28

Y-Pôl Ta Gôl Dak Maltơ

1Jêh hên klaih, hên gĭt bu amoh kôdak nây Maltơ. 2Phung bunuyh bri nây rom hên ma nau ueh, mâu vay mâp saơ tâm ban pô nây, khân păng ăn hên njâr ŭnh toyh khân păng sânh ơm jêh, yorlah trôk mih jêh ri kăt. 3Tơlah Y-Pôl sŏk du rđu long kro jêh ri chê̆ tâm ŭnh, yorlah ŭnh duh, luh du mlâm bêh rmâng tă bơh long jêh ri krêp ta ti păng. 4Tơlah phung bunuyh bri nây rom hên saơ bêh krêp ta ti Y-Pôl, khân păng tâm lah drăng nơm pô aơ: "Nanê̆ nơm nây jêng du huê nkhĭt bunuyh. Pôri jêh klaih tă bơh dak mƀŭt kđôi lĕ nau sŏng mâu ăn păng gŭ rêh ôh." 5Ƀiălah rteh lơi bêh nây tâm ŭnh, jêh ri păng mâu geh nau ji ôh. 6Phung bunuyh bri nây kâp uănh mĭn lah Y-Pôl dô môr săk jăn mâu lah cha lôt khĭt ro, ƀiălah jŏ jêh khân păng gŭ uănh, mâu saơ geh nau ji ôh. Jêh ri khân păng tâm rgâl tay nau mĭn, lah bunuyh nây jêng du huê brah.
7Tâm ntŭk nây geh neh du huê kôranh kôdak, amoh păng Y-Publius, păng rom hên ueh jêh ri ăn hên bêch ta nây pe năng. 8Mbơ̆ Y-Publius ji kăt jêh ri ji ndŭl gŭ bêch ta sưng. Y-Pôl hăn uănh, mbơh sơm, pah ti ta nơm ji nây jêh ri ƀư bah păng. 9Yor ri phung ji êng ƀaƀă tâm kôdak nây văch lĕ, jêh ri khân păng dơi bah dadê. 10Pôri khân păng yơk ma hên hâu ngăn, jêh ri dôl hên ncho kŭmpăn, khân păng ăn ma hên, ndơ hên mra dŏng.

Y-Pôl Ta Ƀon Rôm

11Jêh pe khay hên hăn ncho kŭmpăn ƀon Aleksandri, păng geh rup Điôskur, nâm bu ntĭt kon bar, jêh ri gŭ ta kôdak nây dôl yan sĭt puh. 12Tât ta ƀon Sirakus hên gŭ ta nây pe nar. 13Tă bơh ƀon nây hên njŏ kơh dak mƀŭt hăn tât ta ƀon Rêjơ. Nar ôi taơ yorlah geh sial bơh rđŭng, hên hăn tâm bar nar tât ta ƀon Pusôl. 14Ta nây hên tâm mâp đah phung oh nâu ŭch ma hên gŭ khâl khân păng pơh nar. Tâm ban pô nây yơh hên tât ta ƀon Rôm. 15Phung on nâu tă bơh ƀon Rôm tăng lư hên jêh ri, hăn tât ta ngih tăch drăp Apius jêh ri ntŭk bu rnha Pe Ngih Jưh, ŭch chuă hên. Saơ khân păng, Y-Pôl lah ueh ma Brah Ndu jêh ri tâm n'hao nuih.
16Tơlah hên tât jêh ta ƀon Rôm, bu ăn Y-Pôl gŭ êng ndrel ma du huê tahan mât păng. 17Lôch pe nar Y-Pôl kuăl tâm rƀŭn phung kôranh phung Yuđa. Jêh ri Y-Pôl ngơi ma khân păng pô aơ: "Hơi phung oh nâu, gâp mâu mâp ƀư tih đah phung ƀon lan ôh, mâu lĕ mâp ƀư tih đah nau vay phung che he. Bu krŭng gâp ta ƀon Yêrusalem jêh ri jao gâp ma phung Rôm. 18Jêh sek ôp gâp, khân păng ŭch mƀơk, yorlah gâp mâu geh nau tih khư nkhĭt ôh. 19Ƀiălah phung Yuđa tâm rdâng đah nau nây. Pôri gâp geh nau nchâp ŭch ngơi ta năp Sêsar, mâu di gâp ŭch phong ndŭl mpôl gâp ôh. 20Yor nây yơh, gâp dăn gay tâm mâp jêh ri ngơi đah khân may, yorlah ma nau phung Israel kâp gân gâp, geh rse rvăk aơ bu kât." 21Phung nây plơ̆ lah ma Y-Pôl: "Hên mâu mâp geh ôh samƀŭt njuăl tă bơh n'gor Yuđa nkoch bri ma nau may, jêh ri mâu geh du huê tâm phung oh nâu văch mbơh mâu lah ngơi mhĭk ma may. 22Ƀiălah hên ŭch gĭt mâm nau may mĭn, yorlah hên gĭt bu tâm rdâng đah phung chroh, nau aơ lam ntŭk."
23Tât nar khân păng tâm nal, âk bunuyh văch ta păng tâm ngih păng gŭ. Y-Pôl nti ƀon bri hđăch Brah Ndu ntơm bơh ôi tât măng. Păng mbơh jêh ri rblang tă bơh nau vay Y-Môis, jêh ri tă bơh phung kôranh nơm mbơh lor, mbơh jêh nau Brah Yêsu. 24Ƀaƀă chroh nau Y-Pôl ngơi; ƀaƀă mâu ŭch chroh ôh. 25Saơ khân păng luh du mâu geh du ai, Y-Pôl ngơi tay pô aơ: "Di jêh Brah Huêng Ueh ngơi ma che khân may, ma kôranh nơm mbơh lor Y-Êsai pô aơ: 26Hăn hom ma phung ƀon lan aơ jêh ri lah:
 Tôr khân may mra iăt ƀiălah mâu gĭt rbăng ôh, măt khân may mra uănh ƀiălah mâu saơ.
27Yorlah nuih n'hâm phung ƀon lan aơ jêng brơl jêh, tôr khân păng rngêl, măt khân păng nhêp; lah mâu, măt khân păng saơ, tôr khân păng tăng, jêh ri nuih n'hâm khân păng gĭt rbăng, jêh ri khân păng plơ̆ tay, gay ma Gâp mra ƀư bah an khân păng.
28Pôri ăn khân may gĭt nau Brah Ndu tâm rklaih aơ, njuăl jêh ma phung bu năch, jêh ri khân păng mra gŭ iăt." 29Jêh Y-Pôl lah pô nây, phung Yuđa du tâm rlăch ndrăng khân păng nơm hâu ngăn.
30Y-Pôl gŭ trĭp bar năm tâm du mlâm ngih păng nkhôm. Păng rom lĕ rngôch bunuyh hăn uănh păng. 31Păng nti nau ƀon bri hđăch Brah Ndu, jêh ri ma nau Brah Yêsu Krist ma nau kon me, jêh ri bu mâu buay păng ôh.