5

E^se^te Cingv Hungh Diex Caux Haamaan Nyanc Hnaangx

1E^se^te zei maiv nyanc haaix nyungc nyei da'faam hnoi, ninh zorng jienv hungh maac nyei lui-houx mingh souv jienv hungh dinc gu'nyuoz nyei yietc kang dorngx, dongh hungh weic yiem wuov qongx hungh dinc nza'hmien maengx. Hungh diex zueiz jienv hungh weic huin mingh bieqc hungh dinc nyei gaengh. 2Hungh diex buatc E^se^te Hungh Maac souv jienv hungh dinc gu'nyuoz wuov kangv dorngx, hungh diex a'hneiv haic. Ninh sung yiem ninh nyei buoz wuov diuh jiem-biaav cuotv hungx E^se^te. E^se^te ziouc bieqc mingh hluo jiem-biaav dueiv-mueiz.
3Hungh diex naaic gaax, “E^se^te Hungh Maac aac, maaih haaix nyungc fai? Meih oix tov haaix nyungc? Maiv gunv tov yietc buonc yie nyei guoqv, meih ziouc duqv aqv.”
4E^se^te dau, “Se gorngv horpc hungh diex nyei hnyouv nor, tov hungh diex caux jienv Haamaan ih hnoi daaih nyanc dongh yie weic hungh diex mbenc ziangx nyei hnaangx.”
5Hungh diex mbuox mienh, “Heuc Haamaan siepv-siepv nyei daaih maah! Yie mbuo ziouc haih ei jienv E^se^te tov nyei waac zoux.”
 Hungh diex caux Haamaan ziouc mingh nyanc E^se^te mbenc ziangx nyei hnaangx.
6Hopv jienv a'ngunc diuv wuov zanc, hungh diex aengx naaic E^se^te, “Meih oix longc haaix nyungc gunv tov. Meih oix yie bun haaix nyungc? Maiv gunv tov yietc buonc yie nyei guoqv yie ziouc bun meih.”
7E^se^te dau, “Yie tov nyei, yie jouh nyei se hnangv naaiv. 8Se gorngv hungh diex buatc yie horpc hungh diex nyei hnyouv, yaac buangv eix yie tov nyei caux jouh nyei waac zoux nor, tov hungh diex caux Haamaan njang hnoi aengx daaih nyanc dongh yie oix weic meih mbuo mbenc nyei hnaangx. Taux wuov zanc yie m'daaih dau hungh diex naaic nyei waac.”

Haamaan Daav Za'eix Daix Mo^nde^kai

9Wuov hnoi Haamaan haiz orn-lorqc haic, njien-njien youh youh nyei cuotv. Mv baac ninh buatc Mo^nde^kai zueiz jienv hungh dinc nyei laatc gaengh, maiv souv jiez sin yaac maiv bun cing ninh gamh nziex yietc deix. Haamaan ziouc qiex jiez! haic Mo^nde^kai. 10Mv baac Haamaan nyienz jienv qiex nzuonx biauv mi'aqv.
 Haamaan ziouc heuc ninh nyei loz-gaeng doic caux ninh nyei auv, Se^e^letv, daaih.
11Ninh ceng ninh ganh butv zoih haic, benx haic, maaih dorn camv, yaac gorngv hungh diex hnangv haaix nor taaih ninh, bun ninh nyei jien-mengh faaux hlang, zungv gauh hlang yietc zuangx zoux hlo nyei mienh caux zoux jien nyei mienh. 12Ninh aengx nzipc jienv gorngv, “Maiv daan hnangv naaic. Cuotv liuz yie, E^se^te Hungh Maac maiv cingv haaix dauh caux hungh diex mingh nyanc ninh mbenc daaih nyei hnaangx. Ninh yaac cingv yie caux jienv hungh diex njang hnoi aengx mingh nyanc donx. 13Mv baac da'faanh buatc wuov dauh Yiutai Mienh, Mo^nde^kai, corc zueiz jienv hungh dinc nyei laatc gaengh, yie haiz naaiv deix yietc zungv weic yie maiv lamh longc.”
14Ninh nyei auv, Se^e^letv, caux ninh nyei yietc zungv loz-gaeng doic gorngv, “Oix zuqc heuc mienh zoux norm ndiux jaang nyei dorngx, hlang hmz ziepc ndorqc. Njang ndorm mingh tov hungh diex bun mienh zorqv Mo^nde^kai daaih ndiux jienv. Nqa'haav njien-njien youh youh nyei mingh caux hungh diex nyanc hnaangx.” Haamaan haiz naaiv nyungc za'eix horpc hnyouv haic. Ninh ziouc heuc mienh mingh zoux ziangx ndiux jaang nyei dorngx.