5

Sa-lamôn Thrũan Táq Dống Sang

1Hi-ram puo vil Ti-rơ la yớu ratoi puo Sa-lamôn. Toâq puo Hi-ram sâng noau pai Sa-lamôn cỡt puo pláih puo Davĩt mpoaq án, chơ Hi-ram ớn cũai ayững atĩ án pỡq ramóh puo Sa-lamôn. 2Puo Sa-lamôn cơiq loah parnai yỗn puo Hi-ram neq: 3“Mới khoiq dáng chơ, cỗ tian tễ ranáq rachíl ratáq tỡ nai tangứt, puo Davĩt mpoaq cứq cóq loŏh rachíl níc; cớp máh cruang ỡt mpễr ki, la moang cũai par‑ũal án. Án tỡ dáng bữn táq Dống Sang Toâr dŏq sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu án, toau Ncháu yỗn án chíl riap máh cũai par‑ũal án. 4Ma sanua Yiang Sursĩ, Ncháu cứq, án yỗn ranáq ien khễ mpễr raloan cutễq cứq. Tỡ bữn noâng cũai par‑ũal cứq, cớp ranáq túh coat la tỡ bữn toâq noâng. 5Yiang Sursĩ khoiq par‑ữq cớp puo Davĩt mpoaq cứq neq: ‘Con samiang mới, án ca cứq ễ yỗn cỡt puo pláih loah mới, án toâp cỡt cũai táq Dống Sang Toâr yỗn cứq.’ Ma sanua, cứq chanchớm ễ táq Dống Sang Toâr ki dŏq cỡt ntốq sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu cứq. 6Ngkíq, sễq mới ớn máh cũai mới pỡq chu cóh Lê-banôn, yỗn alới tamư aluang sê-da yỗn cứq. Máh cũai cứq táq parnơi cớp alới, cớp cứq ễ yỗn cóng máh mới ễ pai. Mới dáng chơ, cũai cứq tỡ bữn khễuq tamư aluang ariang cũai mới.”
7Toâq puo Hi-ram bữn roap santoiq puo Sa-lamôn, án sâng bũi pahỡm cớp pai neq: “Lứq khễn Yiang Sursĩ, yuaq án khoiq yỗn puo Davĩt bữn con samiang rangoaiq, dŏq cỡt puo pláih loah án yỗn sốt cruang toâr lứq ki.”
8Moâm ki, puo Hi-ram cơiq thỡ atỡng loah puo Sa-lamôn neq: “Cứq bữn roap chơ santoiq mới cơiq; cứq ễ táq dũ ramứh ĩn mới khoiq sễq. Cứq ễ chuaq aluang sê-da cớp aluang sango yỗn mới. 9Máh cũai cứq ễ dững asễng aluang ki tễ cóh Lê-banôn chu dỡq mưt, cớp chŏ́q cỡt ariang ra‑áu; moâm ki alới alỗi aluang ki chu ntốq mới khoiq rưoh dŏq. Tâng ntốq ki, máh cũai cứq ễ leh chíq samữ alới khoiq chŏ́q aluang ki; chơ yỗn máh cũai mới ễn dững achu aluang ki. Cớp sễq mới chứm siem máh cũai cứq.”
10Ngkíq, puo Hi-ram chuaq aluang sê-da cớp aluang sango yỗn puo Sa-lamôn. 11Puo Sa-lamôn asuoi crơng sana chứm siem cũai puo Hi-ram dũ cumo, bữn neq: Saro bali muoi culám ngin achoiq, dỡq nsễng palâi o‑li‑vê ngoal pỗn ngin pỗn culám lit. 12Yiang Sursĩ yỗn puo Sa-lamôn bữn ŏ́c roan rangoaiq machớng án khoiq ữq chơ. Puo Hi-ram cớp puo Sa-lamôn ratoi lứq; ngkíq alới bar náq táq tếc parkhán parnơi. 13Puo Sa-lamôn rưoh cũai táq ranáq tễ dũ ntốq tâng cruang I-sarel, bữn pái chít ngin náq. 14Cớp án chóh Adô-naram cỡt cũai nhêng salĩq tỗp alới. Án tampễq cũai nâi cỡt pái tỗp, muoi tỗp muoi chít ngin náq; dũ tỗp táq ranáq pỡ cóh Lê-banôn muoi casâi, chơ ỡt loah ndống bar casâi. 15Puo Sa-lamôn bữn cũai cứt tamáu pỡ máh dũal cớp cóh cruang Lê-banôn tacual chít ngin náq, cớp cũai ngcỗi tamáu tapul chít ngin náq. 16Hỡn tễ ki, án noâng bữn 3,300 náq cũai taniap máh cũai táq ranáq. 17Tỗp alới rưoh tamáu cốc o lứq dŏq táq sampữn Dống Sang Toâr, machớng puo Sa-lamôn ớn. 18Máh cũai puo Sa-lamôn cớp máh cũai puo Hi-ram, dếh cũai toâq tễ vil Bip-lô, tỗp alới thrũan tamáu cớp aluang dŏq táq Dống Sang Toâr.