6

Xalumoos ua Lub Tuamtsev

1Thaum Xalumoos ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees tau plaub xyoos, xyoo plaub thaum lub ob hlis ntuj uas hu ua hli Xiv, Xalumoos txawm pib ua lub Tuamtsev. Suav txij thaum cov Yixalayees khiav nram tebchaws Iziv los txog lub sijhawm uas Xalumoos ua lub Tuamtsev ntawd tau plaub puas yim caum xyoo. 2Lub Tuamtsev sab hauv nruab nrog ntev rau caum tshim, dav peb caug tshim thiab siab peb caug tshim. 3Chav ntawm lub qhovrooj mus rau hauv, tob kaum tshim, ntev nees nkaum tshim, thiab dav ib yam li chav dawbhuv. 4Lub Tuamtsev muaj qhovrai thoob plaws txhua sab phabntsa. Tej qhovrai ntawd sab nraud nqaim dua sab hauv. 5Lub Tuamtsev sab nraud tseem muaj dua peb txheej uas yog sab qaum tsev thiab ob tog, ib txheej twg siab tsib tshim. 6Txheej hauv qab kawg, ib chav twg dav tsib tshim, txheej nruab nrab, ib chav twg dav rau tshim, thiab txheej kawg saum ub, ib chav twg dav xya tshim. Lub Tuamtsev tej phabntsa ob txheej saud xov nyias dua txheej hauv qab, tej chav ntawd ib txheej txawb rau ib txheej tsis muaj nqaj ntoo ntsia tuav tej phabntsa ntawd li.
7Tej pobzeb uas ua lub Tuamtsev ntawd, yeej txaug tau zoo zoo ntawm qhov chaw txaug los lawm. Yog li ntawd, thaum coj los ua thiaj tsis muaj suab rauj, suab taus lossis lwm yam suab cuabyeej nrov li.
8Lub qhovrooj txheej hauv qab uas nyob ntawm lub Tuamtsev sab nrad, muaj ntaiv nce mus rau saum txheej ob thiab txheej peb. 9Xalumoos muab tej txiag ntoo thuv los ntsia vov thoob plaws sab hauv. Yog li ntawd, Vajntxwv Xalumoos thiaj ua lub Tuamtsev tiav lawm. 10Peb txheej uas nws ua ncig lub Tuamtsev sab nraud, ib txheej twg siab tsib tshim, thiab muab tej txiag ntoo thuv los ntsia npuab khov kho rau.
11Tus TSWV hais rau Xalumoos hais tias, 12“Hais txog lub Tuamtsev uas koj tabtom ua ntawd, yog koj ua raws li kuv tej kevcai thiab mloog kuv tej lus samhwm, kuv yuav pab koj raws li tej lus uas kuv tau cog tseg rau koj txiv Daviv lawm. 13Kuv yuav nrog nraim kuv haivneeg Yixalayees nyob hauv lub Tuamtsev uas koj ua no, thiab kuv yuav tsis tso lawv tseg ib zaug li.”
14Xalumoos ua lub Tuamtsev tiav lawm.

Lub Tuamtsev Sab Hauv

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 3.8-13)

15Sab phabntsa hauv lub Tuamtsev puavleej muab tej txiag ntoo thuv xov hauv taw mus nto plaws rau saum qab nthab, thiab muab tej txiag ntoo ciab los pua thoob plaws lub plag tse. 16Chav hauv nruab nrog uas hu ua Chav Dawbhuv kawg nkaus, yog chav uas nyob tom qab hauv lub Tuamtsev, chav ntawd qhov ntev muaj nees nkaum tshim thiab puavleej muab txiag ntoo thuv xov hauv taw mus nto plaws rau saum qab nthab. 17Chav uas nyob ntawm hauv ntej chav Dawbhuv kawg nkaus ntev plaub caug tshim. 18Tej txiag ntoo thuv uas xov lub Tuamtsev mas puavleej muab txaug txaij nraug zees ua duab plhuaj taub thiab ua duab paj ntoos huv tibsi; sab hauv nruab nrog xov txiag ntoo thuv thoob plaws tsis pom ib qhov ntsa pobzeb tshwm li.
19Chav uas ua rau hauv lub Tuamtsev tom qab kawg nkaus, yog chav uas muab lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg coj mus tso rau hauv. 20Chav no ntev nees nkaum tshim, dav nees nkaum tshim thiab siab nees nkaum tshim, yog muab kub vuam thoob plaws. Xalumoos muab txiag ntoo thuv ntsia npuab thoob plaws lub thaj. 21Muab kub vuam thoob plaws lub Tuamtsev sab hauv thiab muab tej saw kub cab hla txojkev uas mus rau hauv chav dawbhuv uas muab kub vuam thoob plaws ntawd. 22Xalumoos muab kub vuam lub Tuamtsev sab hauv thoob plaws, ib yam li lub thaj uas nyob hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus.
23Muab ntoo roj txaug ua ob tug qhelunpees uas muaj tis txawb rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus, ib tug twg siab kaum tshim. 24-26Ob tug qhelunpees ntawd loj sib luag zos thiab zoo ib yam nkaus. Thiab puavleej muaj tis, ib sab tis twg ntev tsib tshim, sab ntsis tis tom no mus rau sab ntsis tis tom ub ntev kaum tshim. 27Lawv muab ob tug qhelunpees ntawd coj mus txawb sib ncag zos rau hauv chav Dawbhuv kawg nkaus kom ob tug qhelunpees ntawd nthuav tis tuaj sib cob rau hauv nruab nrab, thiab dua li ob sab tis nthuav mus ti nkaus rau tim phabntsa. 28Ob tug qhelunpees ntawd puavleej muab kub vuam thoob plaws huv tibsi.
29Cov phabntsa hauv chav loj thiab hauv chav Dawbhuv, mas luag muab txaug ua duab qhelunpees, ua tej tsob toovlaj thiab ua paj ntoos txaij nraug zees zoo nkauj kawg li. 30Txawm yog lub plag tse los yeej vuam kub thoob plaws thiab.
31Muab ntoo roj ua ob daim txiag qhovrooj rau lub qhovrooj uas mus hauv chav Dawbhuv kawg nkaus; lub qhovrooj ntawd saum kawg luag muab txaug ua tsib ceg. 32Ob daim txiag qhovrooj ntawd los yeej muab txaug ua duab qhelunpees, ua duab toovlaj thiab ua paj ntoos txaij raug zees zoo nkauj kawg li. Luag muab kub vuam rau cov duab qhelunpees thiab cov duab toovlaj uas txaug rau ntawm ob daim txiag qhovrooj ntawd huv tibsi. 33Luag muab ntoo roj ua ob tug ncej qhovrooj rau lub qhovrooj uas mus rau hauv chav loj, lub qhovrooj ntawd ua plaub fab. 34Luag muab ntoo ciab ua ob daim txiag qhovrooj kaw tuaj sib twb 35thiab muab txaug ua duab qhelunpees, ua duab toovlaj thiab ua paj ntoos txaij nraug zees zoo nkauj kawg li, thiab muab kub vuam rau huv tibsi.
36Chav loj uas nyob ntawm lub Tuamtsev hauv ntej, mas luag xov peb txheej pobzeb, ib txheej pobzeb twg, xov ib txheej txiag ntoo thuv quas.
37Xalumoos ua vajntxwv tau plaub xyoo, ces xyoo plaub thaum lub ob hlis ntuj uas hu ua hli Xiv, nws txawm pib ua lub Tuamtsev. 38Xalumoos ua vajntxwv kav tau kaum ib xyoos rau thaum lub yim hli ntuj uas hu ua hli Npules, ces nws ua lub Tuamtsev tiav rau thaum ntawd raws li nws tau npaj tseg lawm. Xalumoos ua lub Tuamtsev ntawd tau xya xyoo thiaj li tiav.