt táh mới cớp nheq dống sũ anhia; cứq ễ táq chóq mới cớp dống sũ mới ariang cứq khoiq táq chóq Yê-rabũam con samiang Nê-bat tê. 4Khân bữn cũai tễ dống sũ mới mŏ cuchĩt tâng vil, bữn acho toâq cáiq cha sac án; ma khân aléq cuchĩt yáng tiah vil, bữn calang toâq tot cha sac án.”
5Máh ranáq puo Basa táq cớp máh chớc án noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 6Puo Basa cuchĩt, cớp noau dững tứp án tâng ping pỡ vil Tir-sa. Chơ E-lah con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.
7Yiang Sursĩ chíl puo Basa cớp dống sũ án na láih parnai Yê-hu con samiang Ha-nani, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Ncháu atỡng ngkíq cỗ tian puo Basa cớp dống sũ án táq ranáq lôih chóq Ncháu, cớp mandốq ễq Yiang Sursĩ cutâu mứt, na alới táq ranáq sâuq lứq machớng puo Yê-rabũam khoiq táq; cớp cỗ tian Basa cachĩt máh tŏ́ng toiq Yê-rabũam.

E-lah Cỡt Puo Cũai I-sarel

8Bo Asa cỡt puo cũai Yuda bữn bar chít tapoât cumo, chơ E-lah con samiang puo Basa chỗn cỡt puo cũai I-sarel tâng vil Tir-sa bữn bar cumo. 9Sim-ri la cũai ayững atĩ puo E-lah. Án nhêng salĩq tadĩ pún sễ aséh rachíl khong puo E-lah, mŏ án chuaq ngê ễ cachĩt E-lah. Bữn muoi tangái puo E-lah ỡt tacu nguaiq blŏ́ng tâng dống Ar-sa, la cũai nhêng salĩq dống puo tâng vil Tir-sa; 10Sim-ri mut cachĩt toâp puo E-lah tâng dống ki, cớp chóh tỗ án bữm cỡt puo pláih E-lah. Ranáq nâi cỡt tâng cumo bar chít tapul Asa cỡt puo cruang Yuda.
11Toâq Sim-ri mbỡiq cỡt puo, án cachĩt dũ náq cũai samiang tâng dống sũ puo E-lah, dếh sễm ai cớp yớu ratoi cớp E-lah hỡ. 12Sim-ri cachĩt táh dũ náq cũai tâng dống sũ puo Basa, yỗn cỡt rapĩeiq samoât santoiq Yiang Sursĩ khoiq pai na Yê-hu, la cũai tang bỗq án. 13Cỗ tian Basa cớp E-lah con samiang án cucốh sang rup, cớp radững cũai proai I-sarel táq lôih, ngkíq Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp I-sarel sâng cutâu mứt. 14Máh ranáq puo E-lah táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq.

Sim-ri Cỡt Puo Cũai I-sarel

15Bo Asa cỡt puo cũai Yuda bữn bar chít tapul cumo, chơ Sim-ri chỗn cỡt puo cũai I-sarel tâng vil Tir-sa, ma tapul tangái sâng. Bo ki, tỗp tahan I-sarel ntôm lavíng vil Kip-bê-thôn tâng cruang Phi-li-tin. 16Toâq tỗp alới sâng noau pai Sim-ri chuaq ngê cớp khoiq cachĩt chơ puo E-lah, ngkíq alới chóh Ôm-ri la cũai taniap tahan, yỗn án ễn cỡt puo cũai I-sarel. 17Ôm-ri dững máh tahan loŏh tễ vil Kip-bê-thôn, chơ pỡq lavíng dŏq vil Tir-sa. 18Toâq Sim-ri hữm khoiq noau chíl riap chơ vil Tir-sa, ngkíq án mut chu ntốq parnoâng tâng dống puo cớp chŏ́ng táh chíq dống ki; chơ án cuchĩt loâng tâng ũih ki. 19Ranáq nâi cỡt ngkíq la cỗ tian án táq ranáq lôih chóq Yiang Sursĩ, cớp án radững cũai proai I-sarel táq lôih machớng puo Yê-rabũam khoiq táq tễ nhũang chơ. 20Máh ranáq Sim-ri táq, dếh án cheng sốt puo E-lah, noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq.

Ôm-ri Cỡt Puo Cũai I-sarel

21Cũai proai I-sarel caryoah cỡt bar tỗp, tỗp muoi ễq Tip-ni con samiang Ki-nat cỡt puo, cớp tỗp bar ễq Ôm-ri cỡt puo. 22Toâq parsốt, tỗp alới ca puai Ôm-ri bữn riap. Tip-ni cuchĩt, cớp Ôm-ri cỡt puo nheq. 23Tâng cumo pái chít la muoi Asa cỡt puo cruang Yuda, Ôm-ri cỡt puo cruang I-sarel; án cỡt puo muoi chít la bar cumo. Tapoât cumo dâu án cỡt puo tâng vil Tir-sa, 24án chỡng dũal cóh Sa-mari tễ cũai samiang ramứh Sê-mêr, kia práq tapoât ngin ŏ́c. Puo Ôm-ri táq viang khâm tâng cóh nâi, cớp án ayứng vil tamái hỡ. Án amứh vil ki la Sa-mari, puai loah ramứh Sê-mêr la cũai ndỡm dâu lứq cóh ki.
25Puo Ôm-ri táq ranáq lôih chóq Yiang Sursĩ sâuq hỡn tễ cũai cỡt sốt nhũang án. 26Án táq machớng puo Yê-rabũam con samiang Nê-bat ca khoiq táq lôih chóq Yiang Sursĩ, cớp án radững máh cũai I-sarel táq lôih tê na cucốh sang rup yiang canŏ́h; án táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu mứt. 27Máh ranáq puo Ôm-ri táq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai I-sarel Khoiq Táq. 28Puo Ôm-ri cuchĩt, cớp noau dững tứp án tâng ping pỡ vil Sa-mari. Moâm ki, Ahap con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Ahap Cỡt Puo Cruang I-sarel

29Bo Asa cỡt puo cruang Yuda bữn pái chít tacual cumo, chơ Ahap con samiang puo Ôm-ri chỗn cỡt puo cruang I-sarel; án cỡt puo tâng vil Sa-mari bar chít la bar cumo. 30Ahap táq ranáq sâuq lứq chóq Yiang Sursĩ, clữi tễ máh cũai cỡt puo nhũang án. 31Án táq ranáq sâuq machớng cớp Yê-rabũam con samiang Nê-bat, ma án táq ranáq lôih hỡn tễ ki ễn. Án racoâiq niang Yê-sabel con cumũr Êt Ba-al, puo vil Sadôn, cớp án cucốh sang yiang Ba-al hỡ. 32Án táq dống sang yỗn yiang Ba-al pỡ vil Sa-mari, chơ án táq prông cớp dững dŏq prông ki tâng dống sang yiang Ba-al. 33Clữi tễ ki ễn, án táq tanũl dŏq sang yiang Asê-ra. Án táq yỗn Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel, sâng cutâu mứt chóq án, hỡn tễ máh puo I-sarel canŏ́h. 34Bo án cỡt puo, Hiel la cũai tễ vil Bet-el atức loah vil Yê-ri-cô. Bo Hiel mbỡiq táq tanang vil Yê-ri-cô tamái, Abi-ram con samiang clúng án cuchĩt; cớp bo án táq ngoah toong vil, Sê-cúp con samiang ralŏ́h án ễn cuchĩt. Máh ranáq nâi cỡt rapĩeiq samoât Yiang Sursĩ khoiq atỡng na Yô-sũa con samiang Nun.