20

Pơtao Hizkiyah Ruă Nuă Hăng Suaih Hĭ

(Yesayah 38:1-8, 21, 22; 2 Hră Ruai 32:24-26)

1Amăng rơnŭk anŭn, Hizkiyah ruă kơtang tơl jĕ či tơĭ pran yơh. Tui anŭn, pô pơala Yesayah, ană đah rơkơi Amôz, nao čuă ngui ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Pơtă glaĭ bĕ kơ sang anŏ ih, yuakơ ih jĕ či djai laih. Ih ƀu či hla̱o hĭ ôh.”
2Tơdang Hizkiyah hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu wir hĭ ƀô̆ mơta ñu ƀơi pơnăng laih anŭn iâu laĭ hăng Yahweh, 3“Hơdơr bĕ, Ơ Yahweh, hăng abih pran jua yơh, kâo hơmâo hơdip tŏng ten laih ƀơi anăp Ih laih anŭn hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi hiam ƀơi anăp mơta Ih.” Giŏng anŭn, pơtao Hizkiyah hia kơtang biă mă.
4Yesayah đuaĭ hĭ mơ̆ng pơtao, samơ̆ tơdang ñu aka tơbiă đuaĭ hĭ hloh ôh tŏng krah wăl tơdron sang pơtao, boh hiăp Yahweh truh ƀơi ñu tui anai, 5“Wơ̆t glaĭ laĭ bĕ kơ Hizkiyah, jing pô khua djă̱ akŏ kơ ƀing ană plei Kâo, tui anai: Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ơi adon ih pơtao Dawid laĭ: Kâo hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ih iâu laĭ laih anŭn ƀuh laih tơlơi ih hia. Kâo či pơhla̱o hĭ ih yơh. Ƀơi hrơi tal klâo čơdơ̆ng mơ̆ng anai ih či đĭ nao pơ sang yang Yahweh. 6Kâo či thim mŭt pluh-rơma thŭn dơ̆ng amăng tơlơi hơdip ih laih anŭn Kâo či pơklaih hĭ ih wơ̆t hăng plei anai mơ̆ng tơngan tơlơi dưi pơtao Assiria. Kâo či pơgang brơi kơ plei anai yuakơ tơhơnal tơlơi Kâo pô laih anŭn tơhơnal tơlơi ding kơna Kâo pơtao Dawid yơh.”
7Giŏng anŭn, Yesayah laĭ tui anai, “Prap rơmet bĕ boh hra sŏ̱.” Ƀing gơñu mă boh hra sŏ̱ anŭn hăng pioh ƀơi anih brăh rơnăh anŭn, tui anŭn gơ̆ hla̱o hĭ yơh.
8Hlâo kơ anŭn, Hizkiyah hơmâo tơña laih kơ Yesayah tui anai, “Hơget tơlơi kơnăl Yahweh či brơi kiăng pơrơđah kơ kâo kơ tơlơi Ñu či pơsuaih hĭ kâo laih anŭn kâo či đĭ nao pơ sang yang Yahweh ƀơi hrơi tal klâo čơdơ̆ng mơ̆ng anai anŭn lĕ?”
9Yesayah laĭ glaĭ hăng pơtao Hizkiyah tui anai, “Gru kơnăl Yahweh brơi kơ ih thâo Ñu či ngă tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih jing tui anai: Ih kiăng tơui tơmĕh amăng wăl tơdron sang pơtao či nao pơanăp pluh yak ƀôdah či wơ̆t glaĭ pluh yak ƀơi rơñan Ahaz?”
10Hizkiyah laĭ tui anai, “Tơdah tơui anŭn đuaĭ nao pơanăp pluh yak jing tơlơi amuñ đôč yuakơ tơui nao pơanăp nanao, samơ̆ hiam hloh, tơui anŭn kơdŭn glaĭ pluh yak bĕ.”
11Giŏng anŭn, pô pơala Yesayah kwưh rơkâo ƀơi Yahweh laih anŭn Yahweh ngă brơi kơ tơui anŭn kơdŭn glaĭ pluh yak, jing tơui anŭn hơmâo trŭn nao laih truh ƀơi rơñan Ahaz yơh.

Pơtao Hizkiyah Pơrơđah Abih Gơnam Ñu Kơ Ƀing Khua Pơala Mơ̆ng Lŏn Čar Babilon

(Yesayah 39:1-8)

12Amăng rơnŭk anŭn, Merôdah-Baladan ană đah rơkơi Baladan, jing pô ngă pơtao čar Babilon, pơkiaŏ ƀing khua pơala ñu ba rai hră kơ Hizkiyah wơ̆t hăng gơnam brơi pơyơr mơ̆n, yuakơ ñu hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi Hizkiyah ruă nuă. 13Hizkiyah ju̱m ƀing khua anŭn laih anŭn kơčrâo brơi kơ ƀing gơ̆ abih bang gơnam amăng khul sang gơnam ñu, anŭn jing amrăk, mah, jrao ƀâo mơngưi laih anŭn ia jâo, wơ̆t hăng anih pioh gơnam blah ñu laih anŭn abih bang gơnam yom pơkŏn amăng anih pioh gơnam ñu. Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng sang pơtao ñu ƀôdah djŏp anih amăng čar Yudah, ñu pơdŏp hĭ mơ̆ng ƀing gơ̆.
14Giŏng anŭn, pô pơala Yesayah nao pơ pơtao Hizkiyah laih anŭn tơña tui anai, “Mơ̆ng pă ƀing mơnuih anŭn rai lĕ? Laih anŭn hơget tơlơi ƀing gơñu laĭ lĕ?”
 Hizkiyah laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu rai mơ̆ng anih lŏn ataih, mơ̆ng lŏn čar Babilon yơh.”
15Pô pơala anŭn tơña dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gơñu ƀuh laih amăng sang pơtao ih lĕ?”
 Hizkiyah laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu ƀuh laih abih bang gơnam amăng sang pơtao kâo. Ƀu hơmâo gơnam hơget ôh amăng khul sang gơnam kâo, kâo pơdŏp hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.”
16Giŏng anŭn, Yesayah laĭ kơ Hizkiyah tui anai, “Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh: 17Sĭt hrơi mông či truh yơh tơdang abih bang gơnam amăng sang pơtao ih, wơ̆t hăng abih bang gơnam ƀing ơi adon ih hơmâo ko̱m pơƀut laih truh kơ hrơi anai, ƀing Babilon či ba pơđuaĭ hĭ abih nao pơ lŏn čar gơñu pô yơh. Yahweh laĭ laih, ƀu hơmâo gơnam hơget ôh či dŏ glaĭ. 18Laih anŭn đơđa amăng ƀing ană tơčô ih, jing mơ̆ng drơi jan drah kơtăk ih pô yơh jing ƀing arăng tơkeng rai kơ ih, ƀing Babilon či ba pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či jing hĭ ƀing khua kreo kiăng kơ jing khua moa dŏ amăng sang pơtao Babilon yơh.”
19Hizkiyah pơmĭn Yahweh kiăng laĭ kơ tơlơi či hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi rơnŭk rơnua amăng abih tơlơi hơdip ñu pô yơh. Tui anŭn, ñu laĭ glaĭ tui anai, “Boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp anŭn jing hiam yơh.”
20Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Hizkiyah wai lăng, laih anŭn abih bang tơlơi ñu pơgiŏng laih wơ̆t hăng dơnao ia hăng hơnŏh ia amăng, ñu pơkra kiăng kơ ba ia mŭt pơ plei Yerusalaim, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 21Hizkiyah tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu hăng ƀing ơi adon ñu laih anŭn ană đah rơkơi ñu Manasseh yơh tŏ tui ñu ngă pơtao.