13

Nau Njuăl Y-Sôl Jêh Ri Y-Ƀarnaƀas Nsong

1Tâm phung ngih Brah Ndu ƀon Antiôs geh phung kôranh nơm mbơh lor, jêh ri phung kôranh nơm nti Y-Ƀarnaƀas, Y-Simêôn, ntơ amoh Y-Niger, Y-Lusius, n'gor Siren, Y-Manahen, nơm bu rong ndrel ma hđăch Hêrôt, jêh ri Y-Sôl. 2Dôl khân păng ƀư nau yơk ma Kôranh Brah jêh ri ver sông sa, Brah Huêng Ueh lah ma khân păng pô aơ: "Prăp êng, Y-Ƀarnaƀas jêh ri Y-Sôl ma kan gâp kuăl khân păng jêh." 3Jêh khân păng ver sông sa jêh ri mbơh sơm khân păng pah ti ma phung nây jêh ri ăn phung nây hăn.

Y-Pôl Jêh Ri Y-Ƀarnaƀas Tâm Gôl Dak Chiprơ Y-Serjus Pôlus Chroh

4Pôri Brah Huêng Ueh njuăl Y-Sôl ndrel ma Y-Ƀarnaƀas jŭr ta ƀon Sêlusi; tă bơh nây khân păng ncho kŭmpăn hăn ta kôdak Chiprơ. 5Tât ta ƀon Salamin khân păng mbơh Nau chroh Brah Ndu tâm ngih rƀŭn phung Yuđa, geh nđâp ma Y-Yôhan kơl ndrel. 6Jêh khân păng rgăn lĕ kôdak tât ta ƀon Paphôs, khân păng mâp du huê Yuđa n'hŭm, kôranh nơm mbơh lor tih, amoh păng, Y-Bar Yêsu. 7Păng gŭ ndrel ma du huê kôranh n'gor, amoh păng Y-Serjus Pôlus. Păng geh âk nau blau mĭn, jêh ri đă bu kuăl Y-Ƀarnaƀas jêh ri Y-Sôl yorlah păng ŭch iăt Nau Brah Ndu Ngơi. 8Ƀiălah Y-Êlimas, bunuyh n'hŭm rƀên (pôri nâm bu ntĭt amoh păng), buay lơi phung nây gay ma nsak lơi nau chroh kôranh n'gor nây. 9Rnôk nây Y-Sôl tâm amoh păng Y-Pôl bêng ma Brah Huêng Ueh uănh ta păng jêh ri lah pô aơ: 10"Hơi bunuyh bêng ma nau mƀruh, jêh ri nau ƀai, kon brah mhĭk, rlăng ma lĕ nau sŏng, may mâu mra lơi hĕ nau ƀư tih trong sŏng Kôranh Brah? 11Aƀaơ aơ, ti Kôranh Brah ƀư ma may, may mra chieh măt, jŏ ma nây may mâu mra saơ nar ôh." Ƀâtlât nau ngo tŭp ta Y-Êlimas jêh ri păng joi rvơ uănh, gay geh bunuyh njŭn păng. 12Kôranh n'gor saơ nau tât nây chroh ro, hih rhâl ngăn ma nau nti tă bơh Kôranh Brah.

Nau Y-Pôl Nti Ta Ƀon Antiôs N'gor Pisidi

13Y-Pôl jêh ri phung băl păng ncho kŭmpăn ta ƀon Paphôs hăn tât ta ƀon Pergi tâm n'gor Pamphili. Y-Yôhan tâm nkhah đah khân păng jêh ri sĭt tay ta ƀon Yêrusalem. 14Tă bơh ƀon Pergi khân păng n'ho hăn tât ta ƀon Antiôs, n'gor Pisidi. Nar Saƀat khân păng lăp gŭ tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa. 15Jêh ri bu uănh ndrom samƀŭt nau vay, nau kôranh nơm mbơh lor, kôranh ngih tâm rƀŭn Yuđa lah ma khân păng: "Hơi phung oh nâu, tơlah khân may geh nau nti ma ƀon lan, ngơi hom."
16Y-Pôl gŭ dâk, yơr ti lah: "Hơi phung kon Israel jêh ri phung klach yơk ma Brah Ndu, gŭ iăt hom: 17Brah Ndu phung Israel săch jêh phung mbơ̆ he. Păng ăn phung nây geh lư n'găr dôl gŭ tâm n'gor Êjip, jêh ri ăn khân păng luh tă bơh ti jâng ktang păng. 18Păng siăm phung nây tâm bri rdah dôl tâm puăn jât năm. 19Jêh păng ƀư rai pơh phung mpôl băl tâm n'gor Kanaan, păng jao n'gor phung nây ma phung Israel dôl tâm puăn rhiăng prăm jât năm. 20Jêh ri păng ăn ma khân păng phung kôranh phat dôih, ma phung nây tâm rnôk kôranh nơm mbơh lor Y-Samuel. 21Rnôk nây phung Israel dăn, du huê hđăch. Brah Ndu ăn ma khân păng Y-Sôl, kon bu klâu Y-Kis bơh ndŭl mpôl Ƀenjamin jêng hđăch puăn jât năm. 22Jêh Brah Ndu chalơi Y-Sôl, păng njêng Y-Đavit hđăch jêh ri mbơh ma păng pô aơ: 'Gâp saơ jêh Y-Đavit, kon bu klâu Y-Yêsê, nơm ƀư maak gâp, jêh ri ƀư lĕ nau gâp ŭch.' 23Tĭng nâm nau păng ton jêh, Brah Ndu ăn du huê Nơm tâm rklaih, păng yơh Brah Yêsu, luh tă bơh kon sau Y-Đavit. 24Lor ma păng văch, Y-Yôhan nti jêh ma lĕ rngôch phung Israel nau ƀaptem rmal ma nau tih. 25Dôl Y-Yôhan ƀư jêh kan Păng, Păng lah pô aơ: 'Gâp mâu di bunuyh khân may mĭn ôh. Ƀiălah geh du huê văch pakơi gâp taơ, gâp mâu khư doh rse ntâu jot Păng ôh.'
26"Hơi phung oh nâu gâp, phung kon sau Y-Abraham jêh ri phung klach yơk ma Brah Ndu, ma khân may yơh bu mbơh ma nau tâm rklaih aơ. 27Yorlah phung ƀon lan, ƀon Yêrusalem nđâp phung kôranh khân păng, mâu gĭt năl ôh Brah Yêsu aơ, dôl phat dôih ôbăl, khân păng nanê̆ jêh nau phung kôranh nơm mbơh lor nchih jêh. Nau nây khân păng uănh ăp nar Saƀat ƀiălah mâu gĭt rbăng. 28Jêh khân păng mâu saơ tâm ôbăl, nau khư tâm nkhĭt, khân păng ăt dăn ma Pilat gay ma nkhĭt. 29Tơlah jêh khân păng nanê̆ nau bu nchih mbơh ôbăl, khân păng njŭr ôbăl bơh si tâm rkăng jêh ri tâp tâm môch. 30Ƀiălah Brah Ndu ăn Păng dâk rêh đŏng. 31Dôl âk nar Păng mpơl ma phung hăn ndrel ma Păng ntơm bơh n'gor Galilê, tât ta ƀon Yêrusalem. Phung nây aƀaơ jêng phung mbơh ta năp phung ƀon lan. 32Jêh ri hên mbơh ma khân may nau mhe mhan ueh Brah Ndu ton jêh ma phung u che he. 33Brah Ndu ăn nanê̆ jêh nau ton nây ma he, phung kon sau khân păng, yor păng ăn Brah Yêsu dâk rêh đŏng, nâm bu hŏ nchih jêh tâm nau Mprơ ơm mrô bar: 'May jêng kon gâp, gâp deh ma may nar aơ!' 34Ma nau Brah Ndu ăn păng dâk rêh đŏng, aƀaơ Păng mâu hôm sĭt ma nau ôm rai ôh, Păng lah pô aơ: 'Gâp mra ăn ma khân may nau yô̆ ueh uĭn nanê̆ ngăn, ton jêh ma Y-Đavit.' 35Yor amoh Păng ăt lah tâm Nau Mprơ Ơm êng: 'May mâu ăn Nơm Kloh Ueh may blau ôm ôh!' 36Ƀiălah jêh pah kan tâm rnôk Păng, tĭng nâm Brah Ndu ŭch Y-Đavit khĭt, jêh ri bu tâp păng ndrel ma phung mbơ̆ păng, jêh ri păng ôm jêh. 37Ƀiălah nơm Brah Ndu ăn dâk rêh nây mâu blau ôm ôh. 38Hơi phung oh nâu, ăn khân may gĭt ma Păng yơh, bu mbơh jêh ma khân may nau yô̆ an ma nau tih. 39Jêh ri ma Păng yơh mbu nơm chroh, Păng mra kơp sŏng ma lĕ rngôch nau bu mâu dơi kơp sŏng ôh ma nau vay Y-Môis. 40Pôri njrăng hom, lơi ăn tât ma khân may tĭng nâm nau phung kôranh nơm mbơh lor mbơh jêh pô aơ:
41'Uănh hom,
 Hơi phung dăng mưch!
 Hih rhâl hom jêh ri rai lôch hom;
 Yorlah gâp mra ƀư du ntil kan tâm rnôk may,
 du ntil kan khân may mâu mra chroh ôh,  tơlah bu nkoch bri ma khân may!'"
42Dôl khân păng du luh, bu dăn ma khân păng ngơi tay nau nây lĕ nar Saƀat pakơi. 43Tơlah lôch nau tâm rƀŭn geh âk phung Yuđa jêh ri phung lăp jêng Yuđa sŏng srăng tĭng ndô̆ Y-Pôl, jêh ri Y-Ƀarnaƀas. Phung nây nkoch bri ma khân păng jêh ri nti lah đă gŭ nâp tâm nau Brah Ndu yô̆.
44Nar Saƀat pakơi bơi ma lĕ ƀon nây tâm rƀŭn ŭch iăt Nau Brah Ndu Ngơi. 45Ƀiălah phung Yuđa saơ phung âk nây, khân păng bêng ma nau nach, tâm rdâng đah nau Y-Pôl ngơi hâu ngăn, rtăp, suai rak ma ôbăl, 46Y-Pôl jêh ri Y-Ƀarnaƀas lah ma khân păng ma nau janh ktang: "Hên ŭch mbơh Nau Brah Ndu Ngơi ma khân may lor lơn, ƀiălah yorlah khân may mĭn, khân may nơm nâu khư dơn nau rêh n'ho ro, jêh ri hên rle ma phung bu năch. 47Yorlah Kôranh Brah lah jêh ma hên pô aơ:
 'Gâp njêng jêh khân may nau ang ma phung bu năch, gay ma khân may njŭn leo nau tâm rklaih tât ta ntŭk dŭt neh.'"
48Phung bu năch tăng nau nây răm ngăn, jêh ri khân păng tâm rnê ma Nau Brah Ndu Ngơi; jêh ri lĕ rngôch mbu nơm Brah Ndu săch jêh, ma nau rêh n'ho ro chroh.
49Nau Kôranh Brah Ngơi bu tăng lư lam n'gor nây. 50Ƀiălah ntrŭt phung bu ur sŏng srăng, bu yơk, jêh ri phung kôranh tâm ƀon. Khân păng joi nau ƀư djơh ma Y-Pôl jêh ri Y-Ƀarnaƀas, mprơh lơi khân ôbăl bơh n'gor khân păng. 51Y-Pôl jêh ri Y-Ƀarnaƀas rtuh ndruyh jâng khân păng ma phung nây jêh ri hăn ta ƀon Ikôni. 52Bi phung oh mon bêng ma nau răm maak jêh ri Brah Huêng Ueh.