20

Ê-sa và Ê-xê-chia

1Vào lúc ấy, Ê-xê-chia mang bệnh nặng, gần chết. Tiên tri Ê-sa đến thăm, tâu với vua: "Chúa bảo bệ hạ lo thu xếp mọi việc, vì sẽ không qua khỏi." 2Ê-xê-chia quay mặt vào tường cầu nguyện: 3“Lạy Chúa Hằng Hữu, xin Chúa nhớ cho, con đã hết lòng trung thành với Chúa, làm điều ngay trước mặt Ngài." Rồi, vua khóc nức nở. 4Trước khi Ê-sa ra khỏi hoàng cung, Chúa Hằng Hữu phán bảo ông: 5“Quay lại, nói với Ê-xê-chia, vua của dân Ta như sau: Thượng Đế Hằng Hữu của Đa-vít, ông tổ của con, đã nghe lời con cầu nguyện và đã thấy nước mắt con. Ta sẽ chữa con khỏi bệnh. Ba ngày nữa, con sẽ lên Đền thờ Ta. 6Ta sẽ cho con sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu con và thành này khỏi tay vua A-sy-ri. Vì Danh Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta, Ta sẽ bảo vệ thành này.'"
7Ê-sa bảo người ta lấy một cái bánh trái vả đem đắp lên mụt nhọt của Ê-xê-chia thì vua lành bệnh. 8Ê-xê-chia hỏi Ê-sa: "Có điều gì chứng tỏ Chúa sẽ chữa lành cho tôi, và ba ngày nữa tôi được lên Đền thờ Ngài?" 9Ê-sai đáp: "Có. Chúa sẽ làm điều này để chứng tỏ Ngài sắp thực hiện lời hứa. Vua muốn bóng mặt trời nhảy tới mười khắc hay nhảy lui mười khắc trên đồng hồ mặt trời?" 10Ê-xê-chia đáp: "Bóng mặt trời nhảy tới thì có gì là lạ. Xin cho nó nhảy lui mười khắc." 11Tiên tri Ê-sa kêu xin Chúa, và Ngài cho bóng mặt trời lùi lại mười khắc trên đồng hồ A-cha.
12Nghe tin vua Giu-đa khỏi bệnh, Bê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, vua Ba-by-luân sai sứ thần mang thư và lễ vật đến chúc mừng Ê-xê-chia. 13Ê-xê-chia nồng nhiệt đón tiếp và đưa họ đi xem các kho tàng chứa vàng, bạc, hương liệu, dầu quý, vũ khí và mọi thứ khác, không chừa một thứ nào cả. 14Tiên tri Ê-sa đến, hỏi Ê-xê-chia: "Những người này từ đâu đến? Họ nói gì với bệ hạ?" Ê-xê-chia trả lời: "Họ đến từ một nước xa xăm là Ba-by-luân." 15Ê-sa hỏi tiếp: "Bệ hạ cho họ xem những gì trong cung?" Ê-xê-chia dáp: "Tất cả. Chẳng có thứ gì trong kho mà ta không cho họ xem."
16Đến đây, Ê-sa nói: "Xin bệ hạ lắng nghe lời Chúa Hằng Hữu. 17‘Sẽ đến lúc mọi vật trong cung vua phải bị chở sang Ba-by-luân, kể cả những vật tích lũy từ đời các tiên vương đến nay, không sót một món. 18Một số hoàng tử sẽ bị bắt đi làm thái giám cho vua Ba-by-luân."' 19Ê-xê-chia nói: "Lời của Chúa do tiên tri thuật là lời lành." Vì vua tự nghĩ: "ít ra trong đời ta cũng được hòa bình an ổn."
20Các công việc khác của Ê-xê-chia, thế lực của vua, việc xây hồ chứa nước, lập hệ thống dẫn nước vào kinh thành, đều được chép trong sách sử ký các vua Giu-đa. 21Ê-xê-chia an giấc với tổ tiên, và Ma-na-se, con trai vua lên kế vị.