11

1Thawj xyoo uas Dali‑a uas yog neeg Midia ua vajntxwv kav, mas kuv ua tus uas sawv pab thiab txhawb Mikha‑ee lub zog.

Tus vajntxwv sab ped thiab tus vajntxwv sab nrad

2“Nimno kuv yuav qhia qhov tseeb rau koj paub. Saib maj, yuav muaj dua peb tug vajntxwv sawv los rau hauv Pawxia tebchaws, mas tus uas plaub yuav nplua nuj heev dua lwm tus huvsi. Thaum nws tej nyiaj txiag ua rau nws muaj zog, nws yuav tshum txhua tus kom tawm tsam Kili tebchaws. 3Mas yuav muaj ib tug sawv los ua vajntxwv muaj hwjchim loj heev. Nws yuav muaj hwjchim loj kav thiab ua raws li nws lub siab. 4Thaum nws sawv los kav lawd, nws lub tebchaws yuav tawg thiab raug muab faib rau plaub ceg kaum ntuj, tiamsis tsis yog faib rau nws caj ces thiab tsis muaj hwjchim kav li nws lawm. Lub tebchaws uas nws kav yuav raug muab rho rau lwm tus uas tsis yog nws caj ces kav.
5“Mas tus vajntxwv uas kav sab nrad yuav muaj zog, tiamsis nws ib tug thawj yuav muaj zog heev dua nws, mas tus thawj ntawd yuav muaj hwjchim loj kav. 6Dhau ntau xyoo tom qab ob tug yuav sib cog lus ua phoojywg. Tus vajntxwv sab nrad tus ntxhais yuav tuaj cuag tus vajntxwv sab ped es cog lus sib hum xeeb. Tiamsis tus ntxhais ntawd txhais npab yuav tsis muaj zog khov ntev, thiab tus vajntxwv sab ped thiab nws tus tub yuav nyob tsis ntev. Tus ntxhais ntawd yuav raug muab tso tseg, tag nrho nrog rau cov uas nrog nws tuaj thiab nws tus menyuam thiab tus uas yuav nws.
7“Thaum lub sijhawm ntawd yuav muaj ib tug ntsuag hlav ntawm tus ntxhais lub hauv paus tuaj nyob vajntxwv chaw. Nws yuav tuaj ua rog rau tus vajntxwv sab ped cov tub rog thiab txeem mus rau hauv tus vajntxwv ntawd lub chaw ruaj khov, thiab ua rog rau lawv thiab kov yeej. 8Nws yuav thauj kiag lawv tej dab mlom uas lawv nchuav thiab tej twj siv tsim txiaj uas lawv muab nyiaj muab kub ua mus rau Iyi tebchaws, thiab nws yuav tseg tsis nrog tus vajntxwv sab ped ua rog ntau xyoo. 9Tus vajntxwv sab ped yuav txeem mus rau hauv tus vajntxwv sab nrad lub tebchaws ces nws yuav cia li rov qab los rau nws lub tebchaws.
10“Nws tej tub npaj ua rog thiab yuav sau tub rog coob coob muaj zog heev tuaj ua ke. Lawv yuav tuaj nyab kiag hla dhau plaws mus, thiab yuav ua rog mus txog ntua tus vajntxwv sab nrad lub chaw ruaj khov. 11Mas tus vajntxwv sab nrad yuav chim heev thiab tawm mus ua rog rau tus vajntxwv sab ped. Tus vajntxwv sab ped yuav txhij tub rog coob coob tiamsis lawv yuav raug muab cob rau hauv tus vajntxwv sab nrad txhais tes. 12Thaum tus vajntxwv sab ped cov tub rog raug muab ntes kiag lawm, tus vajntxwv sab nrad lub siab yuav khav theeb heev, thiab nws yuav tua ntau vam leej tiamsis nws yuav tsis kov yeej mus li. 13Rau qhov tus vajntxwv sab ped yuav txhij tub rog dua ib zaug coob heev, coob dua qub. Mas ntau xyoo tom qab nws yuav coj kiag cov tub rog coob ntawd muaj zaub mov ntau nplua mias tuaj.
14“Lub sijhawm ntawd yuav muaj neeg coob coob fav xeeb rau tus vajntxwv sab nrad, thiab koj haiv neeg cov uas ua nruj ua tsiv kuj yuav fav xeeb, xwv thiaj ua rau zaj yog toog no tiav, tiamsis lawv yuav kov tsis yeej. 15Mas tus vajntxwv sab ped yuav tuaj tib chaw vij lub nroog uas muaj ntsa loog ruaj khov thiab txeeb tau. Tus vajntxwv sab nrad cov tub rog yuav tiv tsis taus. Txawm yog pab tub rog uas txawj tshaj plaws los tiv tsis taus rau qhov tsis muaj zog sawv tiv khov kho. 16Tus uas tuaj ua rog rau lawv ntawd yuav ua tau raws li nws lub siab xav, tsis muaj leejtwg tiv tau nws. Nws yuav sawv nres nroos rau hauv lub tebchaws uas zoo tshaj, thiab tag nrho lub tebchaws yuav nyob hauv nws lub qab hwjchim. 17Tus vajntxwv sab ped yuav sau zog nws lub tebchaws huvsi lub zog tsom ntsoov tuaj thiab yuav nrog tus vajntxwv sab nrad cog lus sib hum xeeb thiab yuav muab nws tus ntxhais qua rau tus vajntxwv sab nrad thiaj li rhuav tshem tau lub tebchaws sab nrad, tiamsis tsis ruaj khov thiab tsis muaj qabhau ib yam dabtsi rau nws li. 18Dhau ntawd nws yuav tsom ntsoov mus rau tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv, thiab yuav txeeb tau ntau lub. Tiamsis muaj ib tug thawj rog yuav rhuav tshem tau nws txojkev khav theeb, qhov tseeb yuav muab qhov uas nws khav theeb ntawd ua pauj rau nws. 19Ces nws yuav tig kiag ncaj nraim mus rau lub chaw ruaj khov hauv nws lub tebchaws, tiamsis nws yuav dawm ntog, nrhiav tsis tau nws li lawm.
20“Mas yuav muaj dua ib tug sawv nws chaw. Tus ntawd yuav tso ib tug tub teg tub taws mus sau se thiaj ua rau nws lub tebchaws vam meej nto moo lug. Tiamsis tsis muaj tsawg hnub tus vajntxwv ntawd yuav raug puam tsuaj, tsis yog muaj kev chim lossis kev ua rog. 21Yuav muaj ib tug niag neeg tsis tsim txiaj sawv los, yeej tsis muaj leejtwg muab mom vajntxwv rau nws. Ib sij huam xwb nws cia li tuaj ntxias tau ua vajntxwv kav. 22Tej tub rog thiab tus tuam pov thawj hlob yuav raug muab kuav tag nrho huvsi thiab puam tsuaj tag. 23Txij thaum luag nrog nws cog lus sib raug zoo, nws yuav dag ntxias. Txawm yog nws muaj neeg tsawg tsawg xwb los nws yuav muaj zog heev zuj zus tuaj. 24Ib sij huam xwb nws yuav txeem tuaj rau hauv lub chaw nplua nuj kawg hauv lub xeev, thiab nws yuav ua tej uas nws poj koob yawg koob thiab nws tej laus tsis tau txeev ua. Nws yuav muab tej nyiaj txiag uas lws tau thiab tej uas txeeb tau los thiab tej cuab txhiaj cuab tam faib rau nws cov neeg. Nws yuav ntaus tswvyim phem tawm tsam tej chaw ruaj khov, tiamsis yuav ua tau ib pliag xwb. 25Nws yuav cuab nws lub zog thiab ua lub siab tuab txhij tub rog coob coob mus ua rog rau tus vajntxwv sab nrad. Mas tus vajntxwv sab nrad yuav coj tub rog coob muaj zog heev tuaj ua rog, tiamsis nws yuav kov tsis yeej vim yog luag ntaus tswvyim phem rau nws. 26Txawm yog cov uas nrog nws noj tej zaub mov zoo zoo ua ke los tseem yuav nrhiav kev txov nws. Nws cov tub rog yuav raug muab kuav kiag mus, cov uas raug tua tuag kuj coob heev. 27Ob tug vajntxwv ntawd lub siab tseem xav ua phem. Ob tug yuav hais lus dag ntawm rooj mov uas ob tug koom noj ua ke, los kuj tsis muaj qabhau dabtsi. Rau qhov lub sijhawm kawg yuav txog rau lub sijhawm uas teem cia. 28Tus vajntxwv sab ped yuav coj tej cuab txhiaj cuab tam ntau kawg rov qab mus rau nws lub tebchaws, tiamsis nws lub siab xav rhuav tej lus cog tseg uas dawb huv pov tseg. Nws yuav ua kom tiav li rov qab mus rau nws lub tebchaws.
29“Thaum txog sijhawm uas teem cia lawd, nws yuav rov qab tuaj rau sab nrad, tiamsis zaum no yuav tsis thooj li zaum ua ntej. 30Rau qhov Khithi li nkoj yuav tuaj tawm tsam nws, ces nws yuav ntshai thiab khiav rov qab. Nws yuav tig kiag chim heev rov qab mus rhuav tej lus cog tseg uas dawb huv. Nws yuav tig mus mloog cov uas twb muab tej lus cog tseg dawb huv tso tseg lawd. 31Nws tej pab tub rog yuav los ua qias puas tsuas lub chaw ruaj khov uas pe Vajtswv, thiab rhuav tej kevcai uas niaj hnub hlawv xyeem. Lawv yuav muab yam uas qias vuab tsuab uas ua kom muaj kev liamsim txawb cia. 32Nws yuav hais lus mos lus muag ntxias cov uas fav xeeb rau tej lus cog tseg. Tiamsis cov neeg uas paub lawv tus Vajtswv yuav nyob ruaj nreeg thiab tiv thaiv. 33Cov uas txawj ntse hauv cov pejxeem yuav ua rau neeg coob coob nkag siab, txawm yog lawv tuag rau hniav ntaj thiab nplaim taws, lossis raug ntes raug lws ib ntus kuj xij. 34Thaum lawv raug tej ntawd lawv yuav txais kev pab mentsis. Yuav muaj neeg coob nrog lawv koom tiamsis tsis yog muaj lub siab dawb paug ua. 35Cov neeg txawj ntse qee leej yuav raug tej ntawd xwv thiaj raug muab nchuav thiab muab ntxuav kom dawb, mus txog lub sijhawm kawg, rau qhov lub sijhawm kawg yuav los txog raws li teem cia.
36“Tus vajntxwv ntawd yuav ua raws li nws lub siab nyiam. Nws yuav khav theeb thiab tsab ua loj dua tej timtswv txhua tus, thiab yuav hais tej lus phem kawg li tawm tsam ib tsoom timtswv tus Vajtswv. Nws yuav vam meej mus txog thaum Vajtswv chim rau nws txaus nkaus lawm, rau qhov yam uas teem cia lawd yeej yuav tiav. 37Nws yuav tsis quav ntsej nws tej poj koob yawm txwv tej dab, lossis tus dab uas cov pojniam nyiam. Nws yuav tsis quav ntsej ib tug dab twg kiag li, vim nws tsab ua loj dua tej dab huvsi. 38Nws yuav hwm tus dab uas zov tej chaw ruaj khov nyob tej dab ntawd chaw huvsi. Nws yuav muab nyiaj muab kub muab qe zeb hlaws thiab tshav ntuj muaj nqes xyeem teev ib tug dab uas nws tej poj koob yawm txwv tsis tau paub dua. 39Nws yuav muaj lwm tebchaws tus dab pab nws ua rog rau tej chaw uas ruaj khov kawg. Leejtwg txais yuav nws, nws kuj muab meej mom loj rau. Nws yuav tsa lawv kom kav neeg coob coob thiab yuav muab tej tebchaws faib ua nqe zog rau lawv.
40“Thaum txog lub sijhawm kawg tus vajntxwv sab nrad yuav tuaj ua rog rau nws, mas tus vajntxwv sab ped yuav coj tej tsheb nees ua rog thiab tej tub rog caij nees thiab tej nkoj coob kawg pluav mus ntaus nws yam nkaus li khaub zeeg cua. Nws yuav txeem mus rau ntau lub tebchaws thiab ntws nyab kiag hla plaws mus. 41Nws yuav txeem mus rau hauv lub tebchaws uas zoo nkauj kawg, mas yuav tuag tag ntau vam leej, tiamsis cov Edoo thiab cov Mau‑a thiab feem coob hauv cov Asmoo yuav dim hauv nws txhais tes. 42Nws yuav tsa tes mus ntaus ntau lub tebchaws, thiab Iyi tebchaws kuj yuav tsis dim. 43Nws yuav kav Iyi tej cuab txhiaj cuab tam uas yog nyiaj thiab kub thiab tej uas tsim txiaj huvsi. Cov neeg Linpia thiab cov neeg Khuj yuav zwm rau nws. 44Tiamsis tej xov uas tuaj sab hnub tuaj thiab tuaj sab ped tuaj yuav ua rau nws poob siab, mas nws yuav tawm mus ua npau taws vog mus ua kom neeg coob coob puam tsuaj tag tu noob nrho huvsi. 45Nws yuav tsa nws tej tsev ntaub vajntxwv loj rau ntu nruab nrab hiavtxwv thiab lub roob dawb huv uas zoo nkauj kawg. Ces nws yuav tuag tsis muaj leejtwg pab li.”