16

Y-Pôl jă Y-Timôthê ndrel

1Y-Pôl hăn ta ƀon Đerbơ, jêh ri ta ƀon Listrơ. Ta nây geh du huê oh mon, amoh păng Y-Timôthê, geh kon bu klâu, du huê bu ur Yuđa chroh, jêh ri mbơ̆ păng jêng du huê Grek. 2Phung oh nâu ta ƀon Listrơ, jêh ri ta ƀon Ikôni mbơh nau păng jêng ueh. 3Y-Pôl jă păng hăn ndrel; pôri, yorlah lĕ rngôch phung Yuđa gŭ tâm n'gor nây gĭt mbơ̆ păng jêng du huê Grek, jêh păng sŏk, păng koh ntâu nơm nây. 4Ta ƀon khân păng rgăn, khân păng ntăm ăn tông nau vay phung kôranh oh mon jêh ri bubŭnh buranh tâm ƀon Yêrusalem. 5Phung ngih Brah Ndu jêng nâp tâm nau chroh, jêh ri ăp nar phung chroh ntop lơ hâu âk đŏng. 6Khân păng rgăn n'gor Phriji jêh ri n'gor Galati, yorlah Brah Huêng Ueh buay jêh khân păng, mbơh Nau Brah Ndu Ngơi tâm n'gor Asi. 7Dăch tât ta n'gor Misi, khân păng mĭn ntơm lăp tâm n'gor Bithini, ƀiălah Brah Huêng Ueh mâu ăn ôh. 8Khân păng rgăn gao n'gor Misi jêh ri jŭr ta ƀon Trôas.

Y-Pôl Hăn Ta N'gor Masêđôn

9Dôl măng Y-Pôl geh nau saơ pô aơ; du huê Masêđôn dâk ta năp păng jêh ri vơh vơl: "Văch hom ta n'gor Masêđôn jêh ri kơl hên!" 10Ƀâtlât jêh Y Pôl saơ pô nây, hên ndrăp nau hăn ta n'gor Masêđôn, yorlah hên gĭt Kôranh Brah kuăl jêh hên mbơh nau mhe mhan ueh ta nây.

Ta Ƀon Philip H'Lidi Sĭt Chroh

11Luh tă bơh ƀon Trôas, hên ncho kŭmpăn hăn tham ƀon Samôtras, jêh ri nar ôi taơ ta ƀon Nêapôlis. 12Tă bơh nây hên hăn ta ƀon Philip, du ƀon toyh tâm n'gor Masêđôn jêng n'gor phung Rôm chiă uănh. Hên gŭ ta nây bar pe nar. 13Nar Saƀat hên luh padih mpông pêr ƀon ta kơh dak krong. Hên mĭn ta nây geh ntŭk bu tâm rƀŭn mbơh sơm, jêh hên gŭ hên ngơi ma phung bu ur tâm rƀŭn ta nây. 14Du huê tâm phung khân păng amoh păng H'Lidi, bơh ƀon Thiatir, bu ur tăch bok sut êr. Păng ăt klach yơk ma Brah Ndu, jêh ri Kôranh Brah pơk nuih n'hâm păng gay ma păng iăt nanê̆ nau Y-Pôl ngơi. 15Tơlah păng dơn nau ƀaptem jêh ndrel ma phung tâm ngih păng, păng dăn ma hên pô aơ: "Tơlah khân may mĭn ma gâp răp jăp đah Kôranh Brah, lăp gŭ hom tâm ngih gâp." Jêh ri păng nchâp hên lăp.

Bu Krŭng Y-Pôl Jêh Ri Y-Silas Kôranh Bu Nă Chroh

16Dôl hên hăn mbơh sơm, hên tâm mâp đah du huê oh mon bu ur brah mhĭk Pithôn lơh. Ma nau păng ngơi, păng n'hao ndrŏng kôranh păng. 17Jêh ri păng tĭng groi pakơi Y-Pôl, jêh ri hên, lah pô aơ: "Phung aơ jêng phung oh mon Brah Ndu ta klơ lơn, khân păng mbơh ma khân may trong nau tâm rklaih." 18Păng ƀư pô nây mro âk nar tât Y-Pôl rgănh, n'gĭl uănh, jêh ri lah ma brah mhĭk: "Gâp tâm amoh Brah Yêsu Krist, du luh hom may tă bơh bu ur aơ." Jêh ri brah mhĭk du luh ro. 19Phung kôranh bu ur nây saơ roh jêh nau kâp gân rnơm sa prăk âk, nhŭp Y-Pôl ndrel ma Y-Silas, têk khân păng ta ntŭk phat dôih, ta năp phung kôranh. 20Jêh njŭn leo phung nây, phung kôranh toyh khân păng lah: "Phung aơ ƀư nau uh ah ma phung ƀon lan he. Khân păng jêng phung Yuđa yơh. 21Khân păng nti nau vay he mâu dơi dơn, mâu dơi tông lĕ, yorlah he jêng phung Rôm." 22Phung âk ƀư ma khân păng tâm ban lĕ, jêh ri phung kôranh đă bu doh bok ao phung nây, jêh ri đă bu dong ma mâng. 23Jêh bu dong âk tơ̆, phung kôranh đă bu krŭng khân păng tâm ndrung jêh ri ntăm ma kôranh bu nă chiă ăn ueh. 24Jêh tăng nau nây, kôranh bu nă ăn khân păng tâm ndrung ngo tâm trôm, jêh ri nkông jâng.
25Tâm klong măng Y-Pôl jêh ri Y-Silas mbơh sơm, mprơ tâm rnê ma Brah Ndu, jêh ri phung bu nă gŭ iăt. 26Ƀâtlât geh nau n'găr neh ntu tât ntur vâl tât n'gơ lĕ, jêh ri lĕ rngôch mpông pơk dadê, rse rvăk phung bu nă klaih lĕ. 27Kôranh bu nă kah rngăl. Tơlah păng saơ mpông ndrung pơk dadê, păng mĭn phung bu nă du lĕ, yor ri păng sŏk đao, ŭch nkhĭt êng săk nơm. 28Ƀiălah Y-Pôl nter huy hâu ngăn: "Lơi ƀư djơh ma may nơm ôh. Hên ăt hôm tâm aơ dadê!" 29Pô nây, kôranh bu nă dăn ŭnh kđen jêh ri nchuăt hăn ma nau sâr săk jăn, chon mon ta jâng Y-Pôl jêh ri Y-Silas. 30Păng ăn phung nây du luh jêh ri ôp: "Hơi phung kôranh, mâm gâp mra ƀư gay dơi tâm rklaih?" 31Y-Pôl, Y-Silas lah ma păng: "Chroh hom ma Brah Yêsu, may jêh ri phung tâm ngih may mra klaih." 32Khân păng mbơh nau Brah Ndu ma nơm nây jêh ri ma phung gŭ tâm ngih păng. 33Tâm mông măng nây lĕ kôranh bu nă đă Y-Pôl jêh ri Y-Silas rao ntŭk sôt khân păng, jêh ri păng ndrel ma phung gŭ tâm ngih păng, dơn nau ƀaptem ro. 34Jêh ăn phung nây lăp tâm ngih păng, păng thai sông sa, jêh ri păng ndrel ma mpôl băl păng răm maak, yorlah păng chroh jêh ma Brah Ndu.
35Tât ang trôk, phung kôranh njuăl oh mon păng hăn ta kôranh bu nă jêh ri lah: "Pơk hom phung nây." 36Kôranh bu nă mbơh ma Y-Pôl pô aơ: "Phung kôranh njuăl bunuyh văch, đă pơk khân may. Pôri, du luh hom aƀaơ ro, jêh ri hăn đăp mpăn." 37Ƀiălah Y-Pôl lah ma phung oh mon nây: "Hên jêng phung Rôm. Ê hŏ bu ngơi dôih, bu dong jêh hên ma mâng ta năp phung âk, jêh ri krŭng tâm ndrung. Aƀaơ khân păng pơk ntŭng hên? Mâu, hên mâu dơn ôh! Ăn phung kôranh nơm văch ta aơ pơk hên." 38Phung oh mon mbơh nau nây ma phung kôranh, jêh ri khân păng klach tơlah gĭt phung nây jêng phung Rôm. 39Phung kôranh hăn rthi nuih khân păng, pơk khân păng, jêh ri dăn ma khân păng du luh tă ƀon nây. 40Jêh du luh tă bơh ndrung, khân păng lăp tâm ngih H'Lidi, jêh tâm khâl, nti lah ma phung oh nâu, jêh ri khân păng hăn.