5

Exathaw pam ib pluag mov rau vajntxwv thiab Hamas noj

1Mas hnub uas peb Exathaw hnav nws cev tsoos poj vaj thiab mus sawv hauv vajntxwv lub tsev ntawm lub tshav puam sab hauv ncaj ntawm chav uas vajntxwv nyob. Vajntxwv zaum saum nws lub zwm txwv hauv vajtntxiv lub tsev ncaj ntawm txojkev uas nkag los. 2Thaum vajntxwv pom poj vaj Exathaw sawv ntsug hauv lub tshav puam, nws kuj txaus siab rau Exathaw thiab cev nws tus cwj kub uas nyob hauv nws txhais tes rau Exathaw. Exathaw txawm txav los kov tus hauv cwj. 3Vajntxwv hais rau nws tias, “Poj vaj Exathaw, muaj dabtsi? Koj thov yam twg? Kuv yuav pub rau koj, txawm yog pub kuv lub tebchaws ib nrab kuj tau.” 4Exathaw thiaj hais tias, “Yog txaus vajntxwv lub siab, hmo no thov vajntxwv thiab Hamas los noj pluas mov uas kuv npaj rau vajntxwv lawd.” 5Ces vajntxwv txawm hais tias, “Coj Hamas kavtsij tuaj, wb yuav ua raws li Exathaw lub siab xav.” Vajntxwv thiab Hamas thiaj mus rau ntawm rooj mov uas Exathaw npaj cia. 6Thaum lawv tabtom haus cawv txiv hmab, vajntxwv hais rau Exathaw tias, “Koj thov dabtsi? Kuv yuav pub rau koj. Txawm yog yuav kuv lub tebchaws ib nrab los kuj tau.” 7Mas Exathaw hais tias, “Kuv tej lus taij thiab kuv tej lus thov yog li no. 8Yog vajntxwv hlub kuv thiab txaus siab pub raws li kuv tej lus taij thiab kuv tej lus thov no kom tiav, mas tagkis thov vajntxwv thiab Hamas rov los noj pluas mov uas kuv yuav npaj rau neb thiab, mas tagkis kuv li ua raws li vajntxwv hais.”
9Mas hnub ntawd Hamas tawm mus zoo siab xyiv fab kawg li. Tiamsis thaum Hamas pom Maudekhai ntawm vajntxwv lub rooj loog nws tsis sawv lossis tsis ntshai Hamas ua tshee hnyo, Hamas kuj npau taws heev rau Maudekhai. 10Txawm li ntawd los Hamas ua ib siab nyiaj rov mus tsev. Nws txib neeg mus coj nws cov phoojywg thiab nws tus pojniam Xelev los. 11Hamas khav txog nws tej nyiaj txiag nplua mias thiab piav txog nws muaj pes tsawg leej tub thiab tej koob meej uas vajntxwv pub rau nws thiab piav txog qhov uas vajntxwv tsa nws ua loj dua cov thawj thiab vajntxwv cov tub teg tub taws huvsi. 12Thiab Hamas hais ntxiv tias, “Txawm yog poj vaj Exathaw los twb tsis hu leejtwg mus nrog vajntxwv noj pluas mov uas nws npaj, tsuas yog hu kuv xwb. Thiab tagkis nws tseem hu kuv thiab vajntxwv rov mus dua. 13Tiamsis tej no tsis muaj qabhau rau kuv li, rau ncua sijhawm uas kuv tseem pom Maudekhai uas yog neeg Yudai zaum ntawm vajntxwv lub rooj loog.” 14Nws tus pojniam Xelev thiab nws cov phoojywg sawvdaws hais rau nws tias, “Cia li mus txhos ib tug ncej uas dai neeg siab tsib caug tshim, es tagkis sawv ntxov kuj thov vajntxwv kom muab Maudekhai dai caj dab rau tus ncej ntawd tso li mus nrog vajntxwv noj haus zoo siab hlo.” Tej lus no hum Hamas lub siab heev nws thiaj hais kom ua tus ncej dai caj dab ntawd.